Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


​​​​​​​Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

   

Maandag 9 december 2019

Hoorzitting in zaak C-24/1 9 A e.a. (BE)

(windmolens in Aalter en Nevele)

De Raad voor vergunningsbetwistingen vraagt het Hof of de aanpassing van het Vlaams reglement inzake milieuvergunningen voor windmolens, een plan of programma in de zin van richtlijn 2001/42 is. Is de omzendbrief die bepalingen inzake veiligheid, slagschaduw en geluidsnormen van windmolens vaststelt, een plan of programma?


Dinsdag 10 december 2019

Hoorzitting in zaak C-549/1 8 Commissie/ Roemenië (RO)

(witwassen geld - terrorismefinanciering)

De Commissie stelt dat Roemenië geen uitvoering heeft gegeven aan richtlijn 2015/849/EU inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. De Commissie vraagt het Hof een boete en een dwangsom op te leggen (op grond van de bijzondere procedure van artikel 260.3 VWEU, waardoor een lidstaat al bij een eerste veroordeling financiële sancties kan oplopen wegens onvolledige uitvoering van een richtlijn).


Dinsdag 10 december 2019

Hoorzitting in zaak C-550/1 8 Commissie / Ierland (EN)

(witwassen geld - terrorismefinanciering)

De Commissie stelt dat Ierland evenmin uitvoering heeft gegeven aan richtlijn 2015/849/EU inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Die richtlijn diende in 2017 te zijn omgezet in nationaal recht. De Commissie vraagt het Hof om ook Ierland een boete en een dwangsom op te leggen (op grond van de bijzondere procedure van artikel 260.3 VWEU, zie zaak Commissie/Roemenië).

 


Woensdag 11 december 2019

Conclusie in zaak C-457/1 8  Slovenië / Kroatië

(grensgeschil territoriale wateren)

Tijdens de toetredingsonderhandelingen van Kroatië tot de EU wilde Slovenië dat een grensgeschil (territoriale wateren en toegang vissersboten) tussen beide landen zou worden geregeld. Kroatië stemde toe om de kwestie voor te leggen aan een arbitragecommissie en om die scheidsrechterlijke uitspraak na te leven. Volgens Slovenië weigert Kroatië thans echter zich bij de arbitrage-uitspraak neer te leggen. Het heeft Kroatië daarom voor het Hof gebracht op basis van de (tot op heden niet vaak gebruikte) interstatelijke inbreukprocedure (art. 259 VWEU).


Woensdag 11 december 2019

Conclusie in zaak C-667/1 8  Orde van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et germanophone (BE)

(rechtsbijstand - bemiddeling)

De Vlaamse en Franstalige balies van advocaten komen op tegen de wijziging van de wetgeving inzake rechtsbijstand. Kort gezegd heeft een verzekeringnemer niet meer het recht om een advocaat aan te stellen bij een bemiddelingsprocedure. De vraag is of deze wijziging strookt met de verzekeringsrichtlijn 2009/138/EG.

 


Woensdag 11 december 2019

Hoorzitting in zaak C-104/1 9 Donex Shipping and Forwarding (NL)

(douanerechten - antidumping)

De Hoge Raad legt het Hof een aantal vragen voor over de douanewetgeving en antidumpingrechten. Het gaat om de invoer van een aantal producten uit China, waarop antidumpingrechten zijn geheven op grond van EU-regelgeving die naderhand is ingetrokken omdat ze in strijd bleek te zijn met WTO-regels.


Donderdag 12 december 2019

Arrest in zaak C-380/1 8 E.P. (NL) en gevoegde zaken C-381/1 8 G.S. (NL) - C-382/1 8 V.G. (NL)

(derdelanders - verblijfsrecht)

Moeten nationale autoriteiten bij het nemen van een uitzettingsbesluit jegens een derdelander, diens gedrag beoordelen en vaststellen dat sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast of mogen zij uitgaan van de enkele verdenking dat de derdelander een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd? In een van de gevallen gaat het om E.P. een Albanees onderdaan, die in 2016 als toerist naar Nederland is gekomen. Op 18 mei 2016 is hij op heterdaad betrapt in een woning waarin zich een cannabisplantage bevond. Aangezien ter plekke grote hoeveelheden drugs zijn aangetroffen, werd E.P. ervan verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd dat in het Nederlandse strafrecht als ernstig geldt.


Donderdag 12 december 2019

Arrest in zaak C-450/1 8 Instituto Nacional de la Seguridad Social (ES)

(discriminatie op grond van geslacht)

Naar Spaans recht hebben vrouwen die twee of meer biologische of geadopteerde kinderen hebben, recht op een toeslag op hun premiegebonden socialezekerheidsuitkering uit hoofde van pensionering, weduwschap of blijvende arbeidsongeschiktheid. Een vader van twee dochters komt op tegen een weigering om hem ook een dergelijke toeslag toe te kennen. Een Spaanse rechter vraagt of die toeslag, die is voorbehouden aan vrouwen, een schending vormt van het EU-verbod op discriminatie op grond van geslacht.

 


Donderdag 12 december 2019

Arrest in zaken C-625/19 PPU Openbaar Ministerie e.a. (NL)

(Europees aanhoudingsbevel)

Het Hof wordt in deze zaken gevraagd zich uit te spreken over de vraag of het openbaar ministerie in het kader van de afgifte van een Europees aanhoudingsbevel kan worden beschouwd als een „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” in de zin van het kaderbesluit 2002/584/JBZ. Het gaat over de openbaar ministeries in Zweden, België en Frankrijk. De vragen zijn onder meer door de rechtbank van Amsterdam gesteld.


Donderdag 12 december 2019

Arrest in zaak C-435/1 8 Otis e.a. (DE)

(mededinging – indirecte schade)

Het Land Oberösterreich heeft indirecte schade geleden door het liftenkartel. Het heeft immers leningen toegekend in het kader van sociale woningen. De prijzen van die woningen zouden echter lager geweest zijn, indien er geen sprake was geweest van concurrentievervalsing op de markt van liften. Het Land heeft daardoor meer uitgaven gedaan en wenst die terug te vorderen, met rente. De vraag is of dit mogelijk is op grond van het EU-recht.


Donderdag 12 december 2019

Arrest in zaak C-519/1 8 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (HU)

(gezinshereniging)

In het kader van een procedure tot gezinshereniging die betrekking heeft op de zus van een vluchteling, beiden van Iraanse afkomst, vraagt een Hongaarse rechter of die gezinshereniging afhankelijk mag worden gesteld van de voorwaarde dat dit gezinslid wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is om in het land van herkomst zelf in zijn levensonderhoud te voorzien.


Donderdag  12 december 2019

Arrest in zaak T-683/1 8 Conte / EUIPO (Cannabis Store Amsterdam) (IT)

(merkenrecht)

Het Italiaanse bedrijf Santa Conte (Napels) verzoekt om inschrijving als EU-merk van het beeldmerk CANNABIS STORE AMSTERDAM. Het EU-Merkenbureau heeft dat verzoek afgewezen wegens strijdigheid met de openbare orde. Conte is daartegen in beroep gegaan bij het Gerecht van de EU.

 

 


Donderdag 12 december 2019

Conclusie in zaak C-588/1 8 Fetico e.a. (ES)

(arbeidstijd - vakantie)

In Spanje krijgen werknemers naast de jaarlijkse vakantie (minimum 30 dagen) ook bijzonder verlof wegens speciale gelegenheden, zoals een huwelijk (vijftien kalenderdagen), de geboorte van een kind (twee dagen) of een verhuizing (een dag). Overlappingen van de betrokken gebeurtenis met feestdagen of dagen waarop niet wordt gewerkt, mogen echter niet worden gecompenseerd. Het bijzonder verlof gaat namelijk altijd in op de dag van de gebeurtenis, niet op de eerste werkdag daarna. Een Spaanse rechter stelt het Hof de vraag of een en ander strookt met de EU-arbeidstijdenrichtlijn.