Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

 

Donderdag 29 februari 2024

Arrest in zaak C-606/21 Doctipharma (FR)

(online apotheken)

Op de website van Doctipharma kunnen internetgebruikers „via websites van openbare apotheken” farmaceutische producten en geneesmiddelen zonder doktersvoorschrift verkrijgen. Volgens een vereniging van apotheken is de onlineverkoop illegaal, omdat doctipharma niet de hoedanigheid van apotheker bezit. Volgens Doctipharma is zij enkel tussenpersoon.

Donderdag 29 februari 2024

Arrest in zaak C-222/22 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (DE)

(asiel – bekering in gastland)

JF, Iraans staatsburger, heeft zich tijdens zijn verblijf in Oostenrijk tot het christendom bekeerd. Zijn verzoek om asiel is afgewezen, maar hij stelt thans dat hij gevaar loopt te worden vervolgd in Iran vanwege zijn bekering. Mag de bekering in het gastland in aanmerking worden genomen?

Donderdag 29 februari 2024

Arrest in zaak C-549/22 Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (NL)

(uitkering - Algerije)

X woont in Algerije. Aangezien haar overleden echtgenoot in Nederland heeft gewerkt, ontvangt zij een nabestaandenuitkering van de Sociale Verzekeringsbank. Nederland heeft haar nabestaandenuitkering verlaagd omdat de kosten van levensonderhoud in Algerije lager zijn. X heeft deze verlaging aangevochten bij de Centrale Raad van Beroep. Strookt de verlaging met de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Algerije?

Donderdag 29 februari 2024

Arrest in zaak C-392/22 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (NL)

(asiel)

Een Syrische onderdaan vraagt asiel in Nederland. Zijn verzoek wordt niet in behandeling genomen aangezien Polen de verantwoordelijke lidstaat is. De betrokkene stelt echter slachtoffer te zijn geweest van pushbacks aan de Poolse buitengrenzen en vervolgens onrechtmatig in bewaring te zijn gehouden aan de grensdoorlaatpost.

Donderdag 29 februari 2024

Conclusie in zaak C-623/22 Belgian Association of Tax Lawyers e.a. (BE)

(fiscaliteit)

Het Grondwettelijk Hof van België legt het Hof vragen voor over richtlijn (EU) 2018/822 wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Die richtlijn voorziet in een meldingsplicht van mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies door tussenpersonen. Een vereniging van Belgische fiscale juristen vordert nietigverklaring van de Belgische wet die de richtlijn omzet. Het Grondwettelijk Hof stelt daarover vragen aan het Hof van Justitie (met name over privacy-aspecten). Op 8 december 2022 verklaarde het Hof van Justitie de meldingsplicht al in strijd met het beroepsgeheim van advocaten (ook op vraag van het Belgisch Grondwettelijk Hof).