Inleiding

Inleiding

Wanneer de criteria waarmee wordt vastgesteld dat sprake is van staatssteun vervuld zijn (zie ook het tabblad Wat is staatssteun), dan betekent dit niet direct dat het verlenen van deze steun verboden is.

Wanneer bijvoorbeeld de verleende steun binnen het bereik van één van de Vrijstellingsverordeningen valt (zie ook het tabblad Vrijstellingsverordeningen en kennisgeven van steun), dan is de steun met de interne markt verenigbaar en hoeft zij niet bij de Europese Commissie te worden aangemeld.

Van rechtswege of mogelijk verenigbaar

Ook in het EU-Werkingsverdrag zelf zijn grondslagen te vinden op basis waarvan bepaalde steunmaatregelen verenigbaar kunnen worden geacht met de interne markt.
Bij
artikel 107, lid 2, EU-Werkingsverdrag worden bijvoorbeeld steunmaatregelen aangewezen die van rechtswege verenigbaar zijn met de EU-interne markt. Daarnaast wijst artikel 107, lid 3, EU-Werkingsverdrag een aantal steunmaatregelen aan die mogelijk als verenigbaar met de EU-interne markt kunnen worden beschouwd.
Wanneer een lidstaat op basis van een van deze bepalingen staatssteun wil verlenen, moet deze eerst bij de Europese Commissie worden aangemeld. De Europese Commissie toetst vervolgens of de steun inderdaad met de interne markt verenigbaar is en neemt daarna een staatssteunbesluit.

Nadere (beleids)regels bij verenigbaarheid

De Europese Commissie heeft diverse beleidsregels op verschillende beleidsterreinen vastgesteld – vaak in de vorm van specifieke richtsnoeren en kaderregelingen- aan de hand van eerdere staatssteunbesluiten. Die beleidsregels kunnen een handvat bieden bij het beoordelen van de vraag in hoeverre voorgenomen steun in aanmerking kan komen voor verenigbaar verklaring.
Vaak toegepaste richtsnoeren en kaderregelingen staatssteun betreffen bijvoorbeeld die op het gebied van
Ontwikkeling, Onderzoek en Innovatie (O&O&I), milieubescherming, energie en klimaat (CEEAG), land- en bosbouw en platteland , reddings- en herstructureringssteun , risicofinanciering , staatsgaranties , exportkredietfinanciering , breedband , luchtvaart , scheepvaart , spoorwegen , vervoer en infrastructuur en IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Bij het ontbreken van beleidskaders of in bijzondere gevallen kan de Commissie ook steun altijd nog direct op basis van het EU-Werkingsverdrag goedkeuren.

Voorbeelden van verenigbare steun

Voor het zoeken van voorbeelden van staatssteunbesluiten van de Commissie die bijvoorbeeld onder de verschillende mogelijkheden van lid 2 of 3 van artikel 107 zijn goedgekeurd, kan de
Commissie-staatssteundatabase geraadpleegd worden. Zoek bijvoorbeeld in het Veld “EU Primary legal basis” op de specifieke (sub a t/m e) subcategorie steun onder lid 2 of 3 van artikel 107, en/of in het Veld “Country” op lidstaat.

Opzet subdossier

In dit subdossier is meer informatie opgenomen over de categorieën van steunmaatregelen die op basis van de genoemde bepalingen (artikel 107) verenigbaar (kunnen) zijn met de EU-interne markt. Vervolgens wordt nader ingegaan op de procedure waarmee staatssteun kan worden aangemeld bij de Europese Commissie.