Twee nieuwe voorstellen van de Commissie op het gebied van dierenwelzijn

Contentverzamelaar

Twee nieuwe voorstellen van de Commissie op het gebied van dierenwelzijn

De Europese Commissie heeft op 7 december 2023 een voorstel gepresenteerd voor de herziening van de huidige EU-regels voor het vervoer van dieren. De voorgestelde regels sluiten aan bij de meest recente wetenschappelijke inzichten en technologische ontwikkelingen. Daarnaast presenteerde de Commissie een voorstel voor een verordening inzake het welzijn en de traceerbaarheid van honden en katten. De voorgestelde verordening bevat regels voor het fokken en huisvesten van en het omgaan met honden en katten bij fokkers, in dierenwinkels en in dierenasielen.

In het kader van de ‘van boer tot bord’-strategie kondigde de Commissie haar voornemen aan om de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, waaronder het welzijn van dieren tijdens het vervoer, te herzien. De EU-wetgeving inzake dierenwelzijn is sinds 1974 ontwikkeld met als doel het dierenwelzijn te verbeteren en de goede werking van de interne markt te waarborgen. De huidige EU-wetgeving inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer is vastgesteld in 2004 (Verordening (EG) nr. 1/2005). Op dit moment is er geen EU-wetgeving met betrekking tot het welzijn en de traceerbaarheid van honden en katten.

Op 7 december 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening met nieuwe regels voor het transport van dieren en daarmee samenhangende onderwerpen. De voorgestelde verordening voorziet in de intrekking van Verordening (EG) nr. 1/2005, en streeft diverse specifieke doelstellingen na:

 • het verminderen van dierenwelzijnsproblemen in verband met lange transporten en herhaaldelijk uitladen en opnieuw laden in verband met verschillende rustperioden;
 • ervoor zorgen dat dieren tijdens het vervoer meer ruimte hebben;
 • de omstandigheden tijdens het vervoer van kwetsbare dieren verbeteren;
 • voorkomen dat dieren worden blootgesteld aan extreme temperaturen;
 • de handhaving van de EU-regels voor de bescherming van dieren vergemakkelijken, onder meer door digitalisering;
 • dieren die naar niet-EU-landen worden geëxporteerd beter beschermen;
 • honden en katten die in verband met een economische activiteit worden vervoerd, beter beschermen.

Daarnaast presenteerde de Europese Commissie eveneens op 7 december 2023 een voorstel voor een verordening over het welzijn van honden en katten en hun traceerbaarheid. Met het voorstel worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

 • het garanderen van gemeenschappelijke minimumnormen inzake dierenwelzijn voor het fokken, houden en op de markt brengen van honden en katten die worden gefokt of gehouden in inrichtingen;
 • de traceerbaarheid verbeteren van honden en katten die in de EU op de markt worden gebracht of geleverd, ook wanneer zij online te koop of ter adoptie worden aangeboden;
 • gelijke mededingingsvoorwaarden waarborgen voor exploitanten die in de hele EU honden en katten houden en op de markt brengen;
 • het bevorderen van de vakbekwaamheid van dierenverzorgers;
 • de bestaande regels voor de invoer van honden en katten aanvullen.

Meer informatie: