Richtsnoeren van de Commissie over de toepassing van het Instrument voor internationale overheidsopdrachten (IIO)

Contentverzamelaar

Richtsnoeren van de Commissie over de toepassing van het Instrument voor internationale overheidsopdrachten (IIO)

In de zogenoemde IIO-verordening zijn maatregelen vastgesteld om de toegang van ondernemers, goederen en diensten uit de EU tot de aanbestedings- en concessiemarkten van derde landen te verbeteren. De Commissie heeft richtsnoeren uitgevaardigd om de toepassing van de IIO-verordening door aanbestedende diensten en instanties, en door ondernemers te vergemakkelijken. De richtsnoeren bevatten onder meer informatie over een aantal begrippen uit de IIO-verordening.

De Europese Unie is een pleitbezorger van de openstelling van internationale aanbestedings- en concessiemarkten van de EU en derde landen. Vele derde landen (niet-EU-lidstaten) weigeren echter hun aanbestedings- of concessiemarkten voor internationale concurrentie open te stellen of om de toegang tot die markten te verbeteren. Als gevolg daarvan krijgen ondernemers in de EU in derde landen te maken met restrictieve praktijken bij het gunnen van overheidsopdrachten.

In verordening 2022/1031 (hierna: IIO-verordening) zijn maatregelen vastgesteld om de toegang van ondernemers, goederen en diensten uit de EU tot de aanbestedings- en concessiemarkten van derde landen te verbeteren. Die verordening wordt het Instrument voor internationale overheidsopdrachten (IIO) genoemd.

Artikel 12 van de IIO-verordening bepaalt dat de Commissie binnen zes maanden na 29 augustus 2022 richtsnoeren moet uitvaardigen om de toepassing van die verordening door aanbestedende diensten en instanties, en door ondernemers te vergemakkelijken. Op 21 februari 2023 zijn die richtsnoeren in het EU-Publicatieblad verschenen.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Instrument voor internationale overheidsopdrachten (IIO)