Richtsnoeren voor nationale herstel- en veerkrachtplannen in de context van REPowerEU gepubliceerd

Contentverzamelaar

Richtsnoeren voor nationale herstel- en veerkrachtplannen in de context van REPowerEU gepubliceerd

EU-lidstaten kunnen steun ontvangen uit de zogenoemde herstel- en veerkrachtfaciliteit op basis van hun nationale herstel- en veerkrachtplannen. Recent heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd dat ervoor moet zorgen dat de bestaande herstel- en veerkrachtplannen beter worden afgestemd op de REPowerEU-doelstellingen om energie te besparen, de energievoorziening te diversifiëren en de transitie van de EU naar schone energie te versnellen. In de nieuwe richtsnoeren zet de Commissie concreet uiteen hoe de plannen kunnen worden afgestemd op de REPowerEU-doelstellingen.

Achtergrond

In februari 2021 is in de context van de Covid-19-pandemie de verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (hierna: RRF-verordening) vastgesteld (zie ook het ECER-bericht). De EU-lidstaten kunnen steun ontvangen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit op basis van hun nationale herstel- en veerkrachtplannen (artikel 18).

De Russische militaire agressie in Oekraïne heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de economie van de EU. Deze geopolitieke uitdagingen maken het volgens de Commissie nog belangrijker en dringender om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, met name die welke uit Rusland worden ingevoerd. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de Commissie op 18 mei 2022 een REPowerEU-plan gepubliceerd. In dat plan wordt een reeks maatregelen voorgesteld om energie te besparen, de energievoorziening te diversifiëren en de transitie van de EU naar schone energie te versnellen.

De herstel- en veerkrachtfaciliteit kan volgens de Commissie een belangrijke rol spelen bij het mobiliseren en uitvoeren van de beschikbare middelen op nationaal en EU-niveau om de doelstellingen van het REPowerEU-plan te verwezenlijken. Om het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit beter af te stemmen op de verwezenlijking van de doelstellingen van het REPowerEU-plan, heeft de Commissie op 18 mei 2022 een wetgevingsvoorstel gepresenteerd om de RRF-verordening te wijzigen.

Het wetgevingsvoorstel bevat een specifieke reeks REPowerEU-doelstellingen die ten grondslag moeten liggen aan de investeringen en hervormingen die in de bestaande herstel- en veerkrachtplannen moeten worden opgenomen als onderdeel van specifieke REPowerEU-hoofdstukken. Daarnaast voorziet het in specifieke financieringsbronnen om de desbetreffende maatregelen te financieren.

De Europese Commissie heeft op 31 mei 2022 richtsnoeren gepubliceerd, waarin de concrete details voor het opstellen van de REPowerEU-hoofdstukken worden toegelicht. Die richtsnoeren zijn gericht op het proces om de bestaande herstel- en veerkrachtplannen te wijzigen.

Meer informatie