Voortgang in de Raad over het nieuwe Asiel en Migratiepact

Contentverzamelaar

Voortgang in de Raad over het nieuwe Asiel en Migratiepact

EU-lidstaten zijn eind juni in het kader van het nieuwe Pact inzake migratie en asiel van de Europese Commissie overeengekomen een vrijwillig solidariteitsmechanisme in werking te stellen door overplaatsingen, financiële bijdragen en andere steunmaatregelen aan te bieden aan lidstaten in nood. Ook zijn de lidstaten overeengekomen onderhandelingen met het Europees Parlement te beginnen over twee belangrijke instrumenten voor migratiebeheer, zijnde de herziene Eurodac-gegevensbank en de screeningverordening.

Achtergrond
Op 10 juni vond de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken plaats. Daar werd vooruitgang geboekt met het nieuwe pact inzake migratie en asiel. Door instemming van een grote meerderheid met een verklaring over een vrijwillig solidariteitsmechanisme werd de weg vrijgemaakt voor een akkoord over de Eurodac- en screeningverordeningen.

De Commissie merkt op dat deze vooruitgang het resultaat is van intensieve werkzaamheden van het Franse voorzitterschap en de vorige voorzitterschappen, met name Portugal, Duitsland en Slovenië, en deze zal door het komende Tsjechische voorzitterschap worden voortgezet. De Commissie staat klaar om het Europees Parlement en de Raad te blijven steunen bij dit werk.

De solidariteitsverklaring betreft een eerste stap in de geleidelijke uitvoering van het nieuwe pact inzake migratie en asiel, zoals voorgesteld door het Franse voorzitterschap. Het voorziet in een vrijwillig, eenvoudig en voorspelbaar solidariteitsmechanisme dat tot doel heeft de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn in het Middellandse Zeegebied, alsmede andere lidstaten die onder druk staan, onder meer op de westelijke Atlantische route, te ondersteunen door overplaatsingen, financiële bijdragen en andere steunmaatregelen aan te bieden. De uitvoering van dit mechanisme moet nuttige lessen opleveren voor het permanente solidariteitsmechanisme dat zal worden ingevoerd bij de verordening inzake asiel- en migratiebeheer, zoals voorgesteld door de Europese Commissie in 2020.

Het akkoord over de solidariteitsverklaring zal eind juni door het Solidariteitsplatform verder worden uitgewerkt met het oog op een snelle en doeltreffende uitvoering ervan. Het platform biedt een forum voor discussie over en coördinatie van overdrachten en andere solidariteitsmaatregelen tussen de lidstaten, onder het voorzitterschap van de Europese Commissie.

Het Europees Parlement en het huidige en het komende voorzitterschap bespreken verder samen met de Europese Commissie een routekaart om werk te maken van alle voorstellen in het kader van het nieuwe pact inzake migratie en asiel. De routekaart moet ervoor zorgen dat voor het einde van deze zittingsperiode een akkoord over alle voorstellen wordt bereikt.

De Eurodac- en screeningsverordening
De Eurodac-verordening (EU) nr. 603/2013) heeft tot doel de gegevensbank van asielzoekers en illegale migranten te moderniseren om de aanvragen beter te beheren en illegale migratie tegen te gaan. Bovendien zal de Eurodac-gegevensbank beter in staat zijn de bewegingen te volgen van mensen die de EU zijn binnengekomen en illegaal in de EU verblijven en van de ene lidstaat naar de andere zijn verhuisd, en de verschuiving van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten aan te geven, ook in gevallen van overbrenging.

De voorstel voor een EU-screeningverordening (COM (2020) 612) voert een aan de inreis voorafgaande screening in die van toepassing moet zijn op alle onderdanen van derde landen die zich aan de buitengrens bevinden zonder aan de inreisvoorwaarden te voldoen, ook na ontscheping, naar aanleiding van een opsporings- en reddingsoperatie. Doel ervan is bij te dragen tot de nieuwe alomvattende aanpak van migratie, die ervoor moet zorgen dat identiteits-, gezondheids- of veiligheidsrisico's snel worden onderzocht en dat alle aan screening onderworpen onderdanen van niet-EU-landen snel naar de toepasselijke procedure worden doorverwezen.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Asiel en immigratie
ECER-bericht: Europese Commissie presenteert Asiel en Migratiepact (23 september 2020)