De-minimisvrijstellingsverordeningen

De-minimisvrijstellingsverordeningen

Per 1 januari 2024 is een nieuwe algemene de-minimisverordening (EU/2023/2831) en een nieuwe DAEB-de-minimisverordening (EU/2023/2832) in werking getreden. In die verordeningen worden respectievelijk de algemene de-minimisdrempel naar 300.000 euro over drie jaar en de DAEB-de-minimisdrempel naar 750.000 euro over drie jaar verhoogd. Zie voor meer informatie over deze nieuwe de-minimisverordeningen ook dit ECER-bericht (18 december 2023). Voornaamste wijzigingen in deze de-minimisverordeningen betreffen verhoging van het de-minimisbedrag en de terugkijktermijn van voorheen 3 belastingjaren naar nu de 3 afgelopen jaren.

Overheidsinstanties konden op grond van de vorige  reguliere De-minimis-vrijstellingsverordening (nr. 1407/2013) de-minimissteun verlenen aan ondernemingen tot een bedrag van 200.000 euro over 3 belastingjaren en op grond van de vorige de-minimisvrijstellingsverordening voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) ( verordening 2012/360 ) tot een bedrag van 500.000 euro over 3 belastingjaren .

De-minimissteun is geen staatssteun in de zin van artikel 107 EU-Werkingsverdrag omdat de impact van dergelijke steun wordt geacht geen ongunstige beïnvloeding van het EU-interne handelsverkeer met zich te brengen. Als het de-minimissteunbedrag onder de 300.000 euro blijft (bij reguliere de-minimissteun) hoeft de steunmaatregel niet bij de Commissie te worden aangemeld ( artikel 3, leden 1 en 2, De-minimisverordening ). Het bedrag van 300.000 euro geldt per onderneming en over een periode van afgelopen 3 jaren (dat wil zeggen: vanaf het moment van ontstaan van aanspraak op de de-minmissteun, drie jaar terug). Ondernemingen die wensen de-minimissteun te ontvangen dienen wel in een de-minimisverklaring aan te geven dat zij niet eerder al de-minimissteun (tot het toelaatbare bedrag) ontvingen. Ook moet bij de-minimissteun cumulatie van de-minimissteun, met al bijvoorbeeld via een vrijstellingsverordening of goedkeuringsbesluit van de Commissie ontvangen steun, worden voorkomen. Per 2026 zal de verlening van de-minimissteun in een de-minimisregister dienen te worden geregistreerd (artikel 6 De-minimisverordening).

De reguliere De-minimisvrijstellingsverordening is op bepaalde sectoren niet van toepassing ( artikel 1, lid 1 ). De EU heeft ten aanzien van bepaalde uitgezonderde sectoren specifieke de-minimisvrijstellings- verordeningen vastgesteld:

  • De landbouw de-minimisvrijstellingsverordening ( verordening 1408/2013 ): voor het verlenen van de-minimissteun aan ondernemingen die primair actief zijn in de productie van landbouwproducten. Dergelijke steunmaatregelen tot een bedrag van 20.000 euro over een periode van drie belastingjaren zijn vrijgesteld van de aanmeldingsplicht bij de Commissie;
  • De visserij de-minimisvrijstellingsverordening ( verordening 717/2014 , verlengd tot eind 2023 bij verordening 2022/2514 en gewijzigd (tot eind 2029) bij EU-Verordening 2023/2391 (zie ook dit ECER-bericht): voor het verlenen van de-minimissteun aan ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector. Dergelijke steunmaatregelen tot een bedrag van 30.000 euro (of 40.000 euro indien een lidstaat een nationaal register heeft) over drie belastingjaren zijn vrijgesteld van de aanmeldingsplicht bij de Commissie;
  • De de-minimisvrijstellingsverordening voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) (EU-Verordening 2023/2832) : voor het verlenen van de-minimissteun aan ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang verrichten. Dergelijke steunmaatregelen tot een bedrag van 750.000 euro over drie jaren zijn vrijgesteld van de aanmeldingsplicht bij de Commissie.

Voor de-minimissteun voor landbouw, visserij of DAEB kunnen nog wel separate eisen zoals het invullen van een de-minimisverklaring, aangaande cumulatie of anderszins gelden. Zie voor meer informatie ook de betreffende verordeningen. De-minimissteun hoeft niet via een kennisgevingsprocedure zoals bij toepassing van de AGVV, LGVV of VVV te worden kennisgegeven bij de Commissie.

Meer informatie:
Website Europese Commissie: reguliere de-minimis
Website Europese Commissie: de-minimis landbouw en visserij
Website Europese Commissie: DAEB de-minimis
Rijksoverheid : Handreiking staatssteun voor de overheid (2016)
RVO : de-minimissteun landbouw
RVO : de-minimissteun visserij