Publicatie van aanbestedingen

Contentverzamelaar

Publicatie van aanbestedingen

Aanbestedingen moeten vooraf worden gepubliceerd als zij een duidelijk grensoverschrijdend belang vertonen. Dit geldt ook voor aanbestedingen waarvoor de EG-richtlijn alleen maar bekendmaking achteraf voorschrijft. Ondernemingen in andere lidstaten die mogelijkerwijs geïnteresseerd zijn moeten toegang kunnen hebben tot bruikbare informatie. Dat heeft het EG-Hof bepaald in de Ierse Post-zaak.

Het Hof moest uitspraak doen in de inbreukprocedure die door de Commissie tegen Ierland was aangespannen (zaak C-507/03) over de uitbetaling van sociale zekerheidsuitkeringen door de Ierse Post. Op dergelijke diensten, die staan opgesomd in Bijlage I B van richtlijn 92/50, is niet de zware aanbestedingsprocedure van toepassing (publicatie vooraf via de EU), maar de lichtere (mededeling van de gunning achteraf).

Het Hof geeft geen aanwijzigingen op welke wijze de bekendmaking van de uitgezonderde aanbestedingen moet plaatsvinden. Leidend beginsel is dat voorkomen moet worden dat ondernemingen in andere lidstaten worden benadeeld doordat zij vóór de gunning geen toegang hadden tot bruikbare informatie. Daardoor zouden zij ongelijk behandeld worden ten opzichte van nationale ondernemingen. Dan is sprake van indirecte discriminatie naar nationaliteit, die alleen kan worden getolereerd wanneer sprake is van een objectieve rechtvaardiging, aldus het Hof.

Het beroep van de Commissie werd overigens verworpen omdat de Commissie niet had aangetoond dat de aanbesteding, ondanks het feit dat zij betrekking heeft op de door bijlage I B bij richtlijn 92/50 uitgezonderde diensten, duidelijk belang had voor een onderneming die is gevestigd in een andere lidstaat dan de aanbestedende dienst, en dat deze onderneming haar interesse voor deze opdracht niet heeft kunnen uiten doordat zij vóór de gunning ervan geen toegang had tot bruikbare informatie.