Raad en Europees Parlement bereiken een politiek akkoord over vijf belangrijke voorstellen onder het Asiel- en Migratiepact

Contentverzamelaar

Raad en Europees Parlement bereiken een politiek akkoord over vijf belangrijke voorstellen onder het Asiel- en Migratiepact

De Raad en het Europees Parlement hebben op 20 december 2023 een politiek akkoord bereikt over vijf voorstellen onder het Asiel- en Migratiepact. Het gaat om de voorstellen voor de Screeningsverordening, de Eurodac-verordening, de Asielproceduresverordening, de verordening betreffende asiel- en migratiebeheer, en de verordening inzake crisis- en overmachtssituaties.

Het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de Raad hebben bereikt over vijf voorstellen onder het Asiel- en Migratiepact betekent volgens de Commissie een belangrijke doorbraak op weg naar een gemeenschappelijk systeem voor het beheer van migratie in de EU. Het akkoord heeft betrekking op de volgende voorstellen:

  • de Screeningverordening: het opstellen van uniforme regels voor de identificatie van niet-EU-onderdanen bij hun aankomst, om zo de veiligheid in het Schengengebied te vergroten;
  • Eurodac-verordening: ontwikkeling van een gemeenschappelijke databank die nauwkeurigere en volledigere gegevens verzamelt om ongeoorloofde verplaatsingen op te sporen;
  • Asielproceduresverordening: snellere en effectievere asiel-, terugkeer- en grensprocedures;
  • Verordening betreffende asiel- en migratiebeheer: het instellen van een nieuw solidariteitsmechanisme tussen lidstaten om evenwicht te brengen in het huidige systeem waarbij een paar landen verantwoordelijk zijn voor de overgrote meerderheid van asielaanvragen, en duidelijke regels over de verantwoordelijkheid voor asielaanvragen;
  • Verordening inzake crisis- en overmachtssituaties: ervoor zorgen dat de EU in de toekomst voorbereid is op crisissituaties, waaronder de instrumentalisering van migranten.

Zodra deze voorstellen formeel zijn goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad, zijn de pijlers van het in 2020 gepresenteerde Asiel- en Migratiepact van kracht (zie het ECER-bericht over het pact).

Meer informatie: