Raad neemt aanbevelingen aan over opvang en langdurige zorg

Contentverzamelaar

Raad neemt aanbevelingen aan over opvang en langdurige zorg

De Raadsaanbeveling over voor- en vroegschoolse educatie en opvang behandelt onder meer de kwalitatieve aspecten van die educatie en opvang, zoals de verhouding personeel-kind, de groepsgroottes en de territoriale spreiding van opvangvoorziening. Daarnaast worden de EU-lidstaten middels de Raadsaanbeveling voor langdurige zorg opgeroepen om voor alle instellingen voor langdurige zorg hoogwaardige criteria en normen vast te stellen.

De Raad heeft op 8 december 2022 twee aanbevelingen aangenomen. De eerste aanbeveling heeft betrekking op voor- en vroegschoolse educatie en opvang, en de tweede aanbeveling heeft betrekking op toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg.

Aanbeveling over voor- en vroegschoolse educatie en opvang

De aanbeveling van de Raad over voor- en vroegschoolse educatie en opvang spoort de EU-lidstaten aan om de deelname aan de betreffende diensten te vergroten. De aanbeveling vloeit voort uit de originele ‘Barcelona-doelstellingen’ die in 2002 door de Europese Raad zijn vastgesteld (zie de Conclusies van de Europese Raad van 15 en 16 maart 2002, punt 32). Aanbevolen wordt dat:

  • ten minste 45 procent van de kinderen onder de 3 jaar deelneemt aan voor- en vroegschoolse educatie en opvang (er zijn speciale doelstellingen voor lidstaten die de doelstellingen van 2002 nog moeten bereiken);
  • ten minste 96 procent van de kinderen tussen de 3 jaar en de beginleeftijd voor verplicht basisonderwijs deelneemt aan voor- en vroegschoolse educatie en opvang

De aanbeveling behandelt ook de kwalitatieve aspecten, zoals de verhouding personeel-kind, de groepsgroottes en de territoriale spreiding van opvangvoorzieningen. Ook worden de lidstaten gestimuleerd om de eigen kosten voor ouders te beperken en oplossingen aan te bieden voor ouders met atypische werktijden om werk en privéleven beter te combineren.

Een grotere deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en opvang bevordert de arbeidsparticipatie van vrouwen. Ook de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen verbetert en hun onderwijssucces wordt vergroot. Dit is vooral belangrijk voor kinderen uit kansarme milieus.

Aanbeveling over toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg

De aanbeveling over langdurige zorg stelt acties voor om de zorg toegankelijker, betaalbaarder en hoogwaardiger te maken. Er wordt onder meer aanbevolen om de territoriale kloven met betrekking tot de beschikbaarheid van en de toegang tot langdurige zorg te dichten, met name op het platteland en in gebieden die leeglopen. Alle instellingen voor langdurige zorg moeten voldoen aan kwaliteitscriteria en -normen, en autonomie en onafhankelijk leven moeten worden bevorderd

Investeren in langdurige zorg leidt tot het scheppen van banen en maakt – omdat hierdoor een gedeelte van de zorg voor het gezin wordt weggenomen – arbeidskrachten vrij voor andere sectoren. Langdurige zorg stelt mensen in staat een waardig leven te leiden en kan gendergelijkheid bevorderen. Zorgtaken houden miljoenen vrouwen van de arbeidsmarkt af of zorgen ervoor dat zij deeltijdwerk blijven doen. Zorgtaken kunnen ook een negatieve invloed hebben op het loon en het ouderdomspensioen van vrouwen.

Meer informatie: