IGC 2007

IGC 2007

De officiële documenten van de Intergouvernementele Conferentie 2007 en de ontwerpteksten van het wijzigingsverdrag zijn te vinden op de website van de Raad.

Tijdlijn IGC

December 2007

De ondertekening van het Verdrag van Lissabon vond plaats op 13 december 2007 te Lissabon.

Oktober 2007

Tijdens de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders in Lissabon van 18 en 19 oktober 2007 werd overeenstemming bereikt over de tekst van het Verdrag van Lissabon

September 2007

Het advies van de Raad van State over het mandaat voor de EU-verdragsherziening noopt niet tot het houden van een referendum. De gewone parlementaire goedkeuringsprocedure volstaat, aldus de regering

  • Brief van 21 september (advies Raad van State over het mandaat voor de IGC, met nader Rapport)

Juli 2007

Op 23 juli is de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van start gegaan om de afspraken van de Europese Top uit te werken. Het beoogde wijzigingsverdrag zal nieuwe bepalingen bevatten voor het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het EG-Verdrag wordt omgevormd tot een Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Er was haast bij, want eind oktober moest het wijzigingsverdrag worden ondertekend. Na ratificatie door de lidstaten moest het vóór 2009 in werking treden. Dan zouden de nieuwe verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden en trad een nieuwe Commissie aan.

Het Parlement is door de brief van 25 juni in hoofdlijnen over het mandaat geïnformeerd. Een gedetailleerde toelichting op het mandaat is op 13 juli verzonden.

  • Brief 13 juli 2007 (toelichting IGC-mandaat)

Juni 2007

Op 21, 22 en 23 juni werd in Brussel een Europese Raad gehouden. Tijdens deze Europese Top werd onder meer het mandaat voor de komende IGC vastgesteld. Het verslag is als kamerbrief naar het Parlement gestuurd.

De staatshoofden en regeringsleiders hebben op de Europese Top van juni 2007 overeenstemming bereikt over een routekaart voor de aanpassing van de EU- en EG-Verdragen. Daarvoor is een gedetailleerd mandaat opgesteld. Een aantal elementen uit de EU-Grondwet wordt overgenomen. De rest gaat in de prullenbak. Dat was een belangrijke Nederlandse wens. Ook op andere punten is de Nederlandse inzet grotendeels gehonoreerd. Nationale parlementen krijgen meer zeggenschap over Commissie-voorstellen. Ook worden zij meer betrokken bij besluiten om over te gaan van besluitvorming bij unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid. Bij de toelating van nieuwe landen zal meer gelet worden op de vereisten voor het lidmaatschap. Een protocol geeft regels voor de diensten van algemeen (economisch) belang. De EU-bevoegdheden worden verduidelijkt. Verder wordt het Handvest van de Grondrechten juridisch verbindend. Het onduidelijke primaat van het gemeenschapsrecht verdwijnt uit het verdrag naar een verklaring. De EU treedt toe tot het EVRM. Ook wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de EU rechtspersoonlijkheid heeft. De Europese Gemeenschap wordt opgeheven. De volgende maanden zouden de afspraken in een IGC worden omgezet in verdragsteksten.

  • Brief 25 juni 2007 (verslag Europese Top)
  • Debat in de Tweede Kamer over het verslag
  • Lees hier de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad. Het mandaat voor de IGC vindt u hier.

Maart 2007

Minister Verhagen en staatssecretaris Timmermans hebben op 19 maart 2007 een (eerste) brief naar de Kamer gestuurd om inzicht te geven in het kabinetsstandpunt over de komende Verdragswijzigingen. Deze brief geeft de hoofdlijnen van de Nederlandse inzet weer. Op 21 mei 2007 volgde een tweede brief, waarin wordt ingegaan op de bilaterale besprekingen die Nederland heeft gevoerd met andere Europese lidstaten.

  • Brief 21 mei 2007 (bilaterale besprekingen)
  • Brief 19 maart 2007 (hoofdlijnen Nederlandse inzet)