Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.

Nieuwsbrief voor de week van

Dinsdag 11 juni 2024

Arrest in zaak C-646/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (NL)

(asiel – “verwestering”)

Twee tienermeisjes uit Irak hebben vijf jaar in Nederland gewoond terwijl de eerste verzoeken van hun gezin om internationale bescherming werden beoordeeld. Gedurende die periode maakten zij deel uit van een samenleving die waarde hecht aan gendergelijkheid en hebben zij de normen, waarden en gedragingen van hun leeftijdgenoten aangenomen. In hun volgende verzoeken om internationale bescherming, die de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) kennelijk ongegrond heeft verklaard, stellen de meisjes dat zij zich bij terugkeer naar Irak niet zullen kunnen conformeren aan normen, waarden en gedragingen die vrouwen en meisjes niet de vrijheden bieden die zij in Nederland genoten, en waarvan de uiting hen zou blootstellen aan het risico van vervolging. Met zijn prejudiciële vragen wenst de rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, te vernemen of personen in de omstandigheden van verzoeksters recht kunnen hebben op internationale bescherming omdat zij tot een specifieke sociale groep behoren in de zin van de kwalificatierichtlijn.

 

Woensdag 12 juni 2024

Arrest in zaak T-170/23 Amstel Brouwerij/EUIPO - Anheuser-Busch (NL)

(merkrecht - Ultra)

Amstel Brouwerij verzoekt het Gerecht van de EU de merkbescherming die Anheuser-Busch heeft verkregen voor het beeldmerk “Ultra” nietig te verklaren. Volgens Amstel is er geen sprake van “onderscheidend vermogen”.

 

Donderdag 13 juni 2024

Arrest in zaak C-123/22 Commissie/Hongarije (HU)

(opvang asielzoekers – financiële sanctie wegens eerdere veroordeling)

Bij arrest van 17 december 2020 in zaak C-808/18, Commissie/Hongarije, heeft het Hof van Justitie verklaard dat de Hongaarse asielregeling op verschillende punten onverenigbaar was met het Unierecht. Hoewel Hongarije verschillende maatregelen heeft genomen om te voldoen aan het bepaalde in dat arrest – met name de sluiting van de zogenoemde transitzones aan de Hongaars-Servische grens –, is de Commissie van mening dat deze maatregelen niet volstaan ter uitvoering van dat arrest. De Commissie vraagt het Hof een boete én een dwangsom op te leggen.

 

Donderdag 13 juni 2024

Arrest in zaak C-40/23 P Commissie/Nederland (NL)

(staatssteun - kolencentrales)

Op 27 maart 2019 hebben de Nederlandse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van een ontwerp van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het wetsontwerp, had tot doel om de uitstoot van kooldioxide (CO2) te verminderen en voorzag in de mogelijkheid om een tegemoetkoming te verlenen voor de schade die wordt toegebracht aan een kolencentrale die, ten opzichte van andere centrales, onevenredig zwaar wordt geraakt door het verbod op het gebruik van kolen voor de elektriciteitsproductie. Na de kennisgeving van het wetsontwerp is de Commissie op eigen initiatief begonnen met het onderzoek van de informatie over vermeende steun. De wet is op 11 december 2019 aangenomen. Op dat moment waren er in Nederland vijf kolencentrales. Aangezien de centrale Hemweg 8 wegens haar kenmerken niet in aanmerking kwam voor de overgangsperiode van vijf tot tien jaar die aan de andere vier centrales werd toegekend en zich eind 2019 gedwongen zag te sluiten, heeft de exploitant ervan (Vattenfall) van de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat een nadeelcompensatie van 52,5 miljoen EUR ontvangen. De Commissie oordeelde dat die steun verenigbaar was met de interne markt. Volgens Nederland was er echter geen sprake van steun (de wet was niet in dat verband aangemeld bij de Commissie) en heeft de Commissie  ook niet vastgesteld of er überhaupt sprake van staatssteun was. De Commissie kon dus niet de “steun” verenigbaar verklaren met de interne markt. Het Gerecht van de EU gaf Nederland gelijk en vernietigde de Commissiebeslissing. De Commissie stelde hogere voorziening in bij het Hof van Justitie dat thans uitspspraak doet.