Overzicht belangrijkste rechtspraak op het gebied van de Eurowob

Contentverzamelaar

Overzicht belangrijkste rechtspraak op het gebied van de Eurowob

Verordening 1049/2001, de zogenoemde “Eurowob” regelt de openbaarheid van documenten van de Europese Commissie, de Raad, het Europees Parlement en de met deze instellingen verbonden instanties. Sinds de inwerkingtreding van deze verordening hebben het EU-Hof en het Gerecht diverse arresten gewezen over de interpretatie van de weigeringsgronden van de Eurowob. In een gezamenlijke notitie hebben BZ en PVEU een overzicht geschetst van de belangrijkste jurisprudentie.

De Eurowob heeft tot doel de toegang tot de documenten van de Europese instellingen te vergemakkelijken. In beginsel dienen alle documenten in het bezit van de EU-instellingen voor het publiek toegankelijk te zijn. Dit neemt echter niet weg dat de bescherming van bepaalde openbare en particuliere belangen dient te worden gewaarborgd. De Eurowob bevat diverse uitzonderingen op grond waarvan een verzoek om toegang tot bepaalde documenten mag worden geweigerd.

Het EU-Hof en het Gerecht hebben in een aantal uitspraken de piketpaaltjes uitgezet voor de interpretatie van de zogeheten weigeringsgronden. Blijkens deze rechtspraak is het uitgangspunt bij de uitzonderingen van de Eurowob dat deze strikt moeten worden uitgelegd en dat per document gekeken moet worden of openbaarmaking een beschermd belang kan ondermijnen. In het jurisprudentieoverzicht zijn de belangrijkste uitspraken (zoals bijvoorbeeld Zweden en Turco/Raad, Raad/Access Info Europe en Raad/in ’t Veld) op het gebied van de Eurowob opgenomen.

Bezoek voor meer informatie ook de ECER-pagina over EU-openbaarheid

Gerelateerde documenten