Advies Raad van State over wetsvoorstel voor instelling van het ATR besteedt expliciete aandacht aan BNC-fiches

Contentverzamelaar

Advies Raad van State over wetsvoorstel voor instelling van het ATR besteedt expliciete aandacht aan BNC-fiches

Omdat het straks permanente Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in de toekomst ook voorstellen van de Europese Commissie zal moeten gaan toetsen op aspecten van regeldruk, adviseert de Raad van State onder meer om duidelijke beperkingen aangaande het alleen toetsen van voorstellen waarvoor ook BNC-fiches zijn opgesteld, expliciet te maken in het wetsvoorstel.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 7 juni 2023 haar advies vastgesteld over het wetsvoorstel voor de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het advies is op 12 juni 2023 gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel wordt het ATR van een tijdelijk adviescollege een permanent adviescollege met de taak om voorgenomen regelgeving te toetsen op de regeldrukeffecten voor bedrijven, burgers en bepaalde beroepsgroepen. Sinds 2000 was deze taak ondergebracht bij opeenvolgende adviescolleges met een tijdelijke instellingsduur.

Het advies van de Raad van State gaat onder meer expliciet in op motivatie van de passendheid van de ATR in het instellingsbeleid voor vaste adviescolleges, op de reikwijdte van het kernbegrip regeldruk en op het voorstel om alleen EC-voorstellen waarvoor een BNC-fiche (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen, zie voor meer informatie ook deze ECER-pagina) is opgesteld te onderwerpen aan een regeldruktoets door het ATR.

De Raad van State stelt in haar advies dat het ten eerste belangrijk is dat de regering overtuigend motiveert hoe dit adviescollege past in het beleid voor de instelling van vaste adviescolleges en, in samenhang hiermee, artikel 79 van de Grondwet. Daarnaast moet de regering in de toelichting bij het wetsvoorstel onderbouwen welke plaats dit college en zijn adviezen innemen binnen het wetgevingskwaliteitsbeleid.

De Raad van State merkt vervolgens op dat onduidelijk is wat de precieze reikwijdte van de toetsing is en wat moet worden verstaan onder het kernbegrip ‘regeldruk’. In het wetsvoorstel zijn tal van aspecten onder de toetsing begrepen, zoals de doeltreffendheid, uitvoerbaarheid, werkbaarheid en proportionaliteit van regelgeving. Dit zijn op zichzelf waardevolle invalshoeken bij de beoordeling van regelgeving maar de vraag is volgens de Raad van State wel in hoeverre deze allemaal onder regeldruk zijn te scharen en of op deze wijze de toetsing niet onnodig overlapt met andere toetsen en adviezen in het wetgevingsproces.

Het adviescollege krijgt in het wetsvoorstel als nieuwe taak om voorstellen van de Europese Commissie te toetsen op regeldruk. Dit is volgens het advies van de Raad van State een in potentie zeer forse taakuitbreiding die in de toelichting bij het wetsvoorstel wordt afgebakend. Daarin zegt de regering de toetsing te willen beperken tot de EC-voorstellen waarvoor een zogeheten BNC-fiche is opgesteld. Met dergelijke fiches informeert de regering het parlement over EU-wetsvoorstellen en andere EU-initiatieven die belangrijk zijn voor Nederland. De Raad van State adviseert deze beperking ook op te nemen in het wetsvoorstel zelf.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Raad van State
ECER-EU-essentieel: Beter Wetgeven
ECER-EU-essentieel: Informatievoorziening aan het Parlement