Raad voor de Regelgevingstoetsing brengt jaarrapport 2020 uit

Contentverzamelaar

Raad voor de Regelgevingstoetsing brengt jaarrapport 2020 uit
In 2020 heeft de Raad voor de Regelgevingstoetsing van de Europese Commissie een groot aantal impactassessments, evaluaties en fitnesschecks kunnen uitvoeren. Daarbij zijn ook een aantal wetgevingsinitiatieven over de nieuwe beleidsprioriteiten van de Commissie-Von der Leyen aan nauwkeurig onderzoek onderworpen. Daaronder vielen ook de wetgevingsvoorstellen van de Commissie op het gebied van de Europese Green Deal en de Digitale agenda. Een belangrijke algemene conclusie van de Raad is dat de coherentie tussen de verschillende initiatieven nauwlettend in acht genomen moet blijven worden.

Achtergrond

De Raad voor de Regelgevingstoetsing (Regulatory Scrutiny Board (RSB) van de Europese Commissie is een onafhankelijk raadgevend orgaan van de Commissie die het college van EU-Commissarissen adviseert. De Raad zorgt voor centrale kwaliteitscontrole en ondersteunt de Commissie met effectbeoordelingen (impactassessments) en evaluaties in de eerste fases van het wetgevingsproces. Door de bijdrage van de Raad aan impactassessments worden evaluaties versterkt, en vice versa. De Raad onderzoekt en becommentarieert alle impactassessments, zogenaamde "fitness-checks" (controles op de geschiktheid) en grote evaluaties van de bestaande wetgeving. De Raad geeft ook horizontaal advies over het beleid voor betere regelgeving aan het Secretariaat-generaal van de Commissie en draagt bij aan de coherentie en gedegen feitelijke onderbouwing van Commissievoorstellen.

De RSB legt middels het jaarverslag verantwoording af over wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan. Het verslag biedt een overzicht van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar. Het jaarverslag gaat ook in op de uitvoering van de Betere Regelgeving Agenda en op recente trends en werkmethoden op het gebied van beleid voor betere regelgeving, een verantwoordelijkheid van de Europese Commissie.

Het jaarrapport 2020

In 2020 was het RSB voor het vijfde jaar operationeel. Het was het eerste jaar dat het werkprogramma van de Europese Commissie onder voorzitterschap van Ursula von der Leyen werd uitgevoerd.
Ook de RSB ondervond in zijn werkzaamheden de gevolgen van de Covid-19-pandemie. Desalniettemin kon de RSB op onafhankelijke wijze talrijke impactassessments en evaluaties uitvoeren. In 2020 werden op het gebied van de impactassessments 23 bijeenkomsten gehouden, 41 zaken aan nauwkeurig onderzoek onderworpen en 19 negatieve opinies uitgebracht. Op het gebied van de evaluaties ging het om 13 zaken en 4 negatieve opinies. De RSB bracht in 2020 minder positieve opinies bij impactassessments uit dan eerdere jaren. De positieve opinies bij evaluaties stegen, hoewel er relatief gezien minder evaluaties zijn uitgevoerd dan in voorgaande jaren. Ook viel in 2020 op dat enkele impactassessments in eerste aanleg incompleet waren, hetgeen bijna automatisch leidt tot een negatieve opinie.

In 2021 zal de RSB onder meer inzetten op het organiseren van reguliere bijeenkomsten met de nog te benoemen SME Envoy. De RSB besteedt nadrukkelijk aandacht aan de impact van Commissie-initiatieven op het gebied van kleine- en middelgrote ondernemingen (Small and Mediumsized Entreprises (SME’s)). Ook zal de RSB in 2021 - na aanname van de Mededeling Betere Regelgeving van de Europese Commissie en de daarmee gepaard gaande herziening van de betere regelgevingsrichtsnoeren en toolbox- haar onderzoeksaanpak en wijze van uitbrengen van statistieken opnieuw bekijken.

Het jaarrapport 2020 is
hier te downloaden (Engelstalige versie).

Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie
  • Website van de Europese Commissie over de Raad voor de Regelgevingstoetsing
  • Website Europese Commissie over de prioriteiten van de Commissie
  • ECER-pagina : Beter Wetgeven