Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

Dinsdag 21 juni 2022

Arrest in zaak C-817/19  Ligue des droits humains

(Privacy – Passenger Name records)

Het Belgische grondwettelijk Hof legt het Hof van Justitie een aantal vragen voor over de EU-regelgeving inzake de verwerking en de doorgifte van passenger name records (PNR) (richtlijn (EU) 2016/681 „over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit”). De vragen betreffen zowel de geldigheid van de EU-regelgeving (in het licht van het Handvest), de verhouding met de Algemene verordening gegevens (AVG/GDPR) als de interpretatie ervan (met betrekking tot de uitvoering in Belgische regelgeving.

Dinsdag 21 juni 2022

Conclusie in gevoegde zaken C-704/20 en C-39/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (NL)

(vreemdelingenrecht)

De Nederlandse Raad van State vraagt zich af of het Unierecht (Terugkeerrichtlijn 2008/115 en Opvangrichtlijn 2013/33/EU;  artikel 6 Handvest – recht op vrijheid), een nationale rechter verplicht om uit eigen beweging na te gaan of aan alle voorwaarden voor bewaring van een vreemdeling is voldaan, ook als de vreemdeling die zelf niet betwist, terwijl hij daartoe wel de mogelijkheid had.