Staat van de Europese Unie: kabinet wil herkenbaar stempel op Europa drukken

Contentverzamelaar

Staat van de Europese Unie: kabinet wil herkenbaar stempel op Europa drukken

Nederland wil een actieve en betrouwbare internationale partner blijven en een voortrekker zijn in een slagvaardigere Europese Unie. Dit vanuit het besef dat de EU essentieel is voor behoud en versterking van het Nederlandse welvaartsniveau, sociale verworvenheden, de veiligheid in Nederland en de stabiliteit op het Europees continent. Dat blijkt uit de Staat van de Europese Unie 2018 die het kabinet, samen met de appreciatie van het nieuwe werkprogramma van de Commissie, naar het parlement heeft gestuurd.

Op 27 november heeft het kabinet de ‘ Staat van de Europese Unie 2018’ naar het parlement gestuurd. Hierin schetst het de uitdagingen waar de EU voor staat - de ring van instabiliteit rond de EU, migratie, klimaatveranderingen en een steeds kritischer EU-burger, Brexit - en de Europese antwoorden daarop. Deze waren eerder al geformuleerd in de Bratislava routekaart (2016) en zijn met de Leaders Agenda van oktober 2017 door de Europese Raad aanvaard. Het kabinet wil op die onderwerpen waar de EU meerwaarde heeft de komende 18 maanden resultaten boeken. Op een aantal terreinen van de Leaders Agenda heeft de Commissie al concrete voorstellen gedaan in haar werkprogramma 2018, zoals op versterking van de EMU, de meerjarenbegroting, defensie en de sociale dimensie.

Het kabinet wil in de komende jaren inzetten op een sterkere en slagvaardigere EU, waarin effectiviteit en efficiëntie leiden tot resultaat. De Nederlandse houding binnen de EU zal constructief en consistent zijn met oog voor zijn eigen belang, maar ook compromisbereid en gericht op coalitievorming ten behoeve van de Nederlandse inzet en gericht op eenheid van de EU-27.

Het kabinet blikt vooruit op de interne Europese samenwerking in het kader van een Europa in verandering en vanuit de ambitie om resultaten te boeken. Daarbinnen richt het zich op het versterken van een democratisch Europa, de Europese waarden, de rechtsstaat en een ordelijke Brexit. De inzet van het kabinet bij Brexit blijft het zo veel mogelijk beperken van de schade, door te streven naar behoud van een goede samenwerking met het VK. Ook wil het in de komende periode concrete resultaten boeken met Europese samenwerking op migratie, de EMU, versterken van de sociale dimensie, belastingen en ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaat en energie desnoods alleen in een kopgroep van lidstaten.

In het kader van de initiatieven van een Europese Unie in een veranderende wereld hecht het kabinet aan een eensgezind extern optreden van de Unie en een slagvaardig GBVB. Voor de verzekering van de interne veiligheid zet het kabinet in op interoperabiliteit van de EU-informatiesystemen waarmee slagvaardig en snel informatie kan worden uitgewisseld tussen lidstaten onderling maar ook tussen de EU-agentschappen als Europol en Eurojust. Ook streeft het naar een betere verbinding tussen de Europese interne en externe veiligheidsinzet om de grensoverschrijdend dreigingen als terrorisme en de georganiseerde misdaad het hoofd te kunnen bieden. Nederland blijft ook inzetten op defensie-investeringen en samenwerking. Nederland doet mee aan de Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO), een versterkte samenwerking tussen een aantal EU-lidstaten op het gebied van veiligheid en defensie. Dit moet de EU beter in staat stellen om militaire missies uit te voeren en de defensiecapaciteit vergroten.

Deze keer gaat de Staat van de Unie gepaard met de kabinetsappreciatie van het Commissie werkprogramma 2018.

Lees meer: