Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

Woensdag 2 februari 2022

Arrest in zaak T-799/17 Scania e.a. / Commissie (SV)

(mededinging)

In 2017 heeft de Europese Commissie de Zweedse vrachtwagenfabrikant Scania beboet met 880,5 miljoen euro wegens schending van het Europese mededingingsrecht. Volgens de Commissie zou het bedrijf veertien jaar lang met vijf andere fabrikanten prijsafspraken hebben gemaakt. Daarnaast zou het kartel de kosten van nieuwe technologieën voor strengere emissieregels hebben doorberekend aan klanten. De vijf andere bedrijven bij het kartel werkten mee met de Europese Commissie (MAN, DAF, Daimler, Iveco en Volvo/Renault).

Donderdag 3 februari 2022

Conclusie in zaak C-121/21 Tsjechische republiek / Polen (CZ/PL)

(mijn van Turow)

Tsjechië is deze interstatelijke inbreukprocedre gestart vanwege de exploitatie van de Poolse mijn van Turow aan de grens met Tsjechië. Als voorlopige maaregel heeft het Hof Polen gelast de mijn te sluiten, op straffe van een dwangsom van 500.000 per dag. In de behandeling ten gronde van de zaak neemt de advocaat-generaal thans conclusie.

Donderdag 3 februari 2022

Conclusie in zaak C-500/20 ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (AT)

(spoorverkeer)

Is het Hof van Justitie bevoegd tot uitlegging van de Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer (CUI; Aanhangsel E bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer)? Zo ja, dekt de aansprakelijkheid van de beheerder voor zaakschade ook de kosten die de vervoerder maakt doordat hij vanwege schade aan zijn locomotieven ter vervanging andere locomotieven moet huren?