Nieuwe Europese regels over bescherming van klokkenluiders in werking getreden

Contentverzamelaar

Nieuwe Europese regels over bescherming van klokkenluiders in werking getreden

Medio december zijn de nieuwe regels, zoals uiteengezet in de richtlijn die bescherming moet bieden aan klokkenluiders, van toepassing geworden. Zij beogen om een hoge mate van bescherming te bieden aan personen die inbreuken op EU-recht rapporteren.

Het gaat om Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Lidstaten hadden tot 17 december 2021 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale regelgeving. In Nederland wordt de omzetting geregeld via de Wet bescherming klokkenluiders (zie wetsvoorstel nr. 35851-2 van 1 juni 2021). De richtlijn voorziet in effectieve en breed beschikbare rapportagekanalen en robuuste bescherming voor klokkenluiders, werkzaam in zowel de publieke als de private sectoren over heel Europa. De richtlijn beoogt een Europese ruimte te scheppen waarin klokkenluiders zich veilig voelen om zich uit te spreken over inbreuken die het algemeen belang bedreigen, en zonder bang te hoeven zijn voor represailles voor hun melding.

De richtlijn bestrijkt veel belangrijke EU-beleidsterreinen, van bestrijding van het witwassen van geld, gegevensbescherming, bescherming van de financiƫle belangen van de Unie, voedsel- en productveiligheid tot volksgezondheid, milieubescherming en nucleaire veiligheid. De Europese Commissie heeft de lidstaten aangemoedigd om bij de omzetting van de richtlijn het toepassingsgebied uit te breiden tot andere gebieden. Op die manier kan op nationaal niveau een alomvattend en samenhangend kader tot stand komen. De Europese Commissie heeft tevens aangegeven niet te aarzelen om juridische stappen te ondernemen om de naleving van de regels af te dwingen indien de lidstaten hun verplichtingen op grond van de richtlijn niet nakomen.

Meer informatie: