Vrij verkeer van studenten

Contentverzamelaar

Vrij verkeer van studenten

Oostenrijk en België krijgen vijf jaar de tijd om te antwoorden op een ingebrekestelling over de beperking van de toegang tot hun universiteiten voor studenten uit andere lidstaten. Deze ongebruikelijke beslissing heeft de Commissie genomen om de beide landen in staat te stellen gegevens te verzamelen over de ontwikkelingen.

IP/07/1788

Brussel, 28 november 2007

Toegang tot hoger onderwijs: de Commissie schort haar inbreukprocedures tegen Oostenrijk en België op
De Europese Commissie heeft vandaag besloten de lopende inbreukprocedures tegen nationale maatregelen tot beperking van het vrije verkeer van universitaire studenten naar Oostenrijk en België op te schorten. Beide landen hebben vijf jaar de tijd gekregen om aanvullende informatie over hun situatie te geven. Aan de hand hiervan kan de Commissie beoordelen of de betrokken nationale maatregelen gerechtvaardigd zijn.
In januari 2007 heeft de Commissie aan Oostenrijk en België 'aanmaningen' gestuurd over beperkingen van de toegang tot universiteiten, met name voor de studies geneeskunde en diergeneeskunde, voor de houders van een middelbareschooldiploma uit een andere lidstaat.

Oostenrijk – inbreukprocedure 1998/2308

Oostenrijk heeft op 9 juni 2006 voor de studies geneeskunde en tandheelkunde een quoteringssysteem ingevoerd, waarbij 75% van de plaatsen wordt gereserveerd voor houders van een Oostenrijks diploma, 20% van de plaatsen voor houders van een middelbareschooldiploma uit een andere lidstaat, en 5% voor houders van een diploma uit een derde land. Aangezien deze maatregel leidt tot indirecte discriminatie op grond van nationaliteit die op grond van artikel 12 EG is verboden, heeft de Commissie Oostenrijk op 24 januari 2007 een aanmaning gestuurd wegens niet-nakoming van een eerder arrest van het Hof van Justitie van de EG in zaak C-147/03, Commissie/Oostenrijk.

In mei 2007 heeft Oostenrijk de aanmaningsbrief beantwoord, en daarbij informatie over de beperkingen verstrekt. Op basis hiervan is de Commissie van oordeel dat er voldoende aanwijzingen zijn dat zonder deze beperkende maatregelen in de toekomst een probleem in de Oostenrijkse gezondheidszorg kan ontstaan als gevolg van een potentieel tekort aan gezondheidswerkers in Oostenrijk. De Commissie heeft daarom besloten de zaak opnieuw voor vijf jaar op te schorten zodat de Oostenrijkse autoriteiten aan de hand van volledigere en meer gedetailleerde gegevens kunnen aantonen dat de opgelegde maatregelen noodzakelijk en evenredig zijn.

In die vijf jaar zal de Commissie de situatie in Oostenrijk blijven volgen.

België – inbreukprocedure 2006/4760

in België heeft het parlement van de Franse Gemeenschap in juni 2006 een besluit genomen waarin voor een aantal medische studies een quotum van 70% wordt vastgesteld voor studenten die in België wonen. Het Belgische quotum betreft in totaal negen verschillende studierichtingen, waaronder geneeskunde en diergeneeskunde.

De informatie die België in antwoord op de aanmaning heeft ingediend, geeft aanleiding om aan te nemen dat de kans bestaat dat de Franse Gemeenschap zonder doeltreffende beschermingsmaatregelen de territoriale dekking en de kwaliteit van haar volksgezondheidsstelsel niet op voldoende peil zou kunnen houden.

Net als in de Oostenrijkse zaak heeft de Commissie besloten de zaak opnieuw voor vijf jaar op te schorten zodat de Belgische autoriteiten aan de hand van volledigere en meer gedetailleerde gegevens hun standpunt kunnen ondersteunen dat de door hen opgelegde maatregelen noodzakelijk en evenredig zijn.

In die vijf jaar zal de Commissie de situatie in België blijven volgen.

Zie ook eerder nieuws over dit onderwerp.