Werkprogramma Europese Commissie 2021 bekend

Contentverzamelaar

Werkprogramma Europese Commissie 2021 bekend

De Europese Commissie heeft haar werkprogramma voor 2021 vastgesteld en bekendgemaakt. Naast blijvende aandacht voor het beheersen van de huidige crisis binnen Europa als gevolg van de coronapandemie prioriteert het werkprogramma vooral diverse wetgevingsinitiatieven. Deze moeten Europa gezonder, eerlijker en welvarender maken en de transformatie naar een groenere economie in het digitale tijdperk versnellen.

Het gaat om het werkprogramma van de Europese Commissie van 19 oktober 2020 genaamd ‘Een vitale Unie in een fragiele wereld’.

Het werkprogramma, gepresenteerd onder de noemer ‘Van strategie tot resultaat’, volgt de zes politieke prioriteiten van de Europese Commissie, die eerder in 2019 al door Commissievoorzitter Von der Leyen werden toegelicht tijdens haar kandidatuur-voorzitterschap en later tijdens de State of the Union 2020 toespraak . Per prioriteit volgen (samengevat in bijlage 1 van) in het werkprogramma de wetgevingsinitiatieven en beleidsdoelstellingen die in 2021 kunnen worden verwacht:

1) Een Europese Green Deal – met onder meer voorstellen voor een klimaatneutraal pakket ‘Fit for 55’ (teneinde de emissies tegen 2030 met tenminste 55% te verminderen), voor een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (ter vermindering van het risico op koolstoflekkage) en voor uitvoering van het Europees actieplan voor de circulaire economie, de EU-biodiversiteitsstrategie en de ‘van boer tot bord’-strategie.

2) Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk – met onder meer een routekaart van de Commissie met duidelijke digitale doelstellingen voor 2030 (bijvoorbeeld op het gebied van connectiviteit, vaardigheden en digitale overheidsdiensten en waarbij de nadruk ligt op het recht op privacy en connectiviteit, vrijheid van meningsuiting, vrij verkeer van gegevens en cyberveiligheid). Ook komt de Commissie met wetgevingsvoorstellen op het gebied van veiligheid, aansprakelijkheid, grondrechten, gegevensaspecten van kunstmatige intelligentie en een Europese e-ID. In een bijgewerkte versie van de nieuwe industriële strategie voor Europa wordt rekening gehouden met de gevolgen van corona. Een wetsvoorstel ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers wordt aangekondigd.

3) Een economie die werkt voor mensen – de Commissie wil met een ambitieus actieplan voor de volledige uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten komen, om te voorkomen dat de gezondheids- en economische crisis tot een sociale crisis zal verworden en om te zorgen dat bij het herstel van Europa niemand wordt buitengesloten. Om te zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot basisvoorzieningen komt de Commissie met een voorstel voor een nieuwe Europese kindergarantie. Ook neemt de Commissie EMU (Europese Monetaire Unie) versterkende maatregelen in het kader van aanpak van bankfaillissementen in de EU, ter stimulering van grensoverschrijdende investeringen binnen de EU en in de strijd tegen witwassen.

4) Een Europa dat mondiaal sterker staat - de Commissie geeft aan de leiding te nemen bij de wereldwijde respons om een veilig en toegankelijk vaccin voor iedereen te verzekeren. De Commissie zal een gezamenlijke mededeling voorstellen over het versterken van de bijdrage van de EU tot een op regels gebaseerd multilateralisme, een hernieuwd partnerschap met de zuidelijke buurlanden van de EU en een mededeling over het Noordpoolgebied. Ter ondersteuning van ontwapening, demobilisatie en re-integratie van voormalige strijders komt er een nieuwe strategische aanpak. Een mededeling over humanitaire hulp van de EU zal onder meer kijken naar nieuwe samenwerkingsmanieren met EU-partners.

5) Bevordering van de Europese levenswijze - de Commissie zal voorstellen om een sterkere Europese gezondheidsunie op te bouwen, onder meer door de rol van bestaande agentschappen te versterken en een nieuw agentschap voor biomedisch onderzoek en ontwikkeling op te richten. Er komt een nieuwe strategie voor de toekomst van Schengen ter verbetering en instandhouding van de huidige ruimte. Er volgt een aantal voorstellen op het gebied van legale migratie (in aanvulling op het reeds gepresenteerde migratie en asielpact), een actieplan tegen migrantensmokkel en een duurzame strategie voor vrijwillige terugkeer en re-integratie. Versterking van de veiligheidsunie zal plaatsvinden via optreden tegen terrorisme, georganiseerde misdaad en hybride dreigingen. Ook komt de Commissie in 2021 met een strategie ter bestrijding van antisemitisme.

6) Een nieuwe impuls voor de Europese democratie - met onder meer voorstellen voor nieuwe strategieën voor de rechten van het kind en voor personen met een handicap alsmede een voorstel ter bestrijding van gender gerelateerd geweld. Haatmisdrijven en uitlatingen worden opgenomen in de lijst van euromisdrijven. Er komen voorstellen voor de financiering van Europese politieke partijen en ter bescherming van journalisten en maatschappelijk middenveld tegen misbruik van procesrecht. Met een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden worden voorstellen gedaan om het potentieel van die gebieden ten volle te benutten.

Op het gebied van het Better regulation programma zal een nieuwe mededeling over betere regelgeving volgen, waarbij de nadruk blijft liggen op vereenvoudiging en lastenverlichting rondom regelgeving. De Commissie krijgt hierbij ondersteuning van het Fit for future-platform. Communicatie vanuit de Commissie is hierbij van belang. In dat kader speelt ook de conferentie over de toekomst van Europa een centrale rol.                          

Het werkprogramma bestaat zoals te doen gebruikelijk uit een algemeen deel met een algemene inleiding en een algemene toelichting op de zes hoofdzakelijke ambities en een aantal bijlagen (I tot en met IV) over respectievelijk nieuwe initiatieven, REFIT initiatieven (vereenvoudiging regelgeving), prioritaire hangende voorstellen en voorstellen die worden ingetrokken. In een overzichtelijke factsheet (bijlage 1) komen de in totaal 44 voorstellen, onderverdeeld per ambitie en met inbegrip van een indicatie in welk kwartaal van 2021 het voorstel wordt verwacht, terug. Ook is er een aparte factsheet beschikbaar die de gang van zaken rondom vaststelling en het verdere verloop van de uitvoering van het werkprogramma 2021 toelicht. De stukken zijn op dit moment alleen in het Engels beschikbaar.

Na de presentatie van het werkprogramma door de Commissie zullen nu besprekingen tussen Commissie, Europees Parlement en Raad starten over de vaststelling van een lijst van gezamenlijke prioriteiten waarop snel actie moet worden ondernomen. Daarnaast kunnen lidstaten zich aan de hand van het werkprogramma alvast een beeld vormen van de komende voorstellen.

Meer informatie: