Scorebord voor herstel en veerkracht door Europese Commissie gelanceerd

Contentverzamelaar

Scorebord voor herstel en veerkracht door Europese Commissie gelanceerd

In dit openbare online platform wordt de vooruitgang bij de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RFF) als geheel en van de afzonderlijke nationale plannen voor herstel en veerkracht weergegeven.

Het nieuwe scorebord is in de eerste plaats een instrument om EU-burgers op transparante wijze over de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF)- die bij EU-Verordening 2021/241 van 12 februari 2021 in het kader van de covid-pandemie is ingesteld - te informeren. Daarnaast dient het als basis voor de jaarverslagen van de Europese Commissie over de uitvoering van de RRF, voor het evaluatieverslag aan het Europees Parlement en de Raad en voor de dialoog voor herstel en veerkracht tussen het Europees Parlement en de Commissie.

De website van het scorebord voor herstel en veerkracht (EN) bevat specifieke rubrieken over de behaalde mijlpalen en streefdoelen en over RRF-betalingen. Daarnaast bevat het specifieke, door de Commissie verzamelde gegevens, zoals de uitgaven per beleidsterrein en een uitsplitsing van de groene, de digitale en de sociale uitgaven op grond van de herstelfaciliteit. Via thematische analyses biedt het scorebord ook kwalitatieve informatie van de uitvoering van de plannen op specifieke beleidsterreinen. Voor Nederland bevat het scorebord nog geen data, nu gezien de demissionaire status van het kabinet de herstelplannen nog moeten worden ingediend.

Achtergrond
Op 28 september 2021 stelde de Commissie in het kader van de RRF twee gedelegeerde handelingen vast op basis van de ontvangen input van de lidstaten, het Europees Parlement en belanghebbenden.

In de eerste gedelegeerde handeling, de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2106 tot vaststelling van de gemeenschappelijke indicatoren en het scorebord voor herstel en veerkracht, wordt uiteengezet op welke manier de lidstaten moeten rapporteren over de algemene uitvoering van de RRF en over de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen ervan. Dit omvat de definitie van gemeenschappelijke verslagleggingsindicatoren.

In de tweede, de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2105 tot vaststelling van een methode voor verslaglegging over sociale uitgaven, wordt de methode vastgesteld voor de verslaglegging over de uitgaven in de plannen voor herstel en veerkracht van de lidstaten.

Op 2 december 2021 traden deze gedelegeerde handelingen in werking. Vervolgens kon de Commissie het scorebord voor herstel en veerkracht en de daarin opgenomen gegevens, zoals de gemeenschappelijke indicatoren en de verslaglegging over sociale uitgaven, afronden en lanceren.

Het scorebord 2021
Het scorebord bevat twee soorten informatie: 

  • door de Commissie verzamelde gegevens  in het kader van het toezicht op de uitvoering van de nationale plannen voor herstel en veerkracht. Dit omvat informatie over de behaalde mijlpalen en streefdoelen zoals gerapporteerd door de lidstaten en beoordeeld door de Commissie. Ook is informatie over betalingen opgenomen, en gegevens die door de Commissie zijn verwerkt, zoals de uitgaven in alle zes de RRF-beleidsterreinen en de sociale uitgaven in het kader van de faciliteit, zoals gedefinieerd in de eerder genoemde tweede gedelegeerde handeling inzake RRF over een methode voor verslaglegging over sociale uitgaven;
  • door de lidstaten verzamelde gegevens  over 14 gemeenschappelijke verslagleggingsindicatoren, zoals gedefinieerd in de eerder genoemde eerste  gedelegeerde handeling inzake RRF over gemeenschappelijke indicatoren en het scorebord. Aan de hand van deze gegevens kan de voortgang bij de uitvoering van de nationale plannen voor herstel en veerkracht ten opzichte van de gemeenschappelijke doelstellingen van de RRF worden gemonitord, en kan ook de algemene uitvoering van de RRF worden weergegeven. De meeste verslagleggingsindicatoren meten de bijdrage van de RRF aan meer dan één beleidspijler. De lidstaten brengen tweemaal per jaar verslag uit over de gemeenschappelijke indicatoren, uiterlijk op 28 februari en op 31 augustus. De Commissie actualiseert vervolgens per april en oktober de gegevens op de website van het scorebord. De eerste verslaglegging over de gemeenschappelijke indicatoren vindt plaats in februari 2022.

Deze eerste versie van het medio december 2021 gepubliceerde scorebord bevat gegevens over de door de lidstaten ingediende plannen die door de Commissie zijn goedgekeurd en door de Raad zijn bekrachtigd. Tot op heden gaat het om 22 plannen. Naarmate meer plannen worden bekrachtigd zullen de cijfers worden bijgewerkt. De mijlpalen en streefdoelen worden als behaald weergegeven als een lidstaat de Commissie heeft aangetoond dat de mijlpaal of het streefcijfer is voltooid en de Commissie in een uitvoeringsbesluit een positieve beoordeling heeft gegeven. Deze fase is tot dusver nog door geen enkele lidstaat bereikt.

De eerstvolgende verslaglegging door de lidstaten over de gemeenschappelijke indicatoren vindt plaats in het voorjaar van 2022. De Commissie zal de website vervolgens uiterlijk in april 2022 bijwerken.

Meer informatie: