Verordening over Internationaal Aanbestedingsinstrument in EU-Publicatieblad gepubliceerd

Contentverzamelaar

Verordening over Internationaal Aanbestedingsinstrument in EU-Publicatieblad gepubliceerd

Als gevolg van de publicatie in het Publicatieblad van de EU kan de Verordening eind augustus in werking treden. De verordening beoogt EU-bedrijven meer kansen te bieden op het verkrijgen van toegang tot markten in derde landen. Wanneer de Europese Commissie een zogeheten IPI-maatregel neemt onder de EU-Verordening, moeten aanbestedende diensten hiermee rekening houden in lopende aanbestedingsprocedures.

De EU-Verordening over het International Procurement Instrument (IPI; of in de Nederlandse vertaling het IIO (Instrument voor Internationale Overheidsopdrachten) werd in het Publicatieblad van 30 juni 2022 gepubliceerd (Pb L 173/1). Ingevolge artikel 15 van die Verordening treedt deze in werking zestig dagen na publicatie, dat betekent vanaf 29 augustus 2022.

De Europese Commissie kwam in 2012 met het initiële voorstel voor de EU-Verordening over het IPI. In maart 2022 bereikten de Commissie, het Europees Parlement en de Raad een politiek akkoord over het voorstel (zie ook dit ECER-bericht).

Met de introductie van het IPI wordt de EU de bevoegdheid gegeven om onderzoek in te stellen in gevallen waarin wordt vermeend dat EU-ondernemingen op aanbestedingsmarkten van derde landen beperkingen ondervinden (zogenoemde ‘restrictieve praktijken’). Het onderzoek kan uiteindelijk leiden tot IPI-maatregelen van de Europese Commissie jegens bepaalde partijen, waarmee aanbestedende diensten vervolgens weer rekening dienen te houden als dergelijke partijen meedingen in een aanbestedingsprocedure. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan uitsluiting van offertes van partijen bij aanbestedingen of het hanteren van een score-opslag bij beoordeling van inschrijvingen (zie ook artikel 6, lid 6 van de Verordening). Een aanbestedende dienst kan op die manier dus worden geconfronteerd met het moeten toepassen van een IPI-maatregel op inschrijvingen uit een bepaald derde land, wanneer de EU een maatregel heeft ingesteld tegen dat land. Doel van het IPI is om wederkerigheid af te dwingen op de markt voor overheidsaanbestedingen, zodat EU-bedrijven uiteindelijk betere toegang krijgen tot aanbestedingen in derde landen.

Artikel 12 van de verordening vermeldt dat de Commissie binnen zes maanden na 29 augustus 2022 richtsnoeren uitvaardigt om de toepassing van de verordening door aanbestedende diensten en aanbestedende instanties en door ondernemers te vergemakkelijken.

Meer informatie:
ECER-dossier: Aanbestedingen