Vacature Nederlandse rechter in het HvJ EU

Contentverzamelaar

Vacature Nederlandse rechter in het HvJ EU

Kandidaten voor de vacature voor de Nederlandse rechter in het Hof van Justitie van de Europese Unie worden verzocht hun belangstelling kenbaar te maken en voor begin september de sollicitatie in te sturen.

De vacature is opengesteld via werkenvoornederland.nl. Kandidaten kunnen reageren tot 4 september 2023.

Op 6 oktober 2024 verstrijkt de ambtstermijn van de Nederlandse rechter in het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). De Nederlandse regering zal een kandidaat voordragen voor deze positie. Deze kandidaat wordt via een openbare sollicitatieprocedure gekozen.

Sinds de oprichting ervan in 1952 is het Hof van Justitie van de Europese Unie belast met „de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing" van de Verdragen. In het kader van deze opdracht houdt het Hof van Justitie van de Europese Unie toezicht op de rechtmatigheid van de handelingen van de instellingen van de Europese Unie ziet het toe op de naleving door de lidstaten van de uit de Verdragen voortvloeiende verplichtingen, en geeft het op verzoek van de nationale rechters uitlegging aan het recht van de Unie. Meer informatie over het Hof van Justitie van de Europese Unie vindt u hier.

De benoemingsperiode voor de te benoemen Nederlandse rechter loopt van 7 oktober 2024 tot en met 6 oktober 2030. Herbenoeming voor zes jaar is mogelijk. De benoeming vindt plaats door de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie in onderlinge overeenstemming, na raadpleging van het adviescomité ex artikel 255 VWEU. Vergoeding geschiedt volgens het Protocol van het HvJ EU. 

De kandidaat die de Nederlandse regering voordraagt:

  • biedt alle waarborgen voor onafhankelijkheid;
  • voldoet aan alle gestelde eisen om de hoogste rechterlijke ambten in Nederland te bekleden of staat bekend als kundige rechtsgeleerde;
  • beschikt over grondige en brede kennis van het recht van de Europese Unie;
  • is in staat om zich mondeling en schriftelijk effectief in het Frans uit te drukken en beschikt over grondige kennis van tenminste één van de andere officiële talen van de EU naast de Nederlandse taal;
  • beschikt over relevante internationale ervaring en kan rekening houden met de verschillende rechtsculturen binnen de Europese Unie.

De voordracht valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Rechtsbescherming (de ministers) en wordt vastgesteld door de Ministerraad.

Ten behoeve van de voordracht wordt een aanbeveling aan de ministers uitgebracht door een onafhankelijke aanbevelingscommissie. Deze commissie bestaat uit de president van de Hoge Raad, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en een door de ministers te benoemen derde lid. De gesprekken met de commissie vinden plaats op 11 en 12 september 2023 in Den Haag.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun gemotiveerde sollicitatiebrief, inclusief CV en publicatielijst, richten aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en Rechtsbescherming en voor 4 september 2023 per e-mail sturen aan charlotte.schillemans@minbuza.nl.  

Inlichtingen over de functie en de procedure kunnen worden ingewonnen bij de secretarissen van de aanbevelingscommissie, C.S. Schillemans (Ministerie van Buitenlandse Zaken, tel: 06-52751030, e-mail: charlotte.schillemans@minbuza.nl) en H. Bosdriesz (Ministerie van Justitie en Veiligheid, tel: 06-50080858, e-mail: h.bosdriesz@minjenv.nl).

Het delen van deze vacature met personen die naar uw mening geschikte kandidaten zijn, wordt op prijs gesteld.

Voor algemene informatie over de procedure voor de voordracht van kandidaten voor benoeming bij het Hof van Justitie wordt verwezen naar de procedureafspraken die zijn vastgesteld door de Ministerraad op 30 juni 2023 en bekendgemaakt aan de Staten-Generaal op 4 juli 2023 (link, zie ook dit ECER-bericht).

Meer informatie:
ECER-website: EU-Hof