2005 - Checklist mededinging

2005 - Checklist mededinging

EU-lidstaten kunnen, wanneer er wettelijke voorschriften worden vastgesteld, in strijd handelen met het EG-mededingingsrecht. Dit onrechtmatige handelen kan verstrekkende consequenties hebben: rechters en bestuursorganen dienen de betreffende wettelijke voorschriften buiten toepassing laten, de overheid kan boetes opgelegd krijgen, et cetera.

De Checklist Regelgeving en EG-mededingingsrecht dient ertoe om beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen te alarmeren over mogelijke (ongewenste) mededingingsrechtelijke consequenties van de wettelijke voorschriften die zij voorbereiden of opstellen. De Checklist maakt duidelijk hoe voorgenomen regelgeving kan leiden tot strijdigheid met EG-mededingingsregels en biedt hulp om te bepalen of er mogelijk sprake is van een ongewenste inbreuk op het EG-mededingingsrecht.

De Checklist kan nuttig zijn bij de beleidsvorming en bij het opstellen van ontwerpwetgeving. Het is in ieder geval raadzaam om de Checklist te gebruiken in het kader van de uitvoering van de Bedrijfseffectentoets, waar een antwoord moet worden gegeven op de vraag wat de gevolgen zijn van ontwerpregelgeving voor, onder meer, de marktwerking.