Overzicht regelgeving interne markt

Overzicht regelgeving interne markt

Op deze pagina:

Verdragsbepalingen

Vrij verkeer van:

 

Goederen - heffingen

artikel 30 EU-Werkingsverdrag

Goederen - belastingen

artikel 110 EU-Werkingsverdrag

Goederen - kwantitatieve beperkingen

artikel 34 EU-Werkingsverdrag (regel)

artikel 35 EU-Werkingsverdrag (regel)

artikel 36 EU-Werkingsverdrag (uitzondering)

Werknemers

artikel 45 EU-Werkingsverdrag (regel)

artikel 45, lid 3 en 4 EU-Werkingsverdrag (uitzondering)

Vestiging (vrijheid van)

artikel 49 EU-Werkingsverdrag (regel)

artikel 51 EU-Werkingsverdrag (uitzondering)

artikel 52 EU-Werkingsverdrag (uitzondering)

Diensten

artikel 56 EU-Werkingsverdrag (regel)

artikel 62 EU-Werkingsverdrag (uitzondering, in artt. 51 en 52 EU-Werkingsverdrag)

Kapitaal

artikel 63 EU-Werkingsverdrag (regel)

artikel 65 EU-Werkingsverdrag (uitzondering)

Naar boven

Regelgeving vrij verkeer van goederen

Algemeen

 • Besluit 768/2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de markt brengen van producten
 • Verordening 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten
 • Verordening 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten 
  • Richtsnoeren voor marktdeelnemers en markttoezichtautoriteiten inzake de praktische uitvoering van artikel 4 van verordening 2019/1020 
 • Verordening 2679/98 inzake de werking van de interne markt wat het vrij verkeer van goederen tussen de lidstaten betreft (zie ook het verslag van de Europese Commissie over de toepassing van deze verordening)
 • Richtlijn 2004/113 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten
 • Verordening 2019/515 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht
  • Richtsnoeren voor de toepassing van verordening 2019/515 (2021)
 • Mededeling van de Commissie: de interne markt voor goederen: hoeksteen van het Europese concurrentievermogen

Wederzijdse erkenning

Productaansprakelijkheid

 • Richtlijn 85/374 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken.
 • Richtlijn 1999/34 tot wijziging van richtlijn 85/374.

Meer informatie

Naar boven

Regelgeving vrij verkeer van personen / werknemers

 • Richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties
 • Richtlijn 2004/38 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
 • Mededeling (2009) 313 van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
 • Verordening 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie
 • Mededeling (2002) 694 van de Commissie betreffende vrij verkeer van werknemers : de voordelen en mogelijkheden volledig benutten
 • Mededeling (2008) 765 van de Commissie betreffende het effect van het vrije verkeer van werknemers in de context van de uitbreiding van de EU.

Meer informatie:

Naar boven

Regelgeving vrij verkeer van diensten

 • Richtlijn 2006/123 betreffende de diensten op de interne markt
 • Richtlijn 96/71 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten
 • Richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties
 • Richtlijn 2004/113 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten

Meer informatie:

Naar boven

Regelgeving vrij verkeer van kapitaal

 • Mededeling van de Commissie over intracommunautaire investeringen in de financiële-dienstensectoruit (2005)
 • Mededeling van de Commissie betreffende bepaalde juridische aspecten van de intracommunautaire investeringen (1997)
 • Richtlijn 88/361 voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag

Meer informatie

Naar boven

Notificatie

 • Richtlijn 2015/1535 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij

Zie ook:

Naar boven