Beleidsprogramma over het bereiken van Europese digitale doelstellingen in werking getreden

Contentverzamelaar

Beleidsprogramma over het bereiken van Europese digitale doelstellingen in werking getreden

Het programma biedt een monitoring- en samenwerkingsmechanisme dat beoogt om tegen 2030 de gemeenschappelijke streefdoelen voor de digitale transformatie van Europa te bereiken.

Het gaat om het beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030,dat per begin januari 2023 in werking trad. Er werd ook een vragen en antwoorden overzicht en bijgewerkte websitepagina van de Commissie over het programma uitgebracht.

Met een besluit van half december 2022 hebben het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie voor het eerst samen concrete doelstellingen en streefdoelen geformuleerd op vier kerngebieden: digitale vaardigheden, infrastructuur (inclusief connectiviteit), de digitalisering van bedrijven en online-overheidsdiensten, in overeenstemming met de verklaring over Europese digitale rechten en beginselen (zie ook dit ECER-bericht). De doelstellingen en streefdoelen gaan gepaard met een cyclisch samenwerkingsproces dat nu ook van start gaat. Dat proces is bedoeld om de balans van de geboekte vooruitgang op te maken en om mijlpalen vast te stellen, zodat ze tegen 2030 kunnen worden bereikt. Het programma creëert ook een nieuw kader voor meerlandenprojecten waarbinnen de lidstaten samen de digitale initiatieven kunnen verwezenlijken.

Achtergrond
In maart 2021 deelde de Commissie haar visie op de digitale transformatie van Europa tegen 2030 via de mededeling 
Digitaal kompas: de Europese aanpak voor het digitale decennium (zie dit ECER-bericht). In september 2021 presenteerde Ursula von der Leyen het traject naar het digitale decennium (zie dit ECER-bericht), het governancekader om deze digitale streefdoelen te bereiken. Dit kader roept op tot gezamenlijke inspanningen en investeringen om in Europa een digitale omgeving tot stand te brengen die toekomstgericht is en tegelijkertijd mensen en bedrijven mondiger maakt. Het Europees Parlement en de Raad bereikten in juli 2022 een politiek akkoord (zie dit ECER-bericht).

In december 2022 werd de interinstitutionele plechtige verklaring over digitale rechten en beginselen, het Europese “digitale DNA”, ondertekend. De Commissie zal de uitvoering van de digitale beginselen ook beoordelen in het jaarlijkse verslag over de staat van het digitale decennium, om erop toe te zien dat de rechten en vrijheden die zijn verankerd in het rechtskader van de EU zowel offline als online worden geëerbiedigd.

Streefdoelen en doelstellingen voor het digitale decennium
Vanaf nu tot 2030 zullen de EU-lidstaten, in samenwerking met het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Commissie, hun digitale beleid richten op streefdoelen op vier gebieden:

  • de elementaire en geavanceerde digitale vaardigheden van burgers verbeteren;
  • het gebruik van nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie, data en cloud, door EU-bedrijven – met inbegrip van kleine bedrijven – bevorderen;
  • de connectiviteits-, computer- en data-infrastructuur van de EU verder verbeteren, en
  • overheidsdiensten online beschikbaar maken.

Deze streefdoelen weerspiegelen de doelstellingen van het beleidsprogramma, zoals het waarborgen van veilige digitale technologie, een concurrerende onlineomgeving voor kleine en middelgrote ondernemingen, veilige praktijken op het gebied van cyberbeveiliging, eerlijke toegang tot digitale mogelijkheden voor iedereen en de ontwikkeling van duurzame en energie- en hulpbronnenefficiënte innovaties.

De doelstellingen en streefdoelen voor het digitale decennium vormen samen een leidraad voor de acties van de lidstaten, die de Commissie zal beoordelen in een jaarlijks voortgangsverslag over de staat van het digitale decennium. Dat verslag komt in juni 2023 uit. Een nieuwe deskundigengroep op hoog niveau, de raad voor het digitale decennium, moet ook de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten op het gebied van digitale transformatie versterken. Ook wordt een nieuw forum opgericht om verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen en standpunten te bespreken.

Samenwerking en monitoring van de vooruitgang
De komende tijd zal de Commissie samen met de lidstaten kernprestatie-indicatoren (KPI's) ontwikkelen om de vooruitgang met betrekking tot afzonderlijke streefdoelen te monitoren, in het kader van de jaarlijkse index van de digitale economie en samenleving (DESI). De lidstaten moeten binnen negen maanden nationale strategische stappenplannen opstellen (en in oktober indienen) met een beschrijving van hun geplande beleid, maatregelen en acties op nationaal niveau om de doelstellingen en streefdoelen van het programma te bereiken. De Commissie zal hiervoor nog ondersteunende richtsnoeren publiceren. Vanaf juni 2023 zal de Commissie het voornoemde jaarlijks voortgangsverslag uitbrengen, met een update, beoordeling en aanbeveling over de vooruitgang met betrekking tot de streefdoelen en doelstellingen.

Meerlandenprojecten
De lidstaten moeten samen investeren om bepaalde doelstellingen en streefdoelen voor het digitale decennium te kunnen bereiken. Om de inspanningen te bundelen – zodat ze op grote schaal impact hebben – worden in het kader van het beleidsprogramma meerlandenprojecten geïdentificeerd en gelanceerd op gebieden als 5G, kwantumcomputers en verbonden overheidsdiensten.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering