Politiek akkoord over voorstel voor een verordening inzake digitale markten bereikt

Contentverzamelaar

Politiek akkoord over voorstel voor een verordening inzake digitale markten bereikt

Het Europees Parlement en Raad hebben een politiek akkoord bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de Digital Markets Act (DMA). De verordening, waarover iets meer dan een jaar na de indiening van het voorstel overeenstemming is bereikt, is een van de eerste initiatieven ter regulering van de zogeheten poortwachters-macht van de grootste digitale ondernemingen.

Het politieke akkoord dat is bereikt, moet nu formeel worden goedgekeurd. Zodra de DMA-verordening is goedgekeurd, zal zij rechtstreeks toepasselijk zijn in de hele EU en zes maanden na de inwerkingtreding van kracht worden.

Achtergrond
De Europese Commissie deed het voorstel voor de DMA in december 2020 (zie ook dit ECER-bericht) en wil hiermee de negatieve gevolgen aanpakken die voortvloeien uit bepaalde gedragingen van onlineplatforms die als digitale "poortwachters" voor de EU-interne-markt fungeren.

Wanneer een poortwachter zakelijke praktijken toepast, zoals het bevoordelen van de eigen diensten of het verhinderen dat de eigen zakelijke gebruikers de consumenten bereiken, kan hij waardevolle en innovatieve diensten van zijn zakelijke gebruikers en concurrenten verhinderen of afremmen. Wanneer een gatekeeper zich bovendien inlaat met oneerlijke praktijken, zoals het opleggen van oneerlijke toegangsvoorwaarden tot zijn app store of het verhinderen van de installatie van applicaties uit andere bronnen, zullen consumenten waarschijnlijk meer moeten betalen of worden zij beroofd van voordelen die alternatieve diensten hadden kunnen opleveren.

De DMA tuigt een robuuste toezichtarchitectuur op. De Commissie zal de enige handhaver van de regels zijn, in nauwe samenwerking met de autoriteiten in de EU-lidstaten. De Commissie zal sancties en boetes kunnen opleggen die kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde omzet van een onderneming, en in het geval van herhaalde inbreuken tot 20 procent van die omzet. Bij systematische inbreuken kan de Commissie ook gedrags- of structurele corrigerende maatregelen opleggen.

De DMA geeft de Commissie tevens de bevoegdheid om marktonderzoeken uit te voeren teneinde de in de verordening vervatte verplichtingen in de zich voortdurend ontwikkelende digitale markten actueel te kunnen houden.

De DMA zal van toepassing zijn op gatekeepers, bedrijven die knelpunten creëren tussen bedrijven en consumenten, en soms zelfs hele ecosystemen controleren. Het kan gaan om verschillende platformdiensten zoals online marktplaatsen, besturingssystemen, clouddiensten of online zoekmachines. De poortwachters krijgen te maken met een aantal duidelijk omschreven verplichtingen en verbodsbepalingen. Deze worden vastgesteld aan de hand van de meest oneerlijke marktpraktijken of praktijken die belemmeringen voor andere ondernemingen opwerpen of versterken. Het algemene doel is om de betwistbaarheid van de digitale diensten van de poortwachters te garanderen. Tegelijkertijd beoogt de DMA een doeltreffend handhavingsmechanisme te creëren dat een snelle naleving van verplichtingen mogelijk maakt.

De DMA maakt deel uit van de hervorming van de digitale ruimte. Samen met het voorstel voor de DSA (Digital Services Act; Wet digitale diensten, zie dit ECER-bericht) moet worden gezorgd voor een veilige en verantwoordelijke online-omgeving. Het pakket voor de DMA en DSA brengt een uitgebreide reeks nieuwe regels voor alle digitale diensten, met inbegrip van sociale media, onlinemarktplaatsen en andere onlineplatforms die in de Europese Unie actief zijn.

De DMA zal een aanvulling vormen op de handhaving van het mededingingsrecht op EU- en nationaal niveau. De nieuwe regels laten de toepassing van de EU-mededingingsregels en de unilaterale nationale mededingingsregels onverlet. 

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering