Landbouw

Landbouw

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie heeft tot doel om in de EU de productiviteit van de landbouw te laten toenemen, de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, de landbouwmarkten te stabiliseren en de (voedsel)voorziening veilig te stellen. Daarnaast beoogt het landbouwbeleid redelijke prijzen bij de levering van landbouwproducten aan verbruikers te verzekeren (artikel 39, lid 1, EU-Werkingsverdrag). 

Om die doelstellingen te kunnen verwezenlijken heeft de EU een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten tot stand gebracht (GMO-verordening). Die gemeenschappelijke ordening bestaat uit maatregelen die de doelstellingen van het landbouwbeleid kunnen verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld prijsregelingen, (landbouw)subsidies, systemen van voorraadvorming en opslag en gemeenschappelijke organisatorische voorzieningen voor de stabilisatie van de in- of uitvoer van landbouwproducten (artikel 40, leden 1 en 2, EU-Werkingsverdrag). Naast de GMO-verordening kunnen de Raad en het Europees Parlement ‘overige bepalingen’ vaststellen die nodig zijn om de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouw na te streven (artikel 43, lid 2, EU-Werkingsverdrag).  

Het landbouwbeleid is een gedeelde bevoegdheid van de EU en de lidstaten (artikel 4, lid 2, sub d, EU-Werkingsverdrag). De lidstaten kunnen hun bevoegdheden op het gebied van landbouw dus blijven uitoefenen voor zover de EU nog geen maatregelen heeft vastgesteld (artikel 2, lid 2, EU-Werkingsverdrag)

Meer informatie:
Voor meer informatie over de prioriteiten en acties van de EU 2019 - 2024 op het gebied van landbouw bevat deze webpagina van de EU meer informatie: Landbouw – dit doet de EU | Europese Unie (europa.eu)

Het Directoraat-Generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling (DG AGRI) van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor de EU-wetgeving op het gebied van het landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU, en voor alle aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): Landbouw en plattelandsontwikkeling (europa.eu). Zie hierna voor een overzicht van websiteinformatie van de Europese Commissie over Landbouw.

Maatregelen op het terrein van landbouw worden besproken in de Raad Landbouw en Visserij. Een overzicht van recent geplande vergaderingen, persmededelingen en dossiers die te maken hebben met de werkzaamheden van de Raad en de Europese Raad op het gebied van landbouw vindt u hier: Landbouw - Consilium (europa.eu)

In het Europees Parlement houdt de commissie AGRI zich bezig met landbouw en plattelandsontwikkeling. De vergaderagenda, beleidsprioriteiten en persberichten kunt u hier vinden: Niet te missen | Home | AGRI | Commissies | Europees Parlement (europa.eu). Zie over de financiering van het GLB deze webpagina van het Europees Parlement.

In Nederland is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. 

Website Rijksoverheid: Landbouwbeleid
Website Rijksoverheid: Landbouwsubsidies
Website Toekomst GLB
Website RVO: Landbouw
BIJ12: GLB
Netwerk Platteland: GLB

Relevante links via EUR-Lex:

Curia Jurisprudentieoverzicht: landbouw en visserijzaken

Relevante achtergrondinformatie Europese Commissie:

Zie ook aan Landbouw gerelateerde dossiers ECER:


 

Laatst bijgewerkt op: 01-02-2024