Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze EU-verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in alle EU-landen. In Nederland wordt de AVG gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze EU-verordening geldt wereldwijd voor alle organisaties en ondernemingen die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van EU-burgers.

De Nederlandse Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming bevat bepalingen die voor wat betreft Nederland uitvoering geven aan onderdelen van deze EU-verordening. Daarbij wordt onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. Als gevolg hiervan worden nog enkele wetten aangepast omdat hierin nog verwijzingen zijn opgenomen naar de Wbp, of nog gebruik wordt gemaakt van verouderde terminologie. Dat gebeurt in de Nederlandse Aanpassingswet algemene verordening gegevensbescherming.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een handleiding opgesteld voor de toepassing van de AVG, met schema's, checklisten en uitleg van de AVG bepalingen.

De Europese werkgroep van nationale toezichthouders ('artikel 29 werkgroep') heeft Engelstalige richtsnoeren en werkdocumenten gepubliceerd voor de toepassing van verschillende onderdelen van de AVG.

De Autoriteit Persoonsgegevens biedt op zijn website praktische informatie over onder meer de richtsnoeren van de Europese werkgroep van toezichthouders over de verschillende onderdelen van de AVG.

De Europese Toezichthouder Gegevensbescherming biedt onder meer een overzicht van de rechtspraak van het EU-Hof over gegevensbescherming en verdere uitleg bij de AVG.

De Rijksoverheid is verplicht om bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving rekening te houden met de resultaten van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Dit is een onderzoek naar de effecten van de wetgeving op de gegevensbescherming van burgers.

Overige documenten:

  • Uitvoeringsbesluit 2021/914 betreffende standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen overeenkomstig de AVG

Meer informatie: