Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

Woensdag 15 juli 2020

Arrest in gevoegde zaken T-778/16 Ierland/Commissie en T-892/16 Apple Sales International en Apple Operations Europe/Commissie

(fiscaliteit – tax rulings)

Apple en Ierland vorderen nietigverklaring van een besluit van de Commissie van 30 augustus 2016 in verband met staatssteun die Ierland volgens de Commissie illegaal zou hebben verleend aan Apple in de vorm van een belastingvoordeel. Het gaat om een bedrag van 14 miljard euro.


Donderdag 16 juli 2020

Arrest in zaak C-311/18 Facebook Ireland en Schrems (IRL)

(privacy – doorgifte persoonsgegevens EU-VS)

Schrems heeft bij de Ierse Data Protection Commissioner (DPC) klacht ingediend over de doorgifte door Facebook Ireland van persoonsgegevens aan Facebook Inc., haar moederonderneming die in de VS is gevestigd. De DPC heeft zich tot de Ierse High Court gewend met de vraag of Commissiebesluit 2010/87 geldig is. In dat besluit heeft de Commissie modelcontractbepalingen voor bepaalde categorieën doorgiften vastgesteld. De High Court heeft daarnaast ook vraagtekens geplaatst bij het passende karakter van het door de VS geboden beschermingsniveau. Indirect komt dit neer op een vraag over de geldigheid van Commissiebesluit (EU) 2016/1250 (op grond waarvan de VS volgens de Commissie een adequaat niveau van bescherming biedt).    


Donderdag 16 juli 2020

Arresten in zaak C-549/18 Commissie / Roemenië (RO) en in zaak C-550/18 Commissie / Ierland (IRL)

(witwasrichtlijn - terrorismefinanciering)

De Commissie stelt dat Roemenië geen uitvoering heeft gegeven aan richtlijn 2015/849/EU inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. De Commissie vraagt het Hof een boete op te leggen (op grond van de bijzondere procedure van artikel 260.3 VWEU, waardoor een lidstaat al bij een eerste veroordeling financiële sancties kan oplopen wegens onvolledige uitvoering van een richtlijn).

De Commissie stelt dat Ierland evenmin uitvoering heeft gegeven aan richtlijn 2015/849/EU inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Die richtlijn diende in 2017 te zijn omgezet in nationaal recht. De Commissie vraagt het Hof om ook Ierland een boete op te leggen (op grond van de bijzondere procedure van artikel 260.3 VWEU).


Donderdag 16 juli 2020

Arrest in zaak C-610/18 AFMB e.a. (NL)

(vrachtwagenchauffeurs – detachering – sociale zekerheid)

De Centrale Raad van Beroep stelt het Hof vragen over welke socialezekerheidsregeling (de Nederlandse of de Cypriotische) van toepassing is op vrachtwagenchauffeurs die werken in verschillende landen voor een Cypriotische werkgever. Zij werkten of woonden nooit in Cyprus maar wel in Nederland. De vervoersondernemingen waarvoor zij internationaal transport verrichten waren gevestigd in Nederland. Zij werden ter beschikking gesteld door hun Cypriotische werkgever.


Donderdag 16 juli 2020

Arrest in zaak C-129/19 Presidenza del Consiglio dei Ministri (IT)

(schadevergoeding slachtoffers geweldmisdrijven)

In 2005 wordt een vrouw die in Italië woont in Turijn het slachtoffer van seksueel geweld door twee Roemeense staatsburgers. De daders zijn veroordeeld bij verstek, maar ondergedoken.  Een EU-richtlijn (2004/80/EG) legt lidstaten op om te voorzien in een schadeloosstellingsregeling op grond waarvan slachtoffers van geweldmisdrijven kunnen worden vergoed. Het Hof van Cassatie vraagt zich af of die regeling zich uitstrekt tot alle slachtoffers en daaronder dus ook „zuiver interne” misdrijven vallen. Voorts wenst het Hof van Cassatie te vernemen aan de hand van welke criteria moet worden bepaald of een schadeloosstelling „billijk en passend” is.


Donderdag 16 juli 2020

Arrest in zaak C-73/19 Movic (BE)

(doorverkoop tickets)

Het Nederlandse Movic wordt in België ten laste gelegd dat het systematisch tickets voor evenementen tegen verhoogde prijzen doorverkoopt via verschillende websites in strijd met de Belgische wetgeving. Het Hof van beroep vraagt het Hof van Justitie of het bevoegd is om deze zaak te behandelen op grond van verordening 1215/2015 (rechterlijke bevoegdheid burgerlijke en handelszaken), aangezien het gaat om een Nederlandse vennootschap die zich vanuit Nederland via websites richt op een hoofdzakelijk Belgisch publiek voor evenementen die plaats vinden in België.


Donderdag 16 juli 2020

Arrest in zaak C-249/19 JE tegen KF (RO)

(echtscheiding - voorwaarden)

JE en KF zijn in 2001 gehuwd in Iași (Roemenië) en uit deze relatie is in 2005 in Verona (Italië) een dochter geboren. In 2016 dient JE een echtscheidingsverzoek in bij een rechter in Roemenië. Die verklaart zich bevoegd, maar stelt vast dat het Italiaanse recht van toepassing is op het geding, aangezien de partijen op de datum waarop het echtscheidingsverzoek werd ingediend, hun gewone verblijfplaats in Italië hadden (toepassing van EU-verordening nr. 1259/2010). Naar Italiaans recht kan een echtscheidingsverzoek alleen worden ingediend indien de scheiding van tafel en bed tussen de echtgenoten heeft plaatsgevonden, die moet worden vastgesteld of bevolen door een rechterlijke instantie, en er sinds die scheiding van tafel en bed tot het moment waarop het echtscheidingsverzoek bij de rechter aanhangig wordt gemaakt, ten minste drie jaar zijn verstreken. Het Hof van Justitie wordt thans gevraagd of de voorwaarde van drie jaar scheiding van tafel en bed naar Italiaans recht, in de weg staat aan de echtscheidingsprocedure in Roemenië.


Donderdag 16 juli 2020

Arrest in gevoegde zaken C-133/19 en C-137/19 Belgische Staat (BE)

(gezinshereniging - minderjarige)

De Belgische Raad van State vraagt het Hof naar de interpretatie van het begrip „minderjarige” in richtlijn 2003/86 (gezinshereniging): geldt een derdelander enkel als minderjarig indien hij niet alleen op de datum van zijn verzoek om toegang tot en verblijf in een lidstaat, maar ook op de datum waarop de overheid van die lidstaat uiteindelijk over zijn verzoek beslist, een minderjarig is?


Donderdag 16 juli 2020

Arrest in zaak C-80/19 E.E. (LT)

(erfopvolging – testament – bevoegdheid notaris)

Deze zaak houdt verband met de erfopvolging van een Litouws onderdaan die in Duitsland woonde en testament had laten opmaken in Litouwen, waar haar nalatenschap zich bevindt. Haar zoon, die eveneens de Litouwse nationaliteit heeft, heeft bij een notaris in Kaunas (Litouwen) een verzoek tot inleiding van de erfrechtprocedure en de afgifte van een erfrechtverklaring ingediend. De Litouwse notaris acht zich evenwel niet bevoegd omdat de erflaatster haar gewone verblijfplaats in Duitsland had.


Donderdag 16 juli 2020

Conclusie in gevoegde zaken C-682/18 Google, YouTube (DE) - C-683/18 Cyando (DE)

(intellectuele eigendom)

Een auteursrechtelijk beschermd muziekwerk, „A Winter Symphony” werd illegaal op YouTube geplaatst. Het Duitse Bundesgerichtshof stelt het Hof vragen over de verantwoordelijkheid van een internetplatform in een dergelijk geval. Kan YouTube onder meer verplicht worden de namen en mail(adressen) te verstrekken van de personen die het beschermde werk (onder een pseudoniem) hebben geüpload?


Donderdag 16 juli 2020

Conclusie in zaak C-352/19 Région de Bruxelles-Capitale / Commissie (BE)

(glyfosaat)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vordert de nietigverklaring van uitvoeringsverordening 2017/2324 van de Commissie in verband met de vergunning voor het gebruik van glyfosaat. Het Gerecht van de EU wees de vordering eerder af omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet rechtstreeks geraakt zou zijn door de uitvoeringsverordening.


Donderdag 16 juli 2020

Conclusie in zaak C-372/19 SABAM (BE)

(intellectuele eigendom – berekening vergoeding)

De ondernemingsrechtbank Antwerpen legt het Hof vragen voor over een geschil tussen SABAM en de bvba weareone.world en de NV wecandance, die festivals organiseren, waaronder Tomorrowland en Wecandance. SABAM maakt aanspraak op licentievergoedingen die de festivals verschuldigd zouden zijn voor het gebruik van muziek uit haar repertoire op deze evenementen, waarbij de organisatoren het tarief toegepast door SABAM principieel betwisten.