Richtsnoeren gelijke behandeling mannen en vrouwen in verzekeringen

Contentverzamelaar

Richtsnoeren gelijke behandeling mannen en vrouwen in verzekeringen

De Europese Commissie heeft richtsnoeren uitgebracht over de toepassing van de richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Het artikel in de richtlijn dat seksegerelateerde factoren bij het verlenen van verzekeringsdiensten toestaat, werd vorig jaar door het EU-Hof ongeldig verklaard wegens strijd met het EU-Handvest van de Grondrechten, met name het verbod van discriminatie en het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Het Hof bepaalde in het arrest Test-Aankoop van 1 maart 2011 dat het gewraakte artikel pas op 21 december 2011 ongeldig zou worden. Dit gaf lidstaten en particulieren de kans om aanpassingen te maken in het beleid.
Met ingang van deze datum is er volgens de richtsnoeren van de Commissie geen uitzondering meer mogelijk op de regel van sekseneutraliteit bij de berekening van verzekeringspremies. De Commissie bepaalt verder dat de uitspraak alleen van toepassing is op nieuwe contracten, dus contracten die zijn gesloten sinds 21 december 2012.
Daarnaast geven de richtsnoeren voorbeelden van gender-gerelateerde verzekeringspraktijken die verenigbaar zijn met het beginsel van uniforme premies en uitkeringen voor mannen en vrouwen, die niet zullen worden gewijzigd door het arrest Test-Aankoop. Die praktijken zijn zeer divers, van de berekening van technische voorzieningen tot het prijsniveau van herverzekeringen, verzekeringen voor medische zorg of gerichte marketing activiteiten.
De Commissie biedt ook richtsnoeren ten aanzien van indirecte discriminatie die seksegerelateerd is en niet-seksegerelateerde factoren (zoals handicap). De Commissie zal toezicht houden op de naleving van het arrest en daarvan in 2014 verslag doen.

 Volledige tekst van de richtsnoeren
Eerdere berichtgeving ECER-website