Rapport van de Europese Commissie over de inspanningen in 2019 om EU-wetgeving te vereenvoudigen, overregulering te voorkomen en de regeldruk te verminderen

Contentverzamelaar

Rapport van de Europese Commissie over de inspanningen in 2019 om EU-wetgeving te vereenvoudigen, overregulering te voorkomen en de regeldruk te verminderen

In 2019 werden 31 initiatieven met een vereenvoudigings- of lastenverminderingsdoelstelling goedgekeurd en 79 initiatieven zijn nog in afwachting van goedkeuring. Daarnaast zijn 14 evaluaties en geschiktheidscontroles afgerond en waren 49 evaluaties in 2019 nog aan de gang. Het jaarlijkse rapport maakt onderdeel uit van de Agenda voor betere regelgeving en het REFIT-programma van de Commissie.

De Agenda voor betere regelgeving werd in 2015 gepresenteerd om de regelgeving op alle beleidsterreinen te verbeteren. Een onderdeel van deze agenda vormde de versterking van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT). Het REFIT richt zich op het eenvoudig houden van EU-wetgeving en het verwijderen van onnodige lasten (zie verder de ECER-pagina over Betere Wetgeving).

De Europese Commissie benadrukt dat de betrokkenheid van belanghebbenden van groot belang is voor het succes van het REFIT-programma. Sinds 2015 heeft het REFIT-platform, een deskundigengroep van de Commissie, aanbevelingen gedaan voor concrete acties om EU-wetgeving efficiënter en eenvoudiger te maken. Het REFIT-platform bestond onder meer uit vertegenwoordigers van de lidstaten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en sociale partners. Op 31 oktober 2019 is het mandaat van het REFIT-platform afgelopen. In mei 2020 lanceerde de Commissie het Fit for Future Platform (F2F). Het Fit for Future Platform hervat de werkzaamheden van het REFIT-platform.

De Commissie zal in het najaar van 2020 nieuwe voorstellen presenteren om de EU-wetgeving verder te vereenvoudigen. Onderdeel van deze voorstellen vormt de “One-in, One-out”-aanpak. Deze aanpak houdt in dat elke nieuwe in te voeren last voor burgers en bedrijven wordt gecompenseerd door het wegnemen van een bestaande last op hetzelfde beleidsterrein.

Meer informatie: