Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​

Dinsdag 29 september 2020

Conclusie in gevoegde zaken C-422/19 en C-423/19 - Hessischer Rundfunk (DE)

(euro – wettig betaalmiddel)

Mag een overheid eisen dat betalingen alleen giraal worden verricht, en mag contante betaling (met eurobankbiljetten) worden geweigerd?


Dinsdag 29 september 2020

Hoorzitting in zaak C-130/19 Rekenkamer/Karel Pinxten (BE)

(voormalig lid Rekenkamer)

De Europese Rekenkamer verzoekt het Hof om de pensioenrechten van een voormalig lid van de Rekenkamer in te trekken ‘naar de wijsheid van het Hof’. Volgens de Rekenkamer heeft Karel Pinxten ‘misbruik gemaakt van de middelen van de Rekenkamer om activiteiten te financieren die geen verband hielden met zijn taken als lid of daarmee niet verenigbaar waren; misbruik gemaakt van de fiscale voorrechten en deze onrechtmatig heeft gebruikt; valse verklaringen van een schadegeval heeft afgelegd aan de verzekeraar in het kader van beweerdelijke ongevallen waarbij zijn dienstvoertuig was betrokken; een handelsvennootschap beheerd en intens aan politiek heeft gedaan binnen een politieke partij terwijl hij bij de Rekenkamer in functie was; een belangenconflict doen ontstaan door de verantwoordelijke van een gecontroleerde entiteit diensten aan te bieden.


Woensdag 30 september 2020

Arresten in zaken C-233/19 CPAS de Liège en C-402/19 CPAS de Seraing (BE)

(illegaal verblijf - ziekte)

Het Arbeidshof Luik vraagt het Hof om zich in het licht van richtlijn 2008/115/EG (gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van derdelanders in illegaal verblijf) uit te spreken over de voorwaarden voor opschorting van een beroep tegen een besluit waarbij een ernstig zieke derdelander wordt gelast het grondgebied van een lidstaat te verlaten. De bijzonderheid van deze zaak is erin gelegen dat de verwijzende rechter volgens het nationale procesrecht niet bevoegd is om uitspraak te doen over de wettigheid van dat terugkeerbesluit.


Donderdag 1 oktober 2020

Arrest in zaak C-485/18 Groupe Lactalis (FR)

(etikettering – land van oorsprong)

Franse regelgeving verplicht producenten de oorsprong van melk te vermelden op het etiket van het product. Zoals AG Hogan in zijn conclusie in deze zaak stelt is een dergelijke verplichting omstreden in de interne markt, omdat het kan gaan om een verkapt middel om ervoor te zorgen dat de voorkeur wordt gegeven aan nationale producten. Desondanks, zo stelt de AG, zijn er gevallen waarin een duidelijk en aangetoond verband bestaat tussen de herkomst van een betreffend levensmiddel en de kwaliteit ervan. In casu strookt de verplichting volgens de AG echter niet met het EU-recht. Het is nu aan het Hof om definitief uitspraak te doen.


Donderdag 1 september 2020

Arrest in zaak C-649/18 A contre Daniel B e.a.(FR - NL)

(parafarmacie – onlineverkoop - reclame)

A is een vennootschap naar Nederlands recht, die in Nederland een apotheek en een specifiek op de Franse markt gerichte website exploiteert. De website omvat een verkoopportaal waarop geneesmiddelen waarvoor geen doktersvoorschrift is vereist alsook parafarmaceutische producten worden aangeboden. Verscheidene Franse apothekers en belangenverenigingen verwijten A echter oneerlijke concurrentie door die website op de Franse markt te promoten via een grootschalige, langs diverse kanalen gevoerde reclamecampagne. Zij verwijten A ook schending van de Franse verplichting om elke patiënt vóór de eerste bestelling een gezondheidsvragenlijst te laten invullen. In deze zaak wordt het Hof verzocht te verduidelijken in hoeverre een lidstaat (Frankrijk) bevoegd is om regels te stellen voor de reclame die door een apotheker uit een andere lidstaat (Nederland) wordt gevoerd voor hun onlineverkoop van geneesmiddelen waarvoor geen doktersvoorschrift is vereist, alsook voor het onlinebestelproces van die geneesmiddelen.


Donderdag 1 oktober 2020

Arrest in zaak C-405/19 Vos Aannemingen (BE)

(BTW - bouwpromotor)

Een bouwpromotor bouwt appartementsgebouwen op gronden die eigendom zijn van derden. De appartementen worden naderhand te koop aangeboden en in dat verband worden publiciteits- en administratiekosten gemaakt en commissielonen betaald aan makelaars. Bij de verkoopaktes van de appartementen treedt de eiseres op als verkoper van het gebouw terwijl de grondeigenaar optreedt als verkoper van de grond. Het Hof van Cassatie vraagt het Hof of de btw die drukt op de publiciteits- en administratiekosten en op de makelaarsvergoedingen in een dergelijk geval integraal in aftrek mag worden gebracht, dan wel beperkt is tot het deel dat betrekking heeft op het gebouw.


Donderdag 1 oktober 2020

Arrest in zaak C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (NL)

(BTW - voedingsmiddelen)

De Hoge Raad legt het Hof vragen voor over de omzetbelasting op een sekslustopwekkend middel. Is het verlaagde tarief voor een ‘voedingsmiddel’ van toepassing?