Voorstel van de Commissie verklaart het kader voor een Europese gehandicaptenkaart en parkeerkaart van toepassing op derdelanders die legaal in een EU-lidstaat verblijven

Contentverzamelaar

Voorstel van de Commissie verklaart het kader voor een Europese gehandicaptenkaart en parkeerkaart van toepassing op derdelanders die legaal in een EU-lidstaat verblijven

Het voorstel is van toepassing op derdelanders die legaal op het grondgebied van een EU-lidstaat verblijven, van wie de handicapstatus door die EU-lidstaat is erkend, en die het recht hebben om overeenkomstig het EU-recht naar andere EU-lidstaten te reizen of te verhuizen. De Europese gehandicaptenkaart en parkeerkaart verleent dergelijke derdelanders een bewijs van de erkende gehandicaptenstatus en een bewijs van hun erkende recht op parkeeromstandigheden en -faciliteiten die voorbehouden zijn aan personen met een handicap.

De Europese pijler van sociale rechten (2017) bepaalt dat iedereen, ongeacht een handicap, recht heeft op gelijke behandeling en gelijke kansen met betrekking tot de toegang tot goederen en diensten die beschikbaar zijn voor het publiek (principe 3). Daarnaast erkent de Europese pijler van sociale rechten dat personen met een handicap recht hebben op diensten die hen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving (principe 17). Het actieplan van de Europese pijler van sociale rechten (2021) verwijst naar belangrijke barrières waarmee personen met een handicap nog steeds worden geconfronteerd. Die barrières worden verder geadresseerd in de EU-strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 (hierna: de strategie)

In de strategie kondigde de Commissie aan dat zij tegen eind 2023 een Europese gehandicaptenkaart zou invoeren die in alle EU-lidstaten moet worden erkend. De Commissie gaf aan dat daarbij zou worden voortgebouwd op de ervaringen van het lopende proefproject met de Europese gehandicaptenkaart in acht EU-lidstaten en op de EU-parkeerkaart voor gehandicapten. Op 6 september 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn tot instelling van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap (zie het ECER-bericht over het voorstel).

Dat voorstel stelt het kader, de regels en de gemeenschappelijke voorwaarden vast voor deze kaarten voor personen met een handicap die voor een korte periode naar een andere lidstaat reizen of deze bezoeken. Het omvat een gemeenschappelijk gestandaardiseerd model voor een Europese gehandicaptenkaart als bewijs van de erkende gehandicaptenstatus en voor een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap als bewijs van hun erkende recht op parkeeromstandigheden en -faciliteiten die voorbehouden zijn aan personen met een handicap.

Op 31 oktober 2023 heeft de Europese Commissie een tweede voorstel gepresenteerd met betrekking tot de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap. Dit nieuwe voorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat hetzelfde kader als dat van het in september gepresenteerde voorstel van toepassing is op onderdanen van derde landen met een handicap die nog niet onder het eerdere voorstel vallen, wanneer zij voor een korte periode naar een andere lidstaat reizen of verhuizen. Het voorstel zal er dus voor zorgen dat het van toepassing is op onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven, van wie de handicapstatus door die lidstaat is erkend, en die het recht hebben om overeenkomstig het recht van de EU naar andere lidstaten te reizen of te verhuizen.

Meer informatie: