EU-Grondwet

EU-Grondwet

Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is van de baan. Het is wel de bedoeling dat in de nieuwe EU-verdragen veel elementen van het Grondwettelijk Verdrag zullen terugkeren.
Daarom worden hier de documenten ontsloten die van belang zijn voor een beter begrip van het Grondwettelijk Verdrag.

Lees hier de tekst van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.

Bijzonder informatief is de Memorie van Toelichting bij het voorstel voor de goedkeuringswet.

De uiteindelijke opstelling van de Europese Grondwet vond plaats in een intergouvernementele conferentie (IGC).

De voorbereiding van de ontwerp-Grondwet was in handen van de Conventie over de Toekomst van Europa. Met name de rapporten van de Conventiewerkgroepen geven een goed inzicht in de discussies over de diverse onderdelen.