Nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aangenomen door Europese Commissie

Contentverzamelaar

Nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aangenomen door Europese Commissie

Nadat de nu door de Commissie aangenomen gewijzigde AGVV in het Publicatieblad van de EU is gepubliceerd, hetgeen spoedig wordt verwacht, treedt de nieuwe AGVV in werking en kan bij de verlening van steunmaatregelen voortaan toepassing worden gegeven aan de, ook aangepaste, vrijstellingsmogelijkheden in de AGVV.

De formele aanname van de gewijzigde Algemene Groepsvrijstellings verordening (AGVV) door de Europese Commissie op 23 juni 2023 volgt op de eerdere goedkeuring van de Commissie van de gewijzigde AGVV op 9 maart 2023  (zie ook dit ECER-bericht). Het wachten is nu op de publicatie van de AGVV in het Publicatieblad van de EU, waarna de nieuwe AGVV een dag na die publicatie in werking zal treden. Die publicatie wordt op korte termijn verwacht. De Nederlandstalige versie van de gewijzigde AGVV is per 23 juni in te zien via de website van de Europese Commissie.

Ten aanzien van deze gerichte herziening van de AGVV worden als voornaamste wijzigingen genoemd:

  • ze verruimen en stroomlijnen de mogelijkheden voor steun op het gebied van milieubescherming en energie, onder meer om de uitrol van hernieuwbare energie, decarbonisatieprojecten, groene mobiliteit en biodiversiteit te ondersteunen, en om investeringen in hernieuwbare waterstof te vergemakkelijken en de energie-efficiëntie te verhogen;
  • ze vergemakkelijken de uitvoering van bepaalde projecten met begunstigden in verschillende lidstaten, zoals belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI’s) op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, door de steunintensiteiten en de aanmeldingsdrempels te verhogen;
  • ze verruimen de mogelijkheden voor opleiding en omscholing in alle sectoren door opleidingssteun onder 3 miljoen euro vrij te stellen van de aanmeldingsverplichting;
  • ze omvatten een groepsvrijstelling voor steunmaatregelen van de lidstaten om energieprijzen te reguleren, bv. elektriciteit, gas en met aardgas of elektriciteit geproduceerde warmte;
  • ze voeren een zeer aanzienlijke verhoging van de aanmeldingsdrempels in voor milieusteun en steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
  • ze verduidelijken en stroomlijnen de mogelijkheden voor risicofinancieringssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, alsook voor door het InvestEU-fonds ondersteunde financiële producten;
  • ze verlengen de AGVV tot eind 2026 met het oog op de rechtszekerheid en de stabiliteit van de regelgeving;
  • ze verhogen de drempels in de AGVV ook voor gebieden die niet specifiek worden herzien, om rekening te houden met de langere geldigheidsduur van de regels; en
  • ze stemmen de bepalingen van de AGVV af op de nieuwe richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen, de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, energie en milieu, de risicofinancieringsrichtsnoeren, de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie en de breedbandrichtsnoeren.

Meer informatie:
Website DG COMP Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun