b. Voorwaarden

b. Voorwaarden

De besluiten tot machtiging en uitvoering van de nauwere samenwerking moeten voldoen aan een groot aantal inhoudelijke voorwaarden en beperkingen. De Raad moet bij het nemen van het machtigingsbesluit nagaan dat dit wordt vastgesteld ‘in laatste instantie’, wanneer is geconstateerd dat de met de NSP nagestreefde doelstellingen niet binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel kunnen worden verwezenlijkt (lees meer hierover onder machtigingsfase). Bovendien gelden de onderstaande voorwaarden voor zowel de machtigings- als de uitvoeringsfase van de NSP:

 • NS kan alleen in het kader van niet-exclusieve Uniebevoegdheid (artikel 20, lid 1, eerste alinea, VEU; artikel 329, lid 1, VWEU);
 • NS bevordert de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU (artikel 20, lid 1, tweede alinea, VEU);
 • NS beschermt de belangen van de EU (artikel 20, lid 1, tweede alinea, VEU);
 • NS versterkt het integratieproces van de Unie (artikel 20, lid 1, tweede alinea, VEU);
 • NS staat open voor alle lidstaten (artikel 20, lid 1, tweede alinea, VEU; artikel 328, lid 1, VWEU);
 • Deelname van minstens negen lidstaten (artikel 20, lid 2, VEU);
 • NS eerbiedigt de verdragen en het Unierecht (artikel 326, eerste alinea, VWEU );
 • NS mag geen afbreuk doen aan de interne markt, noch aan de economische, sociale en territoriale samenhang (artikel 326, tweede alinea, VWEU);
 • NS mag geen belemmering of discriminatie in de handel tussen de lidstaten vormen (artikel 326, tweede alinea, VWEU);
 • NS mag de mededinging tussen de lidstaten niet verstoren (artikel 326, tweede alinea, VWEU);
 • NS eerbiedigt de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de niet-deelnemende lidstaten (artikel 327 VWEU); en
 • NS op een van de gebieden die onder de Verdragen vallen (artikel 329, lid 1, VWEU). De voorwaarde dat de NSP een “gebied” moet beslaan, brengt met zich mee dat de NSP er niet toe strekt een oplossing of “opt-out” te bieden aan een of meer lidstaten die zich niet kunnen vinden in een door de Unie vast te stellen specifieke maatregel. Met andere woorden, lidstaten kunnen de NSP niet gebruiken om voorbehouden te maken op concrete EU wetgeving.