Raad benoemt de Europese aanklagers van het Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Contentverzamelaar

Raad benoemt de Europese aanklagers van het Europees Openbaar Ministerie (EOM)

De Raad heeft een uitvoeringsbesluit vastgesteld tot benoeming van de Europese aanklagers van het EOM. De Europese aanklagers zullen toezicht houden op de onderzoeken en de strafvervolgingen in hun lidstaat van herkomst. Deze onderzoeken en strafvervolgingen hebben alleen betrekking op de onderwerpen die onder de bevoegdheid van het EOM vallen. De Raad heeft voor elke deelnemende lidstaat één Europees aanklager benoemd.

Het betreft uitvoeringsbesluit 2020/1117. Het EOM is ingesteld bij Verordening (EU) 2017/1939. Overeenkomstig artikel 16, lid 1 van die verordening heeft elke deelnemende lidstaat drie kandidaten voor het ambt van Europees aanklager voorgedragen. Deze kandidaten moesten actief lid zijn van het openbaar ministerie of van de rechterlijke macht in de desbetreffende lidstaat. De onafhankelijkheid van deze kandidaten moest buiten twijfel staan en zij dienden over kwalificaties te beschikken die het mogelijk maakte dat zij tot de hoogste vervolgende of rechterlijke ambten van hun lidstaat zouden kunnen worden benoemd. Tevens moesten de kandidaten beschikken over relevante praktische ervaring met nationale rechtsstelsels, financiële onderzoeken en internationale justitiële samenwerking in strafzaken.

De selectiecommissie heeft gemotiveerde adviezen opgesteld en een rangschikking voor alle kandidaten die aan de voorwaarden voldeden (zie uitvoeringsbesluit 2018/1696 voor de werkwijze van de selectiecommissie). Na ontvangst van deze adviezen heeft de Raad de kandidaten geselecteerd en benoemd. Daniëlle Goudriaan is op voordracht van Nederland benoemd tot Europees aanklager.

Europees aanklagers worden benoemd voor een niet-hernieuwbare termijn van 6 jaar. De Raad kan besluiten deze termijn aan het eind van deze periode met maximaal 3 jaar te verlengen. In verband met de overgangsmaatregelen voor de eerste ambtstermijn bij het EOM worden de Europese aanklagers die zijn voorgedragen door  een derde van de deelnemende lidstaten, op basis van loting, voor een niet-hernieuwbare termijn van 3 jaar benoemd. Dit geldt ook voor de Nederlandse Daniëlle Goudriaan.

Naar verwachting zal het Europees Openbaar Ministerie eind 2020 van start gaan. In 2019 werd Laura Codruţa Kövesi al benoemd tot Europees hoofdaanklager van het EOM (zie het ECER-bericht hierover). Momenteel nemen 22 lidstaten deel aan het EOM (België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië).

Meer informatie