Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

Dinsdag 7 februari 2022

Arrest in zaak C-688/21 Confédération paysanne e.a. (FR)

(GGO - landbouw)

Nieuwe technieken van genetische modificatie, met name transgenese, stuiten in de Europese Unie op hevig verzet van een aanzienlijk deel van de samenleving en van een deel van de landbouwers. De scepsis ten aanzien van deze technieken heeft geleid tot een strikt wetgevingskader voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), dat bovendien in de meeste lidstaten heeft geresulteerd in een absoluut verbod. Een Franse zaak die aan het Hof is voorgelegd, betreft de vraag of door willekeurige in-vitromutagenese verkregen rassen, die tot dusver geacht werden buiten de werkingssfeer van die wetgeving te vallen zoals pesticideresistente koolzaadrassen, voortaan binnen de werkingssfeer van die wetgeving moeten vallen en dus het lot van transgene rassen moeten delen.

Woensdag 8 februari 2022

Arrest in zaak C-402/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e.a. (NL)

(Verblijfsrecht Turkse werknemer)

De Nederlandse Raad van State legt het Hof vragen voor in zaken die gaan over Turkse staatsburgers die meer dan 30 jaar rechtmatig in Nederland verblijven. In Nederland kan een verblijfsvergunning worden ingetrokken als de houder daarvan bij onherroepelijk vonnis is veroordeeld wegens een misdrijf waarvoor een gevangenisstraf van drie jaren of meer kan worden opgelegd,  en de totale duur van de opgelegde straffen hoog genoeg is ten opzichte van de duur van zijn rechtmatig verblijf in Nederland (de glijdende schaal). In 2012 werd de regeling aangescherpt en sindsdien kan de verblijfsvergunning ook na 20 jaar verblijf worden ingetrokken. De vraag is of een en ander strookt met de afspraken tussen de EU en Turkije in het kader van de Associatie-overeenkomst.

Donderdag 9 februari 2022

Hoorzitting Gerecht in Belgische taxrulingszaken Gevoegde zaken T-263/16 RENV; T-265/16; T-311/16 ; T-319/16 ; T-321/16 ; T-343/16 ; T-350/16 ; T-444/16 ; T-800/16 ; T-832/16 (BE)

(taxrulingzaken)

In 2016 heeft de Europese Commissie de Belgische overwinstregeling aangemerkt als onrechtmatige staatssteun. België werd gelast de steun terug te vorderen van de begunstigden, waaronder Magnetrol International, Soudal, Esko-Graphics, Flir Systems Trading Belgium, Anheuser-Busch InBev, Ampar, Wabco Europe, Atlas Copco Airpower, Atlas Copco AB en Celio International. In 2019 vernietigde het Gerecht van de EU echter de Commissiebeslissing. De Commissie stelde hogere voorziening in en het Hof van Justitie gaf haar in september 2021 gelijk, vernietigde het arrest van het Gerecht en verwees de zaak terug naar het Gerecht. Dat houdt thans een hoorzitting.