State of the Union 2022 toespraak: waar ging het over?

Contentverzamelaar

State of the Union 2022 toespraak: waar ging het over?

Op 14 september sprak de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, in de jaarlijkse Staat van de Unie-toespraak het Europees Parlement toe. In dit ECER-bericht worden enkele onderdelen uit de toespraak uitgelicht.

In haar speech (volledige versie onder ‘meer informatie’) besteedde Von der Leyen aandacht aan de oorlog in Oekraïne. Daarbij verwees zij naar de solidariteit op het Europese continent, de energiecrisis en de weerbaarheid van Europa met het oog op de toekomst.

In het kader van het ondervangen van de energiecrisis, komt de Commissie met drie nieuwe voorstellen. Allereerst stelt de Commissie voor om een bovengrens te bepalen voor de inkomsten van bedrijven die tegen geringe kosten elektriciteit produceren. Dankzij de oorlog worden ten koste van de consument buitengewone recordwinsten geboekt door die bedrijven. In de tweede plaats zal de Commissie in oktober het tijdelijke kader voor staatssteun aanpassen om overheidsgaranties mogelijk te maken, met behoud van een gelijk speelveld. Tot slot benadrukte Von der Leyen dat we ervoor moeten zorgen dat de prijsstelling van elektriciteit niet meer zo afhankelijk is van gas. Daarom zal de elektriciteitsmarkt grondig en breed worden hervormd.

In het kader van de klimaatverandering kondigt de Commissie een nieuwe Europese Waterstofbank aan. Verder zal de EU bij de COP 15 en de COP 27 pleiten voor een ambitieus wereldwijd akkoord voor de natuur. Von der Leyen kondigde ook aan dat de capaciteit voor de bestrijding van bosbranden in het komende jaar verdubbeld zal worden.

Met oog op het toekomstig concurrentievermogen van de EU, komt de Commissie met een steunpakket voor het mkb. Dit pakket zal een voorstel bevatten voor één enkele reeks belastingregels voor zakendoen in Europa (Befit). Ook zal de richtlijn betalingsachterstand herzien worden.

Met betrekking tot het personeelstekort in Europa benadrukte Von der Leyen dat er veel geïnvesteerd moet worden in opleiding en bijscholing. In dat kader roept Von der Leyen het jaar 2023 uit tot het Europese Jaar van Opleiding en Bijscholing.

In het kader van de cyberweerbaarheid van de EU, stelt de Commissie voor een nieuwe wet inzake cyberweerbaarheid op te zetten. Deze wet moet consumenten en bedrijven beschermen tegen producten die onvoldoende beveiligd zijn. Deze EU-brede wetgeving voert vereisten in op het gebied van cyberbeveiliging gedurende de hele levenscyclus van producten met digitale elementen (zie ook dit persbericht).

In haar speech stelde Von der Leyen dat het succes van de transitie naar een duurzame en digitale economie afhangt van de toegang tot grondstoffen. Von der Leyen kondigde daarom Europese wetgeving inzake kritieke grondstoffen aan en daarnaast zal zij zich sterk maken voor een nieuw Europees Soevereiniteitsfonds.

Von der Leyen kondigde aan dat de Commissie een pakket “Verdediging van de Democratie” zal presenteren. Het doel van dit pakket is om buitenlandse invloed en schimmige financiering aan het licht te brengen.

Met betrekking tot de Conferentie over de Toekomst van Europa stelde Von der Leyen dat dit een voorproefje vormde van een ander soort betrokkenheid van de burgers. De burgerpanels, die centraal stonden in de Conferentie, zullen een vast onderdeel van het Europees democratisch leven worden.

Inzake het Europese migratiebeleid, stelde Von der Leyen dat de solidariteit omtrent de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen uitzondering mag zijn. Het kan een blauwdruk zijn voor de toekomst.

Tot slot wordt de positie van jongeren benoemd. Von der Leyen stelde dat de EU de aspiraties van de jongeren centraal moet stellen in alles wat ze doet. Deze aspiraties moeten volgens Von der Leyen een plaats krijgen in de oprichtingsverdragen. Daarom denkt Von Der Leyen dat de solidariteit tussen de generaties in de Europese Verdragen verankerd moet worden.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie: Toespraak over de Staat van de Unie anno 2022 door voorzitter Von der Leyen
  • ECER EU-essentieel: Staat van de Unie