Nieuwe regels ter beperking van gefluoreerde gassen en ozonafbrekende stoffen aangenomen

Contentverzamelaar

Nieuwe regels ter beperking van gefluoreerde gassen en ozonafbrekende stoffen aangenomen

Het gaat om twee verordeningen met strengere regels voor het gebruik van gefluoreerde gassen (F-gassen) en ozonafbrekende stoffen (ODS), die momenteel meer dan 3 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU uitmaken.

De afronding van dit wetgevingsproces ziet nog op voltooiing van een stuk van de Green Deal van de EU. Het zet een stap in de richting van de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050, en zal tegen 2050 een extra uitstoot van 500 miljoen ton CO2-equivalent elimineren .

Achtergrond
De Europese Commissie deed in april 2022 een voorstel (zie dit ECER-bericht) voor twee ontwerpverordeningen tot herziening van de regels inzake F-gassen (COM(2022) 150) (zie meer informatie op website Commissie) en ODS's (COM(2022) 151) (zie website Commissie). Bedoeling van de Commissie was om het beleid af te stemmen op de klimaatdoelstellingen van de EU en op de internationale regels in het kader van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken. De twee verordeningen zijn ook aangepast om de uitvoering en handhaving van de regels te verbeteren.
Op 5 oktober 2023 bereikten het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord over de voorstellen (zie
persbericht). Het Europees Parlement heeft beide verordeningen op 16 januari 2024 goedgekeurd en de stemming in de Raad van 29 januari 2024 over de Verordening F-gassen en de Verordening ODS voltooit het wetgevingsproces. De verordeningen treden in werking 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Unie.

F-gassen en ODS's zijn krachtige, door de mens geproduceerde broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde wanneer zij in de atmosfeer worden uitgestoten. Ze zijn vaak duizenden keer sterker dan koolstofdioxide (CO2). ODS's beschadigen ook de ozonlaag die de aarde beschermt tegen gevaarlijke ultraviolette straling van de zon. Beide stofgroepen worden van oudsher gebruikt in alledaagse toepassingen zoals koeling, klimaatregeling, isolatie, brandbeveiliging en elektriciteitsleidingen.

De nieuwe verordeningen
De nieuwe regels moeten tegen 2050 een einde maken aan het gebruik van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) , de meest voorkomende F-gassen. In het kader van de nieuwe verordeningen zijn de bestaande quotaniveaus aanzienlijk verlaagd, waardoor de invoer en productie van HFK's op jaarbasis verder zijn beperkt. Tegen 2030 zullen HFK's die in de EU op de markt worden gebracht, met 95 procent zijn afgebouwd ten opzichte van het niveau van 2015 en tegen het midden van deze eeuw volledig zijn uitgefaseerd. De regels zullen ook het gebruik van alle F-gassen beperken in apparatuur waar klimaatvriendelijke alternatieven beschikbaar zijn, zoals warmtepompen, schakelinrichtingen voor energietransmissie of producten die in de gezondheidssector worden gebruikt. Nieuwe verplichtingen zullen ook de emissies van F-gassen en ozonafbrekende stoffen van isolatieschuim in oude gebouwen en gebouwen die worden gerenoveerd, verminderen. Deze baanbrekende regels moeten dienen als een positief voorbeeld voor onze partners overal ter wereld en soortgelijke maatregelen met betrekking tot deze gassen in andere landen stimuleren.

Groene investeringen stimuleren
Om de uitvoer van klimaatvriendelijke apparatuur te stimuleren en te zorgen dat schadelijke producten niet op de wereldmarkt worden gebracht, zullen de nieuwe maatregelen inzake F-gassen ervoor zorgen dat verouderde apparatuur die koelmiddelen met een hoog vermogen tot aardopwarming verbruikt, niet uit de EU mag worden uitgevoerd .

Fabrikanten van producten die traditioneel F-gassen gebruiken krijgen het signaal om, waar mogelijk, hun investeringen in de richting van klimaatvriendelijke alternatieven te sturen. Dit zal innovatie en de ontwikkeling van schone technologie├źn stimuleren. De prijzen zullen naar verwachting dalen naarmate de markt voor klimaatvriendelijke apparatuur zich uitbreidt, en de nieuwe apparatuur zal doorgaans leiden tot meer energiebesparingen als gevolg van een hogere energie-effici├źntie gedurende de levensduur van de producten.

Nieuwe maatregelen om deze regels beter te handhaven en toezicht te houden op de markt moeten douane- en toezichtautoriteiten helpen de in- en uitvoer te controleren en de illegale handel in gassen en aanverwante apparatuur aan te pakken.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Klimaat en Milieu