Wereldbank en EU creëren nieuwe faciliteit bij civiel beschermingsmechanisme

Contentverzamelaar

Wereldbank en EU creëren nieuwe faciliteit bij civiel beschermingsmechanisme

De Europese Commissie heeft een nieuw instrument gelanceerd voor financiële ondersteuning dat zich richt op nationale instanties voor civiele bescherming. Het gaat om te beginnen om een pilotfase van drie jaar om de preventie van en paraatheid bij rampen in de EU en daarbuiten te verbeteren.

Met een initiële financiering van 6 miljoen euro in 2024 zal de EU civiele beschermingsinstanties van EU-lidstaten, landen die deelnemen aan het EU-mechanisme voor civiele bescherming en Georgië en Kosovo helpen hun capaciteit te versterken om de rampenbestrijdingsdoelen te bereiken.

Op 29 februari 2024 lanceerde de Europese Commissie het nieuwe instrument voor financiële ondersteuning van nationale instanties voor civiele bescherming.

De nieuwe faciliteit, genaamd Technical Assistance Financing Facility (TAFF) for Disaster Prevention and Preparedness, ondersteunt projecten, studies en trainingen op het gebied van rampen- en klimaatbestendigheid en bevordert het delen van kennis tussen landen op het gebied van rampenrisicomanagement. De Wereldbank zal de activiteiten uitvoeren met financiering van de Europese Commissie.

Met behulp van dit financieringsinstrument kunnen civiele beschermingsinstanties hun technische capaciteit vergroten om rampen te voorkomen en zullen zij beter uitgerust zijn wanneer een ramp toeslaat.

Achtergrond
Rampenbestendigheid wordt steeds belangrijker nu natuurrampen steeds frequenter en ernstiger worden. Tussen 1980 en 2020 hebben natuurrampen bijna 50 miljoen mensen in de EU getroffen en gemiddeld een economisch verlies van 12 miljard euro per jaar veroorzaakt.

De Financieringsfaciliteit voor technische bijstand voor rampenpreventie en -paraatheid (TAFF) wordt volledig gefinancierd door de Europese Unie. TAFF wordt beheerd door de Global Facility for Disaster Reduction and Recovery en de activiteiten worden uitgevoerd door de Wereldbank in coördinatie met de Europese Commissie.

TAFF maakt deel uit van het EU-mechanisme voor civiele bescherming (UCPM). Het biedt nationale instanties voor civiele bescherming en rampenrisicobeheer de technische bijstand die nodig is voor het voorbereiden van investeringen, capaciteitsopbouw en het versterken van hun institutionele en beleidskader.

De UCPM heeft tot doel de samenwerking tussen de 27 EU-landen en 10 deelnemende landen (IJsland, Noorwegen, Servië, Noord-Macedonië, Montenegro, Turkije, Bosnië en Herzegovina, Albanië, Moldavië en Oekraïne) op het gebied van civiele bescherming te versterken om de preventie van, paraatheid voor en respons op rampen te verbeteren.

In februari 2023 nam de Europese Commissie een aanbeveling en een mededeling (COM(2023) 61) aan om gemeenschappelijke doelen vast te stellen om de veerkracht bij rampen op het gebied van civiele bescherming te vergroten (zie ook dit ECER-bericht). De vijf gemeenschappelijke doelen zijn: anticiperen, voorbereiden, waarschuwen, reageren en beveiligen. De Europese doelstellingen op het gebied van veerkracht bij rampen zijn gericht op het verbeteren van het vermogen van de EU, haar lidstaten en de landen die deelnemen aan het EU-mechanisme voor civiele bescherming om te anticiperen op toekomstige grote rampen en noodsituaties en de gevolgen daarvan te weerstaan.

Meer informatie:
Persbericht en nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Crisisinstrumentarium EU- Civiele bescherming