02. Handvest Grondrechten

Banner - Verdragsteksten - Handvest van de grondrechten

© Rijksoverheid

Handvest van de Grondrechten

Op deze pagina:

Algemeen

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is een 'state of the art'-catalogus van fundamentele rechten, vrijheden en beginselen. Het Handvest is aangenomen bij het Verdrag van Lissabon (2007) en vervangt de tekst van het Handvest, dat werd aangenomen tijdens de Europese Raad van Nice in december 2000. Sinds 1 december 2009 is het Handvest juridisch bindend voor de instellingen van de EU en voor de lidstaten van de EU wanneer zij het EU-recht ten uitvoer brengen. Het Handvest is opgenomen in een verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie, maar heeft dezelfde juridische waarde als de EU-Verdragen (artikel 6, lid 1, eerste alinea, EU-Verdrag). 

Op de ECER-website vindt u een uitgebreide toelichting op het Handvest met een rechtstreekse toegang tot EU-rechtspraak over de afzonderlijke artikelen. 

Overzicht van actuele links