Europese Ombudsman

De Europese Ombudsman wordt voor een periode van vijf jaar gekozen door het Europees Parlement en onderzoekt klachten over wanbeheer in de instellingen en organen van de Europese Unie.

Het Hof van Justitie, Gerecht en het Gerecht voor Ambtenarenzaken zijn hiervan uitgezonderd. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen. Wanbeheer doet zich voor als een instelling niet optreedt in conformiteit met het recht, de beginselen van behoorlijk bestuur niet respecteert of de mensenrechten schendt. Voorbeelden zijn:

• bestuurlijke onregelmatigheid
• onbillijkheid
• discriminatie
• machtsmisbruik
• gebrek aan antwoord
• weigering om informatie te verstrekken
• onnodige vertraging

De instellingen zijn verplicht medewerking te verlenen aan de Europese Ombudsman. Bij vaststelling van een inbreuk zijn de bevoegdheden van de Ombudsman beperkt. In het uiterste geval kan de Ombudsman hiervan melding maken bij Europees Parlement, dat vervolgens passende stappen kan ondernemen.