Milieu en klimaatverandering

Milieu en klimaatverandering

Op deze pagina:

Memorie van Toelichting

 

In het artikel over milieubeleid (artikel 174, eerste lid, Werkingsverdrag (artikel 191, eerste lid, VWEU) wordt een uitdrukkelijke rechtsbasis gecreëerd voor maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering.

In artikel 174, eerste lid, Werkingsverdrag (artikel 191, eerste lid, VWEU) is als een van de doelstellingen van het milieubeleid van de Unie de bestrijding van klimaatverandering opgenomen. Daarmee krijgt een belangrijk wetgevingsterrein van de EU in de komende jaren en decennia een expliciete grondslag in het Verdrag. De regering is ingenomen met het grote belang van het klimaatdossier dat hiermee wordt gemarkeerd.

De regering heeft zich verder ingezet voor versterking van het milieubeleid, onder meer door te pleiten voor toepassing van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid voor alle besluiten die op basis van de artikelen 174 en 175 Werkingsverdrag worden genomen (artikelen 191 en 192 VWEU). Hiervoor bestond echter onvoldoende steun. Wel bevat artikel
175, tweede lid, een passerellebepaling waarbij de Raad met unanimiteit
kan besluiten tot overgang naar toepassing van gekwalificeerde meerderheid
voor de in de eerste alinea genoemde aangelegenheden (artikel 192,
tweede lid, VWEU).

Nota naar aanleiding van het verslag

 

De leden van de VVD-fractie vragen zich af – elders in het verslag – wat artikel 191, lid 1, VWEU toevoegt aan de huidige mogelijkheden van de Unie gelet op het feit dat het klimaat- en energiepakket al tot stand is gekomen zonder deze verdragswijziging. De leden van de SP-fractie stellen de vergelijkbare vraag of de aangebrachte wijzigingen nodig zijn
aangezien het huidige Verdrag de aanname van het ambitieuze klimaaten energiepakket mogelijk maakte. De leden van de GroenLinks-fractie vragen of de regering hun lezing deelt dat het Verdrag van Lissabon meer ruimte biedt voor milieu- en klimaatbeleid. Zij vragen in het bijzonder of de toegevoegde bepaling over de bestrijding van klimaatverandering in
artikel 191, lid 1, VWEU, de Unie meer politieke en juridische armslag geven om de klimaatcrisis aan te pakken. De regering verwelkomt de wijziging van het artikel 174, lid 1, Werkingsverdrag (artikel 191, lid 1, VWEU). Met dit artikel wordt de aanpak van klimaatverandering een expliciete doelstelling van de Unie op het milieuterrein. Dit weerspiegelt het politieke belang van de aanpak van klimaatverandering en geeft de Unie inderdaad extra armslag om klimaatverandering aan te pakken. Immers, met deze toevoeging van klimaatverandering wordt het grote belang onderschreven dat alle lidstaten hechten aan een ambitieus Europees klimaatbeleid.

De leden van de VVD-fractie vragen zich af of de nieuwe bepaling over de bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering (artikel 191 VWEU), gevolgen kan hebben voor de situatie binnen lidstaten betreffende de keuze van energiebronnen. De regering wijst erop dat het de lidstaten vrij blijft staan zelf de keuze van energiebronnen te bepalen. In dit verband wijst de regering bovendien op het (voort)bestaan van artikel 192, lid 2, sub c (oud artikel 175, lid 2, sub c) van de unanimiteitsbepaling ten aanzien van maatregelen die van aanzienlijke invloed zijn op de keuze van een lidstaat tussen verschillende energiebronnen en de structuur van zijn energievoorziening.