Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

Dinsdag 20 september 2022

Arrest in gevoegde zaken  C-793/19 SpaceNet (DE) -  C-794/19 Telekom Deutschland (DE)

(bewaring persoonsgegevens – strijd tegen terrorisme/criminaliteit)

Zoals de advocaat-generaal in zijn conclusie stelt, heeft het Hof zich al meermaals uitgesproken tegen een algemene en ongedifferentieerde bewaarplicht van telecomgegevens, maar heeft het wel nuanceringen aangebracht in zijn rechtspraak (in verband met een tijdelijke en plaatselijke bewaring van gegevens). De rechtspraak dateert van 2014, 2016 en 2018. Op 6 oktober 2020 heeft het Hof (in grote Kamer) de “recapitulerende” arresten Privacy International en La Quadrature du Net gewezen. De verwachting was dat die arresten het debat zouden hebben beslecht. Vóór 6 oktober 2020 waren er aan het Hof evenwel al nieuwe vragen gesteld. Die rechters handhaven hun vragen en het Hof zal opnieuw in grote kamer uitspraak doen.

Dinsdag 20 september 2022

Arrest in gevoegde zaken C-339/20  VD -  C-397/20 SR (FR)

(bewaring gegevens - marktmisbruik)

Deze zaken houden nauw verband met de hogergenoemde (C‑793/19, SpaceNet en C‑794/19, Telekom Deutschland). Het gaat in wezen om dezelfde vraag, namelijk of de lidstaten een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde bewaring van de verkeersgegevens van elektronische communicatie kunnen opleggen. De vragen in deze zaken hebben evenwel betrekking op handelingen van marktmisbruik en voorkennis (richtlijn 2003/6 en verordening nr. 596/2014).

Dinsdag 20 september 2022

Conclusie in zaak C-252/21 Meta Platforms e.a. (DE)

(Facebook – gebruiksvoorwaarden - gegevensbescherming)

Facebook verzamelt gegevens van eigen gebruikers, maar via websites van derden ook van niet-gebruikers via de zogenaamde  „Facebook Business Tools”. Deze interfaces ondersteunen de doorgifte van gebruikersgegevens aan Facebook.com, ongeacht of de gebruikers van de website of app daadwerkelijk de aanklikbare iconen aanklikken. Facebook gebruikt deze gegevens om zijn advertentie-activiteit te verbeteren. In 2019 heeft het Duitse Bundeskartellamt Facebook opgedragen te stoppen met het zonder toestemming verzamelen en gebruiken van gebruikers- en apparaatgerelateerde gegevens die afkomstig zijn van Instagram, WhatsApp, Oculus en Masquerade en van de bezoeken aan websites of apps van derden. Facebook heeft beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, dat het Hof vragen stelt over een eventuele schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, GDPR). Het Bundeskartellamt heeft de zaak namelijk vanuit het oogpunt van het concurrentierecht bekeken, maar daarbij kan het van belang zijn of er sprake is van een schending van de AVG-regels (waaruit zou kunnen blijken dat Facebook andere middelen inzet dan die welke voor ondernemingen bij  een normale mededinging met goederen  of diensten gebruikelijk zijn).

Donderdag 22 september 2022

Arrest in zaak C-330/21 The Escape Center (BE)

(fiscaliteit - btw)

De Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent, legt het Hof vragen voor over de toepassing van de btw-regels op sportaccommodaties. Vallen die enkel onder het verlaagd btw-tarief, indien geen individuele begeleiding of begeleiding in groep wordt verstrekt?