Politiek akkoord bereikt over voorstel voor fiscale transparantie bij cryptoactiva

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over voorstel voor fiscale transparantie bij cryptoactiva

Het voorstel voor een nieuwe richtlijn waarover een politiek akkoord werd bereikt beoogt lidstaten onder meer beter in staat te stellen belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking op te sporen en tegen te gaan, door alle aanbieders van cryptoactiva – ongeacht hun omvang – ertoe te verplichten transacties van in de EU woonachtige cliënten te melden.

Het gaat om het op 16 mei 2023 door de EU-ministers van Financiën bereikte politieke akkoord over nieuwe regels inzake fiscale transparantie voor alle dienstverleners die transacties in cryptoactiva voor klanten in de EU faciliteren. Het voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe regels vormt een aanvulling op de verordening betreffende markten in cryptoactiva (MiCA) (COM (2020) 593) en de verordening betreffende geldovermakingen (TFR) (EU-Verordening (2015) 847). Het voorstel is in overeenstemming met het OESO-initiatief inzake het kader voor de melding van cryptoactiva. Zie voor meer achtergrondinformatie ook de Q&A (december 2022).

Om inkomsten voor overheidsinvesteringen en -diensten veilig te stellen en tegelijkertijd een ondernemingsklimaat te creëren waarin innovatie kan floreren, is een billijke en doeltreffende belastingheffing essentieel. De belastingautoriteiten beschikken momenteel echter niet over de nodige informatie om toezicht te houden op de opbrengsten van het gebruik van cryptoactiva, die gemakkelijk over de grenzen heen worden verhandeld. Daardoor worden die autoriteiten beperkt in hun mogelijkheden om ervoor te zorgen dat belastingen daadwerkelijk worden betaald. Europese burgers lopen daardoor aanzienlijke belastinginkomsten mis.

De richtlijn beoogt niet alleen lidstaten beter in staat stellen belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking op te sporen en tegen te gaan. Ook wordt het toepassingsgebied van de geactualiseerde richtlijn uitgebreid met meldingsverplichtingen voor financiële instellingen inzake elektronisch geld en digitale valuta's van centrale banken en de automatische uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende voorafgaande rulings waarvan natuurlijke personen gebruikmaken.

De nieuwe meldingsvereisten voor cryptoactiva, elektronisch geld en digitale valuta's van centrale banken zullen op 1 januari 2026 in werking treden. De nieuwe regels kunnen definitief worden goedgekeurd wanneer het advies van het Europees Parlement beschikbaar is.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Belastingen
ECER-bericht: Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstellen om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken (27 juli 2021)