Politiek akkoord bereikt over het EU-beleidsprogramma inzake een traject naar een digitaal decennium

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over het EU-beleidsprogramma inzake een traject naar een digitaal decennium

Bij het beleidsprogramma over het digitale decennium gaat het erom dat digitale technologie werkt voor mensen en bedrijven. Iedereen moet de nodige vaardigheden krijgen om deel te nemen aan de digitale samenleving en mondig worden, ook bedrijven. De infrastructuur moet verbinden en overheidsdiensten zouden dichter bij de burger moeten worden gebracht.

Het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad van de EU betreft het voorstel uit september 2021 voor een beleidsprogramma 2030: Traject naar het digitale decennium (COM (2021) 574) (zie deze website van de Commissie en dit ECER-bericht). Het politiek akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door de twee medewetgevers. Na goedkeuring van het beleidsprogramma Traject naar het digitale decennium, kan het in werking treden.

Het programma voorziet in een monitoring- en samenwerkingsmechanisme ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen en streefdoelen voor de digitale transformatie van Europa die zijn vastgelegd in het digitaal kompas 2030 uit maart 2021. Het gaat met name om vaardigheden en infrastructuur, inclusief connectiviteit, de digitalisering van bedrijven en online-overheidsdiensten alsmede over de eerbiediging van de digitale rechten en beginselen van de EU bij de verwezenlijking van de algemene doelstellingen (zie hierover ook het eerdere voorstel van de Commissie over een verklaring over digitale rechten en beginselen voor de digitale transformatie alsmede het factsheet (zie tevens dit ECER-bericht).

Traject naar het digitale decennium
De Europese Commissie wil samen met de lidstaten voor elk streefdoel prognosetrajecten op EU-niveau ontwikkelen. De lidstaten stellen nationale strategische routekaarten voor met een overzicht van hun nationale prognosetrajecten en acties ter verwezenlijking van de doelstellingen en streefdoelen, inclusief geplande regelgevende maatregelen en investeringen.

De vooruitgang van de digitale transformatie zal worden gemeten aan de hand van kernprestatie-indicatoren (KPI's) op basis van een verbeterde zogenoemde index van de digitale economie en samenleving (DESI), en worden beoordeeld aan de hand van de ontwikkelde trajecten in een jaarverslag over de “stand van het digitale decennium” dat aan het Europees Parlement en de Raad zal worden voorgelegd (zie ook de onlangs verschenen DESI-index 2022, waarin Nederland in de top 3 staat). In het verslag zal ook worden gekeken naar de vooruitgang die is geboekt met betrekking tot de streefdoelen, doelstellingen, evenals de rechten en beginselen van het digitale decennium.

Als eerste stap na de inwerkingtreding van het beleidsprogramma zal de Commissie samen met de lidstaten KPI's ontwikkelen om de vooruitgang in de richting van de digitale streefdoelen voor 2030 te meten ter voorbereiding van het eerste jaarverslag, dat mogelijk al in juni 2023 wordt aangenomen. De KPI's zullen worden vastgelegd in een uitvoeringshandeling. Binnen negen maanden zullen de lidstaten hun eerste nationale strategische routekaarten indienen. 

De lidstaten en de Commissie werken samen op gebieden waarop onvoldoende vooruitgang is geboekt en waarop wordt afgeweken van de nationale trajecten. Ook kunnen ze te allen tijde gezamenlijke verbintenissen aangaan en meerlandenprojecten opzetten om de digitale streefdoelen voor 2030 te halen.

De Commissie zal de streefdoelen uiterlijk in 2026 beoordelen.

Meerlandenprojecten
Grootschalige projecten zijn van cruciaal belang voor de verwezenlijking van de digitale doelstellingen en de digitale transformatie tegen 2030. Via meerlandenprojecten kunnen lidstaten middelen bundelen en nauw samenwerken om digitale capaciteit op te bouwen die zij afzonderlijk slechts moeilijk kunnen realiseren.

De Commissie heeft een initiële lijst vastgesteld van investeringsgebieden voor meerlandenprojecten, waaronder gemeenschappelijke data-infrastructuur, de uitrol van 5G-corridors, geconnecteerde overheidsdiensten, high-performance computing, Europese infrastructuur voor blockchaindiensten en energiezuinige processoren. De Commissie biedt lidstaten begeleiding bij het opzetten en ontwikkelen van de projecten.

Het beleidsprogramma creëert een nieuw rechtsinstrument, het Europees consortium voor digitale infrastructuur (EDIC). Het EDIC zal helpen bij de uitvoering van meerlandenprojecten en het de lidstaten gemakkelijker maken hun inspanningen bij het investeren in digitale infrastructuur te bundelen.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: digitalisering