Staatssteun: Commissie keurt mededeling goed over de tussentijdse herziening van de regionale steunkaarten

Contentverzamelaar

Staatssteun: Commissie keurt mededeling goed over de tussentijdse herziening van de regionale steunkaarten

De Europese Commissie heeft, op grond van de EU-staatssteunregels, een mededeling goedgekeurd betreffende de tussentijdse herziening van de regionale steunkaarten voor de periode 2022-2027. De herziening van de regionale steunkaarten is niet verplicht. Lidstaten die voornemens zijn hun regionale steunkaarten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027 te wijzigen, kunnen deze wijzigingen uiterlijk op 15 september 2023 bij de Commissie aanmelden. De aangemelde wijzigingen zijn onderworpen aan individuele besluiten van de Commissie.

Regionale steun is een belangrijk instrument dat lidstaten gebruiken om regionale ontwikkeling te stimuleren. Op 19 april 2021 heeft de Commissie de herziene EU-richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen goedgekeurd (zie het ECER-bericht over deze richtsnoeren). Daarin worden de regels uiteengezet op grond waarvan lidstaten staatssteun kunnen verlenen aan ondernemingen om de economische ontwikkeling van achterstandsgebieden in de EU te ondersteunen, terwijl toch een gelijk speelveld tussen de lidstaten wordt gegarandeerd. De herziene richtsnoeren zijn op 1 januari 2022 in werking getreden.

Zoals in de richtsnoeren is bepaald, kunnen lidstaten hun regionale steunkaarten aanpassen in het kader van een tussentijdse evaluatie, rekening houdend met geactualiseerde statistieken. Op 30 mei 2023 heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd waarin de geactualiseerde statistieken en de regels voor de tussentijdse evaluatie uiteen worden gezet. De bijgewerkte statistieken zijn nu uitgebreid met gegevens tot 2021 en omvatten dus ook het effect van de COVID-19-pandemie. De lidstaten hebben nu de mogelijkheid om wijzigingen in hun regionale steunkaarten voor te stellen om ongunstige veranderingen in het BBP per hoofd van de bevolking en de werkloosheidspercentages in hun regio's weer te geven.

Mits aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan, kunnen de lidstaten nu wijzigingen in hun regionale-steunkaarten aanmelden, waaronder (i) nieuwe gebieden die in aanmerking komen voor steun op grond van artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (zogenaamde "a"-gebieden) en verhoogde maximale steunintensiteiten in bestaande "a"-gebieden; (ii) hogere maximale steunintensiteiten in bestaande, zogeheten niet nader afgebakende c-gebieden die op grond van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voor steun in aanmerking komen, en vervanging van bestaande, niet nader afgebakende c-gebieden door nieuwe, niet nader afgebakende c-gebieden, en iii) hogere maximale steunintensiteiten voor gebieden die te kampen hebben met bevolkingsdaling.

De herziening van regionale steunkaarten is niet verplicht. Lidstaten die voornemens zijn hun regionale steunkaarten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027 te wijzigen, kunnen deze wijzigingen uiterlijk op 15 september 2023 bij de Commissie aanmelden. De aangemelde wijzigingen zijn onderworpen aan individuele besluiten van de Commissie.

Meer informatie: