Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


​​​​​​​Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

Donderdag 2 april 2020

Arrest in zaken C-715/17 en C-718/17 en C-719/17 Commissie/ Polen, Hongarije en Tsjechië

(spreidingsplan vluchtelingen)

In 2015 heeft de Raad van de EU een voorlopig systeem ingesteld voor de herplaatsing in noodsituaties van asielzoekers vanuit Italië en Griekenland. Op grond daarvan zijn lidstaten verplicht om de drie maanden locaties aan te bieden voor herplaatsing en om ervoor te zorgen dat de herplaatsingsprocedure vlot en ordelijk verloopt. Polen, Tsjechië en Hongarije hebben volgens de Commissie echter niet voldaan aan hun verplichtingen.


Donderdag 2 april 2020

Arrest in gevoegde zaken C-370/17 en C-37/18 CRPNPAC en Vueling Airlines (FR)

(gedetacheerde werknemers - fraude)

Vueling Airlines is strafrechtelijk veroordeeld in Frankrijk wegens het in dienst hebben van boordpersoneel in de luchthaven van Paris-Charles, zonder dat dat personeel aangesloten was bij de Franse sociale zekerheid. De betrokken werknemers waren aangesloten bij de Spaanse sociale zekerheid en gedetacheerd naar Frankrijk. Vueling had Spaanse E 101 certificaten verkregen van de Spaanse overheid, maar de Franse strafrechter hield daar geen rekening mee omdat het volgens hem ging om fraude.


Donderdag 2 april 2020

Arrest in zaak C-567/18 Coty Germany/Amazon (DE)

(merkrecht – onlineverkoop via internetplatformen)

In een vorig arrest Coty Germany (C-230/16) deed het Hof uitspraak over de verkoop van luxeproducten via onlineplatformen. Het Hof oordeelde dat producenten een verbod mogen opleggen aan erkende wederverkopers van bepaalde cosmeticaproducten, om die producten via internetplatformen te verkopen. De zaak die thans aan het Hof is voorgelegd, betreft Amazon. Amazon heeft volgens Coty inbreuk gemaakt op het merkrecht dat Coty heeft op een bepaald parfum.


Donderdag 2 april 2020

Arrest in zaak C- 343 /19 Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen (AT)

(sjoemelsoftware – Volkswagen)

Een Oostenrijkse consumentenorganisatie die opkomt voor de belangen van Volkswagenbezitters heeft een klacht ingediend tegen Volkswagen, wegens gemanipuleerde motoren en uitstootgegevens. Mag die klacht door de Oostenrijkse rechter worden behandeld (plaats waar de schade zich heeft voorgedaan) of is de Duitse rechter bevoegd (plaats van de onrechtmatige daad)?


Donderdag 2 april 2020

Conclusie in zaak C-264/19 Constantin Film Verleih (DE)

(intellectuele eigendom - privacy)

Constantin Film, dat houder is van exclusieve gebruiksrechten op films (zoals „Parker” en „Scary Movie 5”), eist dat het internetplatform „YouTube” en de moedermaatschappij „Google” informatie verstrekken over het e-mailadres, het telefoonnummer en het IP-adres van gebruikers die de betrokken films illegaal op YouTube hebben geüpload.


Donderdag 2 april 2020

Conclusie in zaak C-817/18P Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland/Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (NL)

(milieu - staatssteun)

In 2015 voerde Nederland een natuurbehoudsregeling in op grond waarvan milieuverenigingen steun kregen bij de verwerving van terreinen, of waarbij die terreinen gratis konden worden verkregen en pachtovereenkomsten beëindigd om een natuurgebied uit te bouwen. De Commissie keurde die regeling goed in het licht van de staatssteunregels. De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (Hoenderloo) en 21 andere verzoekende partijen kwamen echter op tegen de goedkeuring door de Commissie. In 2018 vernietigde het Gerecht de goedkeuring door de Commissie.  De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland heeft hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht.


Donderdag 2 april 2020

Conclusie in gevoegde zaken C-724/18 en 727/18 Cali Apartments (FR)

(vrij verkeer diensten - Airbnb)

Cali Apartments verhuurt een eenkamerflat via een website “op onregelmatige basis en kortstondig aan incidentele klanten”. Zij heeft daarvoor geen vergunning (op grond van onder meer de Franse wetgeving inzake toerisme) en werd strafrechtelijk veroordeeld tot betaling van een geldboete van 15 000 euro, en gelast het pand weer voor normale bewoning te gebruiken. Het Franse Hof van Cassatie vraagt of de Franse wetgeving strookt met het vrij verkeer van diensten in de EU.