Raad geeft groen licht voor start onderhandelingen EU-VK

Contentverzamelaar

Raad geeft groen licht voor start onderhandelingen EU-VK

De Raad heeft een besluit aangenomen op basis waarvan de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het VK geopend kunnen worden. De Commissie wordt formeel als EU-onderhandelaar aangesteld. Verder heeft de Raad onderhandelingsrichtsnoeren aangenomen die dienen als onderhandelingsmandaat voor de Commissie.

De EU wenst een ambitieus, breed opgezet en evenwichtig economisch partnerschap met het VK. Volgens het mandaat moet het toekomstige partnerschap uitdrukkelijk berusten op solide afspraken ten behoeve van een gelijk speelveld. De EU en het VK zijn immers elkaars buren en economisch sterk met elkaar verweven, dus is open en eerlijke mededinging belangrijk.

De EU wil met het VK een vrijhandelsovereenkomst sluiten die de handel in goederen vrijstelt van tarieven en quota. De overeenkomst zou moeten voorzien in douanesamenwerking en samenwerking op het gebied van regelgeving, en tevens in doeltreffende regelingen voor beheer en toezicht, geschillen­beslechting en handhaving.

Wat betreft de visserij staat in het onderhandelingsmandaat dat de wederzijdse toegang tot de wateren zou moeten worden gehandhaafd, inclusief stabiele quota-aandelen. Over de visserij moet uiterlijk 1 juli 2020 overeenstemming zijn bereikt om de vangstmogelijkheden die na de overgangsperiode zullen gelden, tijdig te kunnen vaststellen.

Het mandaat bevat verder bepalingen over toekomstige samenwerking op gebieden als digitale handel, intellectueel eigendom, overheidsopdrachten, mobiliteit, vervoer en energie.

De EU streeft naar een uitgebreid veiligheidspartnerschap met het VK over onder meer wetshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken en over buitenlands beleid, veiligheid en defensie. Ook zou volgens het mandaat het toekomstig partnerschap moeten worden ingebed in een algemeen governancekader dat alle samenwerkingsterreinen bestrijkt.

Volgende stappen

De Commissie en het VK spreken allereerst de data voor de eerste onderhandelingssessies af. De eerste formele bijeenkomst tussen de onderhandelaars van het EU en het VK vindt waarschijnlijk plaats begin maart.

Achtergrond

Het besluit van de Raad en de onderhandelingsrichtsnoeren zijn gebaseerd op een aanbeveling van de Commissie van 3 februari 2020. De richtsnoeren bouwen voort op de politieke verklaring van de EU en het VK van oktober 2019 en op de richtsnoeren van de Europese Raad (artikel 50) over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK van maart 2018 en april 2017.

Op 13 december 2019 hebben de leiders van de EU-27 andermaal bevestigd te streven naar een zo nauw mogelijke band met het VK. Zij verzochten bij die gelegenheid de Commissie om de Raad onmiddellijk na uittreding een ontwerp van onderhandelingsmandaat voor een toekomstige relatie met het VK voor te leggen.

De inwerkingtreding van het uittredingsakkoord betekende het einde van de in artikel 50 VEU beschreven periode en het begin van de overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Het VK blijft gedurende die tijd het Unierecht toepassen, maar is niet langer in de EU-instellingen vertegenwoordigd.