Europese Ombudsman

Banner - Europese Ombudsman

© Europese Ombudsman

Europese Ombudsman

Op deze pagina:

Inleiding

De Europese Ombudsman wordt voor een periode van vijf jaar gekozen door het Europees Parlement en onderzoekt klachten over wanbeheer in de instellingen en organen van de Europese Unie. De belangrijkste bepalingen over de Europese Ombudsman zijn te vinden in artikel 228 van het EU-Werkingsverdrag

De huidige Europese Ombudsman is Emily O'Reilly (zie foto hierboven). 

Taken

De Europese Ombudsman neemt kennis van klachten van EU-burgers of van natuurlijke of rechtspersonen met verblijfsplaats of statutaire zetel in de EU. Die klachten moeten betrekking hebben op gevallen van wanbeheer bij het optreden van de instellingen, organen of instanties van de EU. Na ontvangst van de klachten onderzoekt de Europese Ombudsman de klachten en wordt er een verslag uitgebracht. De Ombudsman is niet bevoegd om klachten te onderzoeken die betrekking hebben op de uitoefening door het EU-Hof van haar gerechtelijke taken. 

De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen naar gevallen van wanbeheer bij de instellingen, organen en instanties van de EU. Wanbeheer doet zich voor als een instelling niet optreedt in conformiteit met het recht, de beginselen van behoorlijk bestuur niet respecteert of de mensenrechten schendt. Voorbeelden zijn:

  • bestuurlijke onregelmatigheid;
  • onbillijkheid;
  • discriminatie;
  • machtsmisbruik;
  • gebrek aan antwoord;
  • weigering om informatie te verstrekken;
  • onnodige vertraging

De instellingen zijn verplicht medewerking te verlenen aan de Europese Ombudsman. Bij vaststelling van een inbreuk zijn de bevoegdheden van de Ombudsman beperkt. In het uiterste geval kan de Ombudsman hiervan melding maken bij Europees Parlement, dat vervolgens passende stappen kan ondernemen.

Naar boven

Praktische informatie

Naar boven