Toegang en verblijf

Toegang en verblijf

Artikel 79, lid 2, aanhef en onder a, EU-Werkingsverdrag bepaalt dat de EU maatregelen kan vaststellen die de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders tot de EU regelen. Het is voor de EU onder meer mogelijk om voorschriften vast te stellen voor de afgifte van langlopende visa en verblijfstitels. Daarnaast kan de EU op grond van artikel 79, lid 2, aanhef en onder b, EU-Werkingsverdrag de rechten omschrijven van derdelanders die legaal in een EU-lidstaat verblijven. Deze rechten kunnen ook de voorwaarden voor de uitoefening van het vrije verkeer en het vrije verblijf in andere EU-lidstaten omvatten.

In dit subdossier wordt de wetgeving behandeld die de EU op grond van de hierboven genoemde bevoegdheden heeft vastgesteld.