Politiek akkoord bereikt over Europees gezondheidsprogramma EU4Health

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over Europees gezondheidsprogramma EU4Health

Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor het EU4Health-programma (2021-2027). Dit programma zal een belangrijke rol spelen bij het verdere herstel van de EU na de COVID-19-crisis. Het programma beoogt ook de door die crisis aan het licht gekomen lacunes in de gezondheidszorgstelsels op te vullen en die stelsels in de EU te versterken tegenover mogelijke nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid. Het programma maakt onderdeel uit van de doelstelling om een toekomstige robuuste Europese gezondheidsunie te bereiken.

Na dit voorlopige politieke akkoord moeten de wetteksten voor het EU4Health-programma nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. De Europese Commissie zal vervolgens een gedetailleerd werkprogramma voor 2021 indienen. Daarvoor moet de Commissie wel eerst de vaststelling van het meerjarig financieel kader 2021-2027 en de vaststelling van de wetgeving rondom het herstelinstrument NextGenerationEU afwachten.


Het EU4Health-programma

Het
EU4Health programma is het vierde en qua budget meest omvangrijke EU-gezondheidsprogramma sinds die programma’s in 2003 zijn opgestart. Financieringsaanvragen kunnen in 2021 worden ingediend. Het EU4Health-programma beoogt het nationale gezondheidsbeleid van de lidstaten te ondersteunen en de onderlinge coördinatie te bevorderen om de volksgezondheid in de hele EU te verbeteren.

De doelen van het EU4Health-programma zijn:
*  om gezondheidsstelsels beter bestand te maken tegen- en bij te dragen aan de bescherming van mensen in de EU tegen- grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen (zoals COVID-19) en om de crisisbeheercapaciteit te verbeteren;
*  om te investeren in de zorg voor kankerpatiënten, betere paraatheid voor pandemieën, de beschikbaarheid van geneesmiddelen en innovatie en zo een realiteit te maken van de Europese gezondheidsunie, en
*  om de digitale gezondheid te stimuleren, onder meer door een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens te helpen creëren, en om ziektepreventie en ondersteuning van gezondheidsbevordering te stimuleren.

Een specifiek doel van het programma is om acties ter aanvulling van nationale voorraden van essentiële crisisrelevante producten op EU-niveau te ondersteunen. Hierbij moet tevens de synergie met andere EU-instrumenten, programma’s en fondsen en de samenwerking met relevante EU-organen worden gezocht. Ook ondersteunt het programma acties voor de inzet van medisch, gezondheidszorg en ondersteunend personeel in crisisgebieden.

Eerste nadruk op herstel; daarnaast uitbreiding prioriteiten

De Commissie geeft aan dat in de eerste jaren van het EU4Health-programma de nadruk zal liggen op herstel en veerkracht, met name op het gebied van paraatheid voor en respons op pandemieën. Daarnaast zal de Commissie haar inspanningen op het gebied van dringende gezondheidsprioriteiten opvoeren en uitbreiden. Daarbij kan worden gedacht aan intensivering van grensoverschrijdende samenwerking middels Europese referentienetwerken voor zeldzame ziekten, de strijd tegen kanker, het terugdringen van het aantal infecties met resistente bacteriën of virussen en het voortzetten van de internationale samenwerking binnen bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Governance, besluitvorming en stuurgroep

In het politiek akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad is bepaald dat het programma ook betrekking zal hebben op volksgezondheidskwesties op lange termijn, zoals de preventie en behandeling van overdraagbare en niet overdraagbare ziekten, de verbetering van de geestelijke gezondheid en de vermindering van ongelijkheden op gezondheidsgebied.
 

Daarnaast roept het akkoord een krachtig governance-mechanisme en een doeltreffende besluitvormingsprocedure in het leven. Er zal in dat kader een EU4Health-stuurgroep worden ingericht. Hierin nemen vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie plaats. De stuurgroep zal worden geraadpleegd over de jaarlijkse werkprogramma’s en de uitvoering van het EU4Health-programma monitoren.

Meer informatie

* Persbericht Europese Commissie
* Persbericht Europees Parlement
* Persbericht Raad
* ECER-dossier : Volksgezondheid
* ECER-Bericht : Europese Raad bereikt akkoord over EU-meerjarenbegroting (15 december 2020)