Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


​​​​​​​Nieuwsbrief voor de week van

​​​​  

 

 

Maandag 29 juli 2019

Arrest in C-411/1 7 Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BE)

(kerncentrales Doel I en II)

 

Vereiste de vaststelling van de Belgische wet tot verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel I en Doel II een milieueffectbeoordeling? Deze vraag heeft het Grondwettelijk Hof van België voorgelegd aan het Hof van Justitie.


Maandag 29 juli 2019

Arrest in zaak C-476/1 7 Pelham e.a. (DE)

(auteursrecht - sampling)

 

Sampling is een techniek waarbij met behulp van elektronische apparatuur fragmenten van een fonogram worden overgenomen om te worden gebruikt in een nieuwe compositie op een ander fonogram. Bij het hergebruik worden deze fragmenten vaak gemixt, gewijzigd en in een „loop” herhaald, zodat ze in het nieuwe werk meer of minder herkenbaar zijn. Het is met name van belang voor hiphop en rap. Bepaalde werken kunnen zelfs volledig uit een mix van samples bestaan. De vraag van het Duitse Bundesgerichtshof brengt de samplingproblematiek binnen de grenzen van het Unierecht en is het eindpunt van een lang nationaal juridisch traject, waarin twee van de hoogste Duitse rechters zich reeds hebben uitgesproken. Het staat nu aan het Hof het woord te nemen in dit debat, waarin de „postmoderne” artistieke vrijheid en het eigendomsrecht tegenover elkaar staan.


Maandag 29 juli 2019

Arrest in zaak C-40/1 7 Fashion ID (DE)

(gegevensbescherming)

 

Fashion ID is een online handelaar in modeartikelen. Zij heeft de ,,Vind ik leuk”-knop van Facebook als plug-in op haar website opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een gebruiker op de website van Fashion ID belandt, informatie over het IP-adres en de browserstring van die gebruiker naar Facebook wordt doorgezonden. Die doorzending gebeurt automatisch wanneer de website van Fashion ID is geladen, ongeacht of de gebruiker op de ,,Vind ik leuk”-knop heeft geklikt en of hij al dan niet een Facebookaccount heeft. Een Duitse consumentenvereniging, heeft een verbodsactie ingesteld tegen Fashion ID, omdat het gebruik van die plug‑in een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming inhoudt. Een Duitse rechter vraagt het Hof om de uitlegging van verschillende bepalingen van de vroegere gegevensbeschermingsrichtlijn (95/46/EG, de voorganger van de GDPR): is Fashion ID verantwoordelijk voor de gegevens, verplicht om de betrokkenen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens en moet zij geïnformeerde toestemming verkrijgen?


Maandag 29 juli 2019

Arrest in zaak C-516/1 7 Spiegel Online (DE)

(auteursrecht)

 

Volker Beck is Duits parlementslid (Bündnis 90/Die Grünen). In 1988 heeft hij een bijdrage gepubliceerd in een boek over strafrecht. De uitgever heeft de titel ervan gewijzigd en één zin ingekort. Beck heeft sindsdien publiekelijk afstand genomen van het artikel met het betoog dat het gewijzigd was door de uitgever. In 2013 heeft Spiegel Online beide versies van de bijdrage van Beck gepubliceerd, zonder diens instemming, om aan te tonen dat de gepubliceerde versie niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke. De vraag is thans wat zwaarder weegt: de vrijheid van meningsuiting (van de Spiegel) of de bescherming van het auteursrecht (van Beck) en of het daarbij van belang is dat Beck een parlementslid is.


Maandag 29 juli 2019

Arrest in zaak C-469/1 7 Funke Medien NRW (DE)

(auteursrecht – militair verslag)

 

Kan een volledig op feiten berustend militair verslag, net als literaire werken, in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming? Deze vraag wordt door een Duitse rechter voorgelegd aan het Hof in het kader van een geschil tussen de Duitse regering en de Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die verslagen over de missie in Afghanistan van het Duitse leger wil publiceren.


Maandag 29 juli 2019

Arrest in zaak C-124/1 8 P Red Bull / EUIPO

(merkenrecht)

 

In 2002 heeft Red Bull merkbescherming aangevraagd voor een bepaalde kleurcombinatie blauw en zilver die het op de verpakking van zijn producten (energiedranken) gebruikt. Na de afwijzing door het Merkenbureau heeft Red Bull beroep ingesteld bij het Gerecht van de EU dat het verzoek heeft afgewezen in 2017. Het Hof doet thans uitspraak op hogere voorziening.


Maandag 29 juli 2019

Arrest in zaak C-680/1 7 Vethanayagam e.a. (NL)

(Schengen visumcode)

 

De vraag van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht betreft de regeling die van toepassing is op het afgeven en weigeren van visa (Schengen visumcode). Daarbij gaat het in de eerste plaats om de consulaire vertegenwoordigingsregelingen tussen lidstaten voor het afgeven en weigeren van visa in derde landen waar de bevoegde lidstaat zelf niet consulair is vertegenwoordigd. Het tweede aspect betreft het beroep tegen een beslissing een visum te weigeren en meer specifiek (i) de vraag welke lidstaat de definitieve beslissing neemt wanneer een vertegenwoordigingsregeling van kracht isen (ii) de vraag of een referent procesbevoegd is om op eigen naam beroep in te stellen tegen een beslissing een visum te weigeren.


Maandag 29 juli 2019

Conclusie in zaak C-715/1 7 Commissie / Polen, in zaak C-718/1 7 Commissie / Hongarije en in zaak C-719/1 7 Commissie / Tsjechië

(asiel - spreidingsplan)

 

In 2015 heeft de Raad een noodherplaatsingsmechanisme voor vluchtelingen in de EU vastgesteld. De Commissie heeft een inbreukprocedure ingesteld tegen Polen, Hongarije en Tsjechië omdat deze landen weigeren vluchtelingen op te nemen op basis van dit spreidingsplan.