Raad brengt aanbeveling uit over bestrijding antimicrobiële stoffen

Contentverzamelaar

Raad brengt aanbeveling uit over bestrijding antimicrobiële stoffen

De aanbeveling is gericht op de preventie, bestrijding en monitoring van infectie, innovatie en de beschikbaarheid van efficiënte antimicrobiële stoffen, het verstandig gebruik ervan en de samenwerking op dit gebied tussen zowel de lidstaten als wereldwijd.

Het gaat om het goedkeuringsbesluit van 13 juni 2023 van de Raad van het voorstel van de Europese Commissie om het optreden van de Europese Unie ter bestrijding van resistentie tegen antimicrobiële stoffen (AMR) uit te breiden. Bij deze Aanbeveling van de Raad inzake de bestrijding van antimicrobiële resistentie (2023/ C 220/01) kwam tegelijkertijd een FAQ-overzicht en een factsheet uit. Ook is meer achtergrondinformatie beschikbaar via de website van DG Health van de Commissie.

Achtergrond
Antimicrobiële stoffen zijn belangrijke geneesmiddelen. Door overmatig en verkeerd gebruik ervan is de resistentie ertegen in de afgelopen jaren echter toegenomen, waardoor zij minder goed werken en het steeds moeilijker tot onmogelijk wordt om infecties te behandelen. Daarom heeft de Commissie in het geneesmiddelenpakket van april 2023 een voorstel opgenomen voor deze aanbeveling van de Raad met aanvullende maatregelen. De herziening van de geneesmiddelenwetgeving van de EU heeft eveneens tot doel de ontwikkeling van innovatieve nieuwe antimicrobiële stoffen te stimuleren, en ervoor te zorgen dat zulke stoffen verstandig worden gebruikt en dat hun impact op het milieu wordt verminderd.

De aanbeveling
De AMR-aanbeveling, die samen met de herziening van de geneesmiddelenwetgeving door de Commissie op 26 april is aangekondigd, draagt bij tot de bestrijding van AMR op het gebied van de gezondheid van mens, dier en milieu, volgens de zogenaamde één gezondheid-benadering.

Voor 2030 zijn verschillende EU-doelstellingen vastgesteld die in samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn ontwikkeld:

  • het totale antibioticagebruik bij mensen met 20 procent verminderen;
  • ervoor zorgen dat ten minste 65 procent van alle antibioticagebruik bij mensen doeltreffend is (d.w.z. dat het juiste antibioticum wordt gebruikt);
  • het aantal infecties met drie belangrijke antibioticaresistente bacteriën verlagen (voornamelijk van toepassing op ziekenhuizen).

Deze aanbevolen streefdoelen op EU-niveau en de corresponderende doelen op nationaal niveau moeten de EU helpen om AMR aan te pakken, rekening houdend met nationale specifieke kenmerken, zonder de gezondheid en veiligheid van patiënten in gevaar te brengen. Ook zullen infecties en het gebruik van antibiotica in de komende jaren beter kunnen worden gemonitord en waardoor de beleidsvorming dienovereenkomstig kan worden aangepast.

De aanbeveling bevestigt ook het internationale leiderschap van de EU op het gebied van AMR, doet een oproep aan de Commissie en de lidstaten om AMR op te nemen in de pandemieovereenkomst waarover momenteel wordt onderhandeld, en nodigt de G7 en de G20 uit om AMR hoog op hun agenda te houden.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Volksgezondheid
ECER-bericht: Europese Commissie presenteert voorstellen om EU-geneesmiddelenwetgeving te hervormen (27 april 2023)