Overzicht regelgeving interne markt

Overzicht regelgeving interne markt

Verdragsbepalingen

Vrij verkeer van:

 

Goederen - heffingen

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E030:NL:HTML

art. 30 EU-Werkingsverdrag

oederen - belastingen

art. 110 EU-Werkingsverdrag

Goederen - kwantitatieve beperkingen

art 34 EU-Werkingsverdrag (regel)

art. 35 EU-Werkingsverdrag (regel)

art. 36 EU-Werkingsverdrag (uitzondering)

Werknemers

art. 45 EU-Werkingsverdrag (regel)

art. 45, lid 3 en 4 EU-Werkingsverdrag (uitzondering)

Vestiging (vrijheid van)

art. 49 EU-Werkingsverdrag (regel)

art. 51 EU-Werkingsverdrag (uitzondering)

art. 52 EU-Werkingsverdrag (uitzondering)

Diensten

art. 56 EU-Werkingsverdrag (regel)

art. 62 EU-Werkingsverdrag (uitzondering, in artt. 51 en 52 EU-Werkingsverdrag)

Kapitaal

art. 63 EU-Werkingsverdrag (regel)

art. 65 EU-Werkingsverdrag (uitzondering)

Vrij verkeer van goederen

·         Algemeen:

Besluit 768/2008

Besluit betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de markt brengen van producten

Verordening 765/2008

Verordening tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten

Verordening 2679/98 (lees ook het verslag van de Europese Commissie over de toepassing van deze verordening)
Vo. 2679/98 van de Raad van 7 december 1998 inzake de werking van de interne markt wat het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten betreft (Pb. L 337 van 12/12/1998, p. 0008 - 0009)

Richtlijn 2004/113
Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten

 Verordening 764/2008
Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht

Mededeling van de Commissie (COM(2007)38)
De interne markt voor geoderen: hoeksteen van het Europese concurrentievermogen

·         Wederzijdse erkenning:

Interpretatieve mededeling van de Commissie
Een gemakkelijker toegang voor goederen tot de markten van andere lidstaten:praktische toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning (Pb C 265 van 4 november 2003, p. 2)

·         Productaansprakelijkheid:

Richtlijn 85/374
Richtlijn 85/374 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken.
Zie ook richtlijn 1999/34 tot wijziging van richtlijn 85/374.

Zie voor meer informatie ook: samenvattingen van wetgeving - vrij verkeer van goederen(SCADplus) en de website van de Commissie over de interne markt voor goederen.

Vrij verkeer van personen / werknemers

Vrij verkeer van personen / werknemers

Richtlijn 2005/36
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

Richtlijn 2004/38
Rectificatie van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG
Mededeling (2009)313

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

Verordening 1612/68

Vo. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap (Pb. L 257 van 19/10/1968, p. 0002 - 0012)

Mededeling (2002)694

Vrij verkeer van werknemers : de voordelen en mogelijkheden volledig benutten

Mededeling (2010)373

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité van de regio’s betreffende het vrije verkeer van werknemers opnieuw garanderen: rechten en belangrijkste ontwikkelingen

Mededeling (2008)765

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s betreffende het effect van het vrije verkeer van werknemers in de context van de uitbreiding van de EU.

Zie voor meer informatie ook: samenvattingen van wetgeving - justitie, vrijheid en veiligheid - vrij verkeer van werknemers

(SCADplus) en de volgende pagina's van de website van de Commissie: wonen en werken in de interne markt en vrij verkeer van personen.

In de Gids voor de mobiele Europese werknemer zijn de praktische modaliteiten van grensarbeid uitgewerkt.

Vrij verkeer van diensten

Richtlijn 2006/123
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (Pb. L 376 van 27/12/2006, p. 36)

Richtlijn 96/71
Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten
Richtlijn 2005/36
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

Richtlijn 2004/113
Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten

Witboek over diensten van algemeen belang
Groenboek over diensten van algemeen belang

Zie voor meer informatie ook: samenvattingen van wetgeving - interne markt - vrij verkeer van diensten (SCADplus) en de website van de Commissie over het vrij dienstenverkeer.

Vrij verkeer van kapitaal

Mededeling van de Commissie over intracommunautaire investeringen in de financiële-dienstensector uit 2005

Mededeling van de Commissie betreffende bepaalde juridische aspecten van de intracommunautaire investeringen uit 1997

Richtlijn 88/361
Ri. 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag (Pb. L 178 van 08/07/1988, p. 0005 - 0018)

Zie voor meer informatie ook: samenvattingen van wetgeving - interne markt - vrij verkeer van kapitaal (SCADplus) en de website van de Commissie over het vrij verkeer van kapitaal.

Notificatie

Richtlijn 98/34
Ri. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (Pb. L 204 van 21/07/1998, p. 0037 - 0048)

Richtlijn 98/48
Ri. 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Ri. 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (Pb. L 217 van 05/08/1998, p. 0018 - 0026)
Zie ook de ICER-Handleiding notificatie onder de dienstenrichtlijn