Schengengrenscontroles: Denen niet vrijuit, Fransen en Italianen wel

Contentverzamelaar

Schengengrenscontroles: Denen niet vrijuit, Fransen en Italianen wel

De Europese Commissie is ook na een inspectie ter plaatste er niet van overtuigd dat de Deense grenscontroles in overeenstemming zijn met de Schengenregels en de EU-verkeersvrijheden. De acties van Italië en Frankrijk ten aanzien van immigranten uit Noord-Afrika vormen volgens de Commissie geen inbreuk op de Europese voorschriften. De Commissie vindt wel dat niet ‘in de geest van Schengen’ is gehandeld.

Denemarken
De Denen hebben willen de aanwezigheid van douanebeambten aan de grens, en daarmee ook de controles intensiveren. Het doel van de maatregel is volgens de Denen om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan, zoals de smokkel van illegale producten of mensenhandel.

Artikel 21 van de Schengengrenscode bepaalt dat de afschaffing van het grenstoezicht aan de binnengrenzen geen afbreuk doet aan de uitoefening van de politiebevoegdheid in de grensstreek voor zover de uitoefening van die bevoegdheid niet hetzelfde effect heeft als grenscontroles. Hierbij is de intensiteit van de controles van belang en moet het optreden goed zijn ingekaderd door nationale wetgeving. Dit om de beoordelingsvrijheid van de beambten zo veel mogelijk te sturen. Dit volgt uit de uitspraak van het EU-Hof in de zaak Melki.

Italië en Frankrijk
Als gevolg van de instroom van migranten uit Noord-Afrika eerder dit jaar heeft Italië besloten een groot aantal van hen een tijdelijke verblijfsvergunning te geven. Dit gaf hen het recht om naar andere Schengenlanden door te reizen. De afgifte van dergelijke vergunningen is een nationale bevoegdheid. De Commissie acht het wel nodig om richtsnoeren te maken met nadere criteria.
Frankrijk besloot na de Italiaanse actie streng te controleren aan de Frans-Italiaanse grens en de daar aangetroffen migranten terug te sturen naar de grens met Italië. Ook hier heeft de Commissie geen inbreuk op het Schengenacquis geconstateerd. De Franse controles waren volgens de Commissie niet systematisch.

Italië en Frankrijk zijn met een gezamenlijk plan gekomen om de herinvoering van grenscontroles in noodsituaties makkelijker te maken. De Schengengrenscode kent nu een dergelijke regeling in de artikelen 23 tot en met 31. De Commissie is gevraagd in september met een voorstel te komen. Volgens de EUobserver zou het Poolse voorzitterschap zich echter liever op versterking van de buitengrenzen richten, in plaats van de controles aan de binnengrenzen.