Nieuwe regels over gasopslag in EU-lidstaten met spoed aangenomen

Contentverzamelaar

Nieuwe regels over gasopslag in EU-lidstaten met spoed aangenomen

De nieuwe wetgeving voor de opslag van gas beoogt de continuïteit van de gasvoorziening in de Europese Unie voor de komende en daaropvolgende winters te versterken. In het licht van de Russische dreiging om de aanvoer te verstoren, bepaalt de EU-gasopslagverordening dat de Europese gasreserves vóór de winter van 2022 moeten worden aangevuld en dat het beheer ervan tegen inmenging van buitenaf moet wordt beschermd.

De nieuwe regels van de EU-Verordening 2022/1032 inzake gasopslag vereisen met name dat de 18 EU-lidstaten de ondergrondse gas opslagfaciliteiten tot 80 procent van hun capaciteit opvullen tegen 1 november van dit jaar en tot 90 procent in de daaropvolgende jaren. Lidstaten zonder opslaginfrastructuur moeten, in een geest van solidariteit, bilaterale afspraken maken met hun buurlanden om daar voldoende hoeveelheden te laten opslaan die zij nadien kunnen gebruiken. Gasopslagfaciliteiten worden voortaan als kritieke infrastructuur beschouwd en alle opslagexploitanten in de Europese Unie zullen een nieuw certificeringsproces moeten doorlopen om het risico op inmenging van buitenaf te beperken.

De nieuwe regels zijn in recordtijd aangenomen dankzij de bereidheid van het Parlement en de Raad om het wetgevingsvoorstel, tegen de achtergrond van de Russische oorlog tegen Oekraïne, met spoed te behandelen. 

Achtergrond
In maart 2022 kwam de Commissie al met plan over noodmaatregelen inzake energie en gas (zie dit ECER-bericht) en met een wetgevingsvoorstel over minimumverplichtingen inzake gasopslag om de voorzieningszekerheid tegen redelijke prijzen voor de volgende winter en daarna te waarborgen (zie ook dit ECER-bericht over deze Mededeling alsmede deze website en dit persbericht van de Commissie). Het nieuwe voorstel was een snelle reactie op de Russische invasie van Oekraïne en de oproep van de EU-leiders in de Verklaring van Versailles om de voorraden gecoördineerd aan te vullen zodat er de komende winter voldoende gas beschikbaar is.

Eind maart 2022 droeg de Europese Raad de Raad op om de voorstellen van de Commissie te bestuderen omdat dat de gasopslag in de Unie zo snel mogelijk moest worden aangevuld. Begin april stemde het Parlement ermee in om de nieuwe verordening aan te nemen via de versnelde procedure.  

De formele goedkeuring van eind juni door de EU-ministers van Energie volgt op een positieve stemming in het Europees Parlement een week eerder. De nieuwe gasopslagverordening is daarmee officieel aangenomen en treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU (PB L 173 van 30 juni 2022). 

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
Website Raad over energieprijzen en energievoorzieningszekerheid
ECER-dossier: Energie