Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

Dinsdag 22 juni 2021

Arrest in gevoegde zaken C-682/18 YouTube en C-683/18 Cyando  (DE)

(auteursrechten)

Een auteursrechtelijk beschermd muziekwerk, „A Winter Symphony” werd illegaal op YouTube geplaatst. Het Duitse Bundesgerichtshof stelt het Hof vragen over de verantwoordelijkheid van een internetplatform in een dergelijk geval. Kan YouTube onder meer verplicht worden de namen en mail(adressen) te verstrekken van de personen die het beschermde werk (onder een pseudoniem) hebben geüpload?


Dinsdag 22 juni 2021

Arrest in zaak C-439/19 Latvijas Republikas Saeima (LV)

(privacy)

Om de verkeersveiligheid te bevorderen wil Letland bestuurders bewuster maken van hun rijgedrag en aanmanen tot voorzichtigheid door hun strafpunten te geven voor verkeersovertredingen. De informatie over deze strafpunten wordt vervolgens medegedeeld aan derden en iedereen heeft toegang tot de puntengegevens van anderen. De Letse rechter, bij wie een grondwettigheidsbezwaar is gemaakt, moet thans beoordelen of de betrokken nationale wet verenigbaar is met de AVG-verordening 2016/679 (GDPR).


Dinsdag 22 juni 2021

Arrest in zaak C-718/19 Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (BE)

(uitzetting EU-burgers - detentie)

De advocatenordes vragen nietigverklaring van een wetswijziging uit 2017. Het Belgische Grondwettelijk Hof, waaraan de zaak ten gronde is voorgelegd, vraagt het Hof van Justitie of een aantal bepalingen die voorzien in preventieve maatregelen voor de uitzetting van EU-burgers (met name bij gevaar voor de openbare orde en veiligheid) in strijd zijn met EU-regelgeving. Het gaat daarbij met name om een detentie van maximaal 8 maanden.


Dinsdag 22 juni 2021

Arrest in zaak C-719/19 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (NL)

(uitzetting EU-burger)

De Nederlandse Raad van State stelt het Hof een aantal vragen over de uitzetting van een EU-burger vanwege verstoring van de openbare orde. Mag de EU-burger als hij aantoonbaar het grondgebied heeft verlaten dan weer terugkeren of moet een minimumtermijn in acht worden genomen? Hoe lang moet die termijn zijn?


Dinsdag 22 juni 2021

Arrest in zaak C-872/19 P Venezuela / Raad 

(sancties EU Venezuela)

De Venezolaanse staat vecht de sanctiemaatregelen aan die de Europese Unie heeft opgelegd. De vraag is of Venezuela daarvoor procesbevoegdheid heeft (in de context van een beroep tot nietigverklaring op grond van art. 263 VWEU).